Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2018
gepubliceerd op 12 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018031926
pub.
12/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/12/2018031926/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, de artikelen 110, § 1, vijfde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, en 113/1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-454 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 22 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, verlengd met vijftien dagen, die op 17 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 28 van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "De beroepsproeven bedoeld in het tweede lid, 1°, en 2°, a), worden beoordeeld door dezelfde lesgevers en het proefschrift bedoeld in het tweede lid, 2°, b), door een examencommissie."; b) in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden de woorden "en mondeling" opgeheven;c) in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "en mondeling" opgeheven.

Art. 2.In artikel 29 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de paragraaf 1 wordt opgeheven;b) in paragraaf 2, eerste lid : 1° de woorden "Elke examencommissie is samengesteld uit:" worden vervangen door de woorden "Er wordt een examencommissie opgericht, belast met de beoordeling van het proefschrift bedoeld in artikel 28, § 4, samengesteld als volgt :"; 2° de bepaling onder 4°, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt vervangen als volgt : "4° één of meerdere raadgevers zonder stemrecht niet behorende tot de KMS en aangewezen door de DGHR, in functie van het onderwerp van het proefschrift."; c) in paragraaf 4 : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid, worden de woorden ", naargelang het geval, het betrokken examen of" opgeheven.

Art. 3.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 29, § 1, eerste lid" worden vervangen door de woorden "artikel 28, § 2, eerste lid, 3°, § 3, eerste lid, 2°, en § 4";2° de woorden "de voorzitter van de betrokken examencommissie" worden vervangen door de woorden ", naargelang het geval, de officier verantwoordelijk voor de vorming of de voorzitter van de examencommissie".

Art. 5.Dit besluit is van toepassing voor alle stagiairs die vanaf het vormingsjaar 2018 de vorming voor kandidaat hoofdofficier beginnen, of die eraan worden aangehecht.

Art. 6.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

^