Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016003260 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft type wet prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds type wet prom. 10/07/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017010585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2016 pub. 14/04/2017 numac 2017020334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake heropneming in de politiediensten en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000816 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake heropneming in de politiediensten en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016003261 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016009349 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, met betrekking tot de referentiejaren voor de betaling van de jaarlijkse vergoedingen met het oog op de instandhouding van de geldigheid van het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing en benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016201888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de harmonisatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies voor arbeiders uit de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming voor de risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 14/09/2018 numac 2016202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het maatschappelijk verantwoord ondernemen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015 betreffende de buitengewone bijdrage voor de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 06/03/2017 numac 2016202125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep, alsook de overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016203607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015 betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016203721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/03/2017 numac 2017030132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie" en haar uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 15/12/2020 numac 2020044143 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie. - Duitse vertaling
^