Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 05 april 2011

Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018116
pub.
05/04/2011
prom.
13/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/13/2011018116/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2011. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 2° en 6°;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikelen 4, § 3, 2° en 4, § 5, eerste lid;

Gelet op de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004022681 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan sluiten betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001022574 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen sluiten betreffende de verplichte keuringen van spuittoestellen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022706 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen sluiten betreffende de verplichte keuringen van spuittoestellen;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 28 oktober 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2009;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale regering op 12 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2010;

Gelet op het advies nr. 48.672/3 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2010, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 19 oktober 2010, in toepassing van artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° De Minister : de Minister die de Veiligheid van de Voedselketen onder zijn bevoegdheid heeft;2° Het Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;3° De Keuringsoverheid : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of de door de Minister erkende keuringsdienst waaraan het Agentschap de met de keuring van spuittoestellen samenhangende taken heeft overgedragen;4° Spuittoestel : toestel dat geschikt is om gewasbeschermingsmiddelen in vloeibare toestand toe te dienen.

Art. 2.§ 1. De spuittoestellen moeten voldoen aan de voorschriften vermeld in bijlage 1, deel A. § 2. het is verboden een spuittoestel te gebruiken : 1° dat niet onderworpen werd aan een keuring overeenkomstig artikel 3;2° dat tweemaal na elkaar werd afgewezen bij toepassing van artikel 4 § 2;3° na het verstrijken van de termijn van vier maanden vanaf de afgifte van een eerste keuringsverslag dat melding maakt van een non-conformiteit;4° dat aanleiding gaf tot twee opeenvolgende keuringsverslagen met non-conformiteit overeenkomstig artikel 6, § 1, tweede lid;5° dat buiten gebruik is gesteld.

Art. 3.§ 1. De eigenaar van een spuittoestel moet het onderwerpen aan de driejaarlijkse keuring door de keuringsoverheid waarvan hij afhangt.

De eerste keuring van een spuittoestel vindt plaats binnen drie jaar na aanschaf ervan.

De volgende keuringen worden uitgevoerd vóór de vervaldatum die is vermeld op het zelfklevend vignet bedoeld in artikel 6, § 2. § 2. Evenwel heeft de keuring van een spuittoestel plaats binnen vier maand : 1° na afgifte van een keuringsverslag als bedoeld in artikel 6, § 1, tweede lid, dat melding maakt van een non-conformiteit;2° na het weigeren van het spuittoestel tot de keuring, overeenkomstig artikel 4, § 2. § 3. Het ontbreken van de oproeping voor de keuring van de keuringsoverheid ontheft de eigenaar niet van de verplichting om zijn spuittoestel aan de keuring te onderwerpen. § 4. Worden vrijgesteld van de keuring als bedoeld in paragraaf 1 : 1° de kleine toestellen met een nominale capaciteit van minder dan vijfentwintig liter waarin de spuitvloeistof manueel of met behulp van een samengedrukt gas, lucht inbegrepen, onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht;2° de rugspuittoestellen, dat wil zeggen de toestellen die bij normaal gebruik vanwege hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden;3° de lansspuittoestellen, dat wil zeggen de spuittoestellen die over ten hoogste twee op het einde van een lans gemonteerde spuitdophouders beschikken waarbij de richting en de oriëntatie van de straal worden bepaald door de bediener;4° de vaste spuittoestellen die gemonteerd zijn op een productieketen zoals die voorzien voor de toediening van kiemremmers op transportbanden;5° de spuittoestellen voor ultra low volume toepassingen (ULV) en fogger.

Art. 4.§ 1. De eigenaar moet zijn spuittoestel ter keuring aanbieden op het tijdstip en op de plaats die zijn vastgelegd door de keuringsoverheid waarvan hij afhangt met inachtneming van de volgende toegangscriteria : 1° het spuittoestel moet werkend zijn;2° het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn;het verspoten water mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer bevatten; 3° de spuittank dient voor 3/4 gevuld te zijn of tussen 500 en 1 000 liter zuiver water te bevatten;4° het spuittoestel mag geen lekken vertonen;5° bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriem en ventilator) moeten voorzien zijn van een functionele beschermkap;6° de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn;7° als een spuittoestel origineel uitgerust is met een ventilator, dient deze te kunnen worden uitgeschakeld bij de toestellen. § 2. Het spuittoestel dat niet voldoet aan de in de paragraaf 1 vermelde toegangscriteria wordt geweigerd tot de keuring.

Art. 5.§ 1. De verkoper en de koper van een spuittoestel stellen samen binnen de dertig dagen de keuringsoverheid in kennis van de verkoop van het spuittoestel bij middel van het als bijlage 2 bijgevoegde formulier. § 2. De eigenaar van een spuittoestel stelt de keuringsoverheid binnen dertig dagen in kennis van de buitengebruikstelling ervan bij middel van het als bijlage 3 bijgevoegde formulier. § 3. De eigenaar van een spuittoestel die vijftien werkdagen vóór de vervaldatum van het in artikel 6 bedoelde zelfklevende vignet geen oproeping van de keuringsoverheid heeft ontvangen, meldt dat vóór deze vervaldatum aan de keuringsoverheid waarvan hij afhangt. § 4. De eigenaar van een spuittoestel die zich niet ter keuring kan aanbieden op de plaats en de datum die zijn vermeld in de oproeping van de keuringsoverheid stelt de keuringsoverheid daarvan niet later dan vijf kalenderdagen voor de geplande keuringsdatum in kennis. § 5. De eigenaar van een spuittoestel stelt de keuringsoverheid waarvan hij afhangt onmiddellijk in kennis van het verlies, de beschadiging of de verdwijning van het in artikel 6 bedoelde zelfklevende vignet.

Art. 6.§ 1. Aan het einde van de keuring overhandigt de keuringsoverheid aan de eigenaar een keuringsverslag met de details van de keuringsresultaten.

Het in eerste lid bedoelde keuringsverslag vermeldt in een eerste deel de in bijlage 1, deel A, voorkomende non-conformiteiten die moeten worden rechtgezet binnen de vier maand na afgifte van dat verslag en die aanleiding geven tot een non-conformiteitsverslag.

Het in eerste lid bedoelde keuringsverslag vermeldt in een tweede deel de in bijlage 1, deel B, voorkomende tekortkomingen die moeten worden rechtgezet voor de eerstvolgende driejaarlijkse keuring en die, als dat niet is gebeurd, bij die volgende driejaarlijkse keuring aanleiding zullen geven tot een non-conformiteitsverslag.

Het in eerste lid bedoelde keuringsverslag vermeldt in een derde deel de in bijlage 1, deel C, voorkomende punten die moeten worden bewaakt. § 2. Als het spuittoestel in overeenstemming is met de bepalingen die zijn vermeld in bijlage 1, deel A, brengt de keuringsoverheid er een zelfklevend vignet op aan waarvan het model is weergegeven in bijlage 4, dat het gebruik van het spuittoestel tot de erop vermelde vervaldatum toestaat.

De in het eerste lid bedoelde vervaldatum wordt berekend vanaf de in de eerste oproeping vermelde keuringsdatum.

Het in het eerste lid bedoelde zelfklevende vignet draagt een uniek nummer en blijft eigendom van de keuringsoverheid. Het mag in geen geval opzettelijk worden verwijderd, op een andere plaats aangebracht of beschadigd.

Art. 7.De eigenaar van een spuittoestel dat na een tweede opeenvolgend non-conformiteitsverslag niet in overeenstemming is met bijlage 1, deel A, kan binnen dertig dagen na de keuring een op technische elementen gebaseerd bezwaarschrift indienen bij de gedelegeerd bestuurder van het Agentschap.

De gedelegeerd bestuurder van het Agentschap of zijn gemachtigde geeft binnen dertig dagen na het bezwaarschrift kennis van zijn beslissing, na de eigenaar van het spuittoestel of diens gevolmachtigde de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden.

Art. 8.De eigenaar van een spuittoestel die zijn toestel buiten gebruik stelt moet de spuitboom of de spuitkrans van het toestel demonteren op het ogenblik dat het toestel buiten gebruik wordt gesteld.

Art. 9.Het Agentschap kan de volgende taken in verband met de keuring van spuittoestellen overdragen aan door de Minister erkende keuringsdiensten : 1° De oproeping van de eigenaars van spuittoestellen voor de keuring;2° Het up-to-date houden van de registers van de eigenaars van spuittoestellen;3° Het boekhoudkundig beheer betreffende de betaling van de keuringen;4° De uitvoering van de keuring op de spuittoestellen;5° De afgifte van het in artikel 6 bedoelde zelfklevende vignet en keuringsverslag.

Art. 10.§ 1. Om erkend te worden voor de uitvoering van de in artikel 9 bedoelde taken moet de keuringsdienst aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° hij moet beschikken over een rechtspersoonlijkheid onder een niet-commerciële vorm;2° hij mag geen winst maken en mag geen winst nastreven;3° hij moet zich ertoe verbinden de in artikel 9 bedoelde taken uit te voeren conform de keuringsmethoden en -voorschriften die zijn vastgelegd in de bijlagen 5 en 6;4° hij moet beschikken over het bevoegde personeel, de logistiek, de infrastructuur, het materieel en de uitrusting die noodzakelijk zijn om de in artikel 9 bedoelde taken uit te voeren;5° hij moet een keuringscapaciteit hebben van ten minste 3 000 toestellen per jaar;6° hij moet zich onderwerpen aan het toezicht en de richtlijnen van het Agentschap, inzonderheid door : a) corrigerende acties uit te voeren bij tekortkomingen of onvolkomenheden in de uitvoering van de in artikel 9 bedoelde taken;b) na één enkel verzoek aan het Agentschap alle informatie beschikbaar te stellen die het noodzakelijk acht;c) een technisch verslag vóór 31 januari in te dienen over de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar waarin ten minste de in bijlage 7 vermelde punten aan bod komen;d) een financieel verslag voor 15 mei in te dienen over de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar waarin ten minste de in bijlage 8 vermelde punten aan bod komen;7° hij moet zich ertoe verbinden geregeld deel te nemen aan de werkzaamheden van de door het Agentschap opgerichte stuur- en coördinatiegroepen;8° hij moet houder zijn van een accreditatie volgens norm ISO 17020 of de nodige stappen ondernemen om die te verkrijgen voor 30 juni 2011, in dat geval deelt hij aan het Agentschap de nog te doorlopen stappen mee met het oog op het verkrijgen van de accreditatie alsook de hiertoe voorziene termijnen;9° hij mag geen enkel belang hebben in enige vereniging of beroepsvereniging die de sector vertegenwoordigt waar hij keuringen zou moeten uitvoeren en evenmin een commercieel belang in enige andere inrichting, bedrijf, maatschappij of vereniging die een handelsactiviteit uitoefent die verband houdt met spuittoestellen;10° zijn personeelsleden mogen geen privé- of commercieel belang hebben bij en evenmin verwante of aanverwante tot in de tweede graad zijn van de gekeurde personen. § 2. De Minister trekt, op voorstel van het Agentschap, de erkenning van de keuringsdienst in wanneer niet meer wordt voldaan aan één van de in paragraaf 1 bedoelde voorwaarden. § 3. Als zich tekortkomingen voordoen die de betrouwbaarheid of de doelmatigheid van de uitvoering van de toevertrouwde taken in het gedrang brengen, kan de Minister, op voorstel van het Agentschap, bevelen dat de erkenning wordt geschorst of ingetrokken. § 4. Wanneer het Agentschap van oordeel is dat er redenen bestaan om de bepalingen van paragraaf 2 of 3 toe te passen, deelt het deze redenen, samen met de voorgenomen maatregelen mee aan de keuringsdienst per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

De keuringsdienst beschikt over een periode van vijftien dagen om per aangetekende brief zijn bezwaren aan het Agentschap mee te delen en, in voorkomend geval, te verzoeken door deze gehoord te worden. Bij gebrek aan een antwoord binnen de vastgelegde termijn wordt de overwogen maatregel aan de Minister voorgesteld.

Het Agentschap onderzoekt de bezwaren en wanneer zij vaststelt dat er nog steeds redenen bestaan om paragraaf 2 of 3 toe te passen, bezorgt zij een advies, vergezeld van het dossier, aan de Minister.

Art. 11.De keuringsdienst dient met het oog op erkenning een aanvraag in bij het Agentschap bij een ter post aangetekend schrijven en verstrekt de bewijsstukken in verband met het naleven van de in artikel 10, § 1 bedoelde voorwaarden.

Art. 12.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

Art. 13.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt aangevuld met een 11° dat luidt als volgt : « 11° Voor de verplichte keuring van spuittoestellen. »

Art. 14.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt : « De retributies voor de verplichte keuring van spuittoestellen kunnen worden geïnd door de erkende keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen zijn overgedragen en waarvoor zij ook bestemd zijn. »

Art. 15.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt : « Evenwel worden de retributies voor de verplichte keuring van spuittoestellen bedoeld in bijlage 5 geïnd : 1° voordat de volgende keuring plaatsvindt als de keuring niet kan plaatsvinden wegens niet-naleving van de door de keuringsoverheid vastgestelde datum, tijdstip en plaats of wegens niet-naleving van de criteria voor toegang tot de keuring;2° voordat de keuring plaatsvindt in de andere gevallen.»

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 5 ingevoegd die als bijlage 9 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17.De bijlagen 1 tot 8 bij dit besluit mogen door de Minister gewijzigd worden.

Art. 18.Het koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004022681 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan sluiten betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan wordt opgeheven.

Art. 19.§ 1. Worden opgeheven : 1° Het ministerieel besluit van 23 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/08/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001022574 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen sluiten betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen;2° Het ministerieel besluit van 25 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022706 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen sluiten betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen.

Art. 20.De bij toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004022681 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan sluiten betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan uitgevoerde keuringen blijven geldig tot de vervaldatum van de daarbij afgegeven zelfklever.

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 9 tot 11, die in werking treden op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 22.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^