Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014020 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 12/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031926 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018040689 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie door opslorping van het autonome internaat van de Franse Gemeenschap "La Croisée" te Kain door het autonome internaat van de Franse Gemeenschap « Walter Ravez » te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018013936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de schaarste-ambten voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013947 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van het "Internat autonome de la Communauté française de PECQ" in een « Home d'accueil non permanent de la Communauté française de PECQ" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 10 juli 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor de aanstelling in tijdelijk verband in een betrekking die definitief vacant is of die tijdelijk vacant is voor een duur langer dan 15 weken in een ambt van coördinator van het centrum voor gevorderde technologieën in een inrichting voor gewoon secundair onderwijs van het gesubsidieerd officieel onderwijs
^