Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998000674 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 september 1997 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde mannelijke bedienden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998012886 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998014266 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 30/10/1998 numac 1998022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998003443 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/1998 pub. 17/12/1998 numac 1998029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 11 van het decreet van 13 juli 1998 houdende organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en tot wijziging van de onderwijswetgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998036252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen
^