Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2016
gepubliceerd op 12 augustus 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009349
pub.
12/08/2016
prom.
10/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/10/2016009349/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt er hoofdzakelijk toe om de functie van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat om te zetten in een mandaatfunctie naar het voorbeeld van de functies toegekend aan de vier andere leden van het Directiecomité van ditzelfde bestuur, met name de Administrateur-generaal, de Adjunct-administrateur-generaal, de Directeur van de Operaties en de Stafdirecteur.

Dit ontwerp van besluit is trouwens geënt op de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014009499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat.

Bedoeling is om de nieuwe mandaatfunctie van wettelijke bepalingen te voorzien die vergelijkbaar zijn met deze van de functie van stafdirecteur.

De algemene opdracht van de functie van directeur van de analyse wordt hernomen in de toekomstige tweede paragraaf van artikel 4bis, zoals ingevoegd bij artikel 2 van dit besluit. Onder het gezag van de directie-generaal van de Veiligheid van de Staat wordt de directeur van de analyse geacht de diensten belast met alle soorten analyses die aan de Veiligheid van de Staat gevraagd worden, te leiden In samenwerking met de Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat zal de toekomstige mandaathouder een strategie ontwikkelen en toepassen die het mogelijk maakt om de doelstellingen van het vierjarig Strategisch plan en het Jaarlijks plan van de Veiligheid van de Staat te behalen, die betrekking hebben op de analyse.

In het kader van deze algemene opdracht staat de directeur van de analyse eveneens in voor het oprichten, ondersteunen en onderhouden van nationale en internationale netwerken teneinde de uitwisseling van informatie met de buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten te optimaliseren.

Artikel 3 van onderhavig besluit breidt voor de toekomstig directeur van de analyse de regels uit met betrekking tot de selectieprocedure, de aanstelling, de uitoefening en de stopzetting van de functie, die op heden van toepassing zijn op de stafdirecteur en op de leden van de ondersteuningscel.

De aanstellingsvoorwaarden, identiek aan deze opgelegd aan de stafdirecteur, worden hernomen in artikel 4, met name statutair ambtenaar van niveau A zijn van het federaal administratief openbaar ambt en in dienstactiviteit zijn. Bovendien moet een ervaring van 10 jaar binnen de federale overheidsdiensten aangetoond worden en moet de directeur houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau "Zeer Geheim".

De artikelen 5 en 6 hernemen de regels verbonden met het mandaat van directeur van de analyse. Het betreft een aanstelling voor een mandaat van 5 jaar dat hernieuwbaar is, nadat het voorwerp heeft uitgemaakt van een jaarlijkse evaluatie door de Administrateur-generaal. Zoals de stafdirecteur, geniet ook de directeur van de analyse weddeschaal A5 verbonden met de functie van afdelingscommissaris van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Op dat punt verschilt het voor de directeur van de analyse ontworpen statuut, dat al van kracht is voor de stafdirecteur, van dat van de andere drie mandaathouders die lid zijn van het Directiecomité. De mandaten van de Administrateur-generaal en van de Adjunct-administrateur-generaal hebben immers een duur van vijf jaar, één maal hernieuwbaar voor dezelfde duur (cfr. artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat). De weddeschalen die betrekking hebben op de graden van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat worden respectievelijk ingedeeld bij de salarisbanden 5 en 4 van de mandaathouders van het openbaar ambt.

De directeur van de operaties is ook houder van een mandaat van vijf jaar dat één maal hernieuwbaar is voor dezelfde duur. Voor de duur van zijn mandaat wordt hij bekleed met de titel van commissaris-generaal en opgenomen in weddeschaal A6 (cfr. artikelen 101, 102 en 116 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).

Dit ontwerp van besluit strekt dus tot het uniformeren van de statutaire positie van de directieleden van de Veiligheid van de Staat.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

Raad van State, afdeling Wetgeving, advies 59.387/VR/2 van 24 mei 2016 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat' Op 9 mei 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 24 mei 2016 . De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 mei 2016.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef In het zevende lid wordt verwezen naar het protocol van het Sectorcomité III - Justitie. In het dossier bevindt zich echter geen dergelijk protocol. Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel', kan het ontwerp evenwel pas aangenomen worden nadat een onderhandeling plaatsgevonden heeft.

Daarover om uitleg gevraagd, heeft de gemachtigde van de minister geantwoord dat "[l]es négociations doivent encore être organisées" en dat hij had gevraagd daar spoed achter te zetten.

De steller van het ontwerp moet erop toezien dat dit voorafgaand vormvereiste vervuld wordt voordat het ontwerp definitief aangenomen wordt.

Ingeval het ontwerp als gevolg van die onderhandeling gewijzigd wordt, moet de steller van het ontwerp de tekst opnieuw aan de Raad van State voorleggen.

Dispositief Artikel 1 Artikel 1 strekt ertoe het opschrift van titel Ilbis van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten `betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat' te vervangen.

Het aldus gewijzigde opschrift vertolkt echter niet meer de inhoud van dat opschrift, aangezien het niet langer melding maakt van de "stafdienst", maar alleen van de directeur ervan.

Er moet een nauwkeurig, volledig en bondig opschrift gebruikt worden voor elke indeling waarbij artikelen gegroepeerd worden (1). Voor een volledig opschrift, mag geen enkel aspect van het onderwerp ervan weggelaten worden, zodat bij de lezer geen verwarring kan ontstaan omtrent de juiste strekking van het onderwerp van de tekst (2).

Het opschrift van titel Ilbis moet dan ook worden aangevuld met de vermelding van de diensten of directies (3).

Het gewijzigde besluit behoort overigens in de inleidende zin te worden vermeld met opgave van de datum en het opschrift ervan (4).

Artikel 2 In zoverre de tekst, zoals aangegeven in de nota aan de Ministerraad, ingegeven is door de wil om een parallellisme te creëren tussen de functies van directeur van de analyse en stafdirecteur, heeft de auditeur-verslaggever de gemachtigde gevraagd of het niet beter zou zijn in artikel 2 van het ontwerp hun directies ook parallel te benoemen.

Zoals het in het huidige ontwerp geformuleerd wordt, staat de stafdirecteur immers aan het hoofd van de "stafdienst", terwijl de directeur van de analyse aan het hoofd staat van een "directie" van de analyse.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord : "L'expression `service d'encadrement' provient de la modification antérieure de l'AR du 05.12.2006 créant le `service d'encadrement' (par l'AR du 04.09.2014) et a été laissée inchangée.

Toutefois, accord pour suivre la proposition du Conseil d'Etat - donc pour modifier formellement le `service d'encadrement' en `direction d'encadrement', ce qui uniformisera les titres retenus et correspondra d'ailleurs à la réalité quotidienne." Het ontwerp dient in dat opzicht te worden gewijzigd.

In de inleidende zin moeten bovendien de woorden "van hetzelfde besluit" worden ingevoegd. Deze opmerking geldt ook voor het vervolg van het ontwerp (5).

Artikel 5 (eerste vermelding) In artikel 5, zesde lid, van het ontwerp moeten de woorden " §§ 1 en 2" vervangen worden door de woorden " § 1". Paragraaf 2 van artikel 4quinquies - 7 heeft immers geen betrekking op een directeur.

Artikelen 5 (tweede vermelding) en 6 Het ontwerp bevat twee artikelen 5.

De nummering van het ontwerp moet bijgevolg worden herzien.

De griffier, Bernadette Vigneron De voorzitter, Pierre Vandernoot _______ Nota's (1)Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 65. (2) Ibid., aanbeveling 14.2. (3) Zie met betrekking tot de keuze van de benaming de opmerking over artikel 2. (4) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 112. (5) Ibid. 10 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 februari 2016, Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 april 2016;

Gelet op het protocol nr. 439 van het sectorcomité III - Justitie, gesloten op 25 mei 2016;

Gelet op het advies nr. 59.387/2 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Minister van Begroting, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het titel IIbis van het koninklijk besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat wordt vervangen als volgt : "De directeur en de directie van de analyse, de stafdirecteur en de stafdirectie".

Art. 2.In artikel 4bis, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "een stafdienst" vervangen door de woorden "een stafdirectie".

In artikel 4bis, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "De stafdienst" vervangen door de woorden "De stafdirectie".

Artikel 4bis van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2. Er wordt ook een directie van de analyse opgericht die bestaat uit de diensten belast met het opstellen van de strategische en operationele analyses die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de opdrachten van de Veiligheid van de Staat zoals zij omgezet zijn in het vierjaarlijkse strategisch plan.

De directie van de analyse wordt geleid door een directeur van de analyse, die onder het functionele gezag van de administrateur-generaal valt."

Art. 3.In artikel 4ter, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de directeur van de analyse en" ingevoegd tussen de woorden "selectie en aanwijzing" en de woorden "van de stafdirecteur".

In artikel 4ter, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "op de directeur van de analyse en" ingevoegd tussen de woorden "mutatis mutandis van toepassing" en de woorden "op de stafdirecteur".

Art. 4.In artikel 4quater, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "als directeur van de analyse of" ingevoegd tussen de woorden "Iedere kandidaat die" en de woorden "als stafdirecteur".

Art. 5.In artikel 4quinquies, 1 - van hetzelfde besluit, worden de woorden "De stafdirecteur wordt" vervangen door de woorden "De directeur van de analyse en de stafdirecteur worden".

In artikel 4quinquies, 2 - van hetzelfde besluit, wordt de zin "De stafdirecteur wordt tijdens zijn mandaat jaarlijks geëvalueerd." vervangen als volgt :"De directeur van de analyse en de stafdirecteur worden tijdens hun mandaat jaarlijks geëvalueerd".

In artikel 4quinquies, 5 -, § 2, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de stafdirecteur" vervangen door de woorden "van de directeur van de analyse of van de stafdirecteur, naargelang het geval,".

In artikel 4quinquies, 5 -, § 2, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de stafdirecteur" vervangen door de woorden "van de directeur van de analyse of van de stafdirecteur, naargelang het geval".

In artikel 4quinquies, 7 -, § 1, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "De stafdirecteur" vervangen door de woorden "De directeur van de analyse of de stafdirecteur".

In artikel 4quinquies, 7 -, § 3, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "De stafdirecteur" vervangen door de woorden "De directeur bedoeld in § 1".

In artikel 4quinquies, 7 -, § 3, tweede lid, eerste zin van hetzelfde besluit, worden de woorden "de stafdirecteur" vervangen door de woorden "deze directeur".

In artikel 4quinquies, 7 -, § 3, tweede lid, tweede zin van hetzelfde besluit, worden de woorden "de stafdirecteur" vervangen door de woorden "de betrokken directeur".

In artikel 4quinquies, 7 -, § 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de stafdirecteur" vervangen door de woorden "de betrokken directeur".

In artikel 4quinquies, 8 -, § 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het mandaat van de stafdirecteur" vervangen door de woorden "het mandaat van de betrokken directeur".

In artikel 4quinquies, 8 -, § 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden "het mandaat van de stafdirecteur" vervangen door de woorden "het mandaat van de betrokken directeur".

Art. 6.In artikel 4sexies, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "als directeur van de analyse of" ingevoegd tussen het woord "Tijdens de duur van de aanwijzing" en de woorden "als stafdirecteur".

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

^