Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011009236 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ge(...) Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011003134 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de verhuiskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011009243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 mei 2011, is de heer Straeten, J.-F., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredeg Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2010 pub. 05/04/2011 numac 2011011116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 betreffende de invoering en de toepassing van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011018116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen bij conventioneel brugpensioen, met het oog op de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201427 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie en tot aanwijzing of erkenning van zijn leden type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011201480 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 15 maart 2011 worden de wijzigingen van de samenstelling van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Edingen goedgekeurd, zoals vervat in de beraa De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire(...) type ministerieel besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011201423 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2011 van 3 februari 2011 Rolnummer 4894 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, gesteld door de Rechtbank van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011201424 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2011 van 3 februari 2011 Rolnummer 4902 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 331 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. H samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen,(...) type arrest prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011201425 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2011 van 3 februari 2011 Rolnummer 4918 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat artikel vervangen werd bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 be Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 09/12/2010 pub. 05/04/2011 numac 2011201352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 09/12/2010 pub. 05/04/2011 numac 2011201353 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 09/12/2010 pub. 05/04/2011 numac 2011201354 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011018120 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV De Rese, Roger, gevestigd te 8200 Brugge, Doornstr Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2011. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011018127 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Jeroen Peeters en Britt Pieraets, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Anne Sobrie, advocaat, met k(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011018129 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Alain RENKIN c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011003119 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 516 van 10 maart 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011003120 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 658 van 18 maart 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 22 februari 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewaki De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011003136 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 22 maar Banco Bilbao Vizcaya Argentaria is op dit ogenblik ingeschreven als hypotheekonderneming overeenkom(...)

document

type document prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C- 11/0006 : Landbouwkrediet NV/Centea NV. - Zaak die in aanmer- king kan komen voor een vereenvoudigde procedure. O Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de overige geldscheppende f(...)

erratum

type erratum prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011020029 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 april 2011 na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement 1. Mondelinge vraag - (*) Mondelinge vraag van de heer Serge de PATOUL aa(...) 2. Dringende vragen (**) (*) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011020028 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda : Vrijdag 8 april 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerp van ordonnantie : - Ontwerp van ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de Ri(...) - Rapporteur : de heer Emmanuel DE BOCK - Bespreking. 2. Wijzigingen van het personeelsstatuu(...)

document

type document prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011201652 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG10070) werd afgesloten op 29 maart 2011. Er zijn 8 geslaagden. Er wer(...) Hierbij is er 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 februari 2011 wordt de heer Olivier Vandenplas benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2011 numac 2011000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 18 maart 2011 wordt Mevr. Ines Martens, adjunct-auditeur, met ingang van 9 maart 2011 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.
^