Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef : Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 21 juli 2016, wordt de heer Marc AREND op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lokale Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016009349 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016009393 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt de aanwijzing van de heer Jürgen HEZEL voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Eupen, met ingang van 1 fe type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016009409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 is het aan de heer Pijcke, L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit va Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met uit(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter en houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016021063 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Etienne De Groot, voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder v Bij koninklijke besluiten van 23 november 2015, 5 december 2015 en 4 mei 2016 worden de volgend(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2015 houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203908 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten nrs. 234.866 en 234.865 van 26 mei 2016 in zake respectievelijk de gemeente Rouvroy en de gemeente Aubange, tegen de Belgische Staat, waarvan de exp « Schendt artikel 14 van de wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203942 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 mei 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 mei 2016, is, ingevolge het arrest Die zaak is ingeschreven onder nummer 6435 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203966 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2016 van 16 juni 2016 Rolnummer : 6234 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 9, tweede lid, van afdeling 3 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, v(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203968 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2016 van 16 juni 2016 Rolnummer : 6299 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 577-2, § 3 en § 5, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank van eerst Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203967 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2016 van 16 juni 2016 Rolnummer : 6268 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1211, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Ho samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, T. Merckx(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203969 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2016 van 16 juni 2016 Rolnummer : 6389 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische fina Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203970 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2016 van 16 juni 2016 Rolnummer : 6157 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 127, § 1, eerste lid, 8°, en § 3, en artikel 181, eerste lid, 5°, en vierde lid, van het Waalse Wetboek van Ruim Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016009408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikking van 30 juni 2016, werd de heer Cornelis, P., raadsheer bij het hof van Cassatie, door de eerste voorzitter bij dit hof, aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 1 september 2016, Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 6 juni 2016, heeft aa(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016031519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juni 2016 tot goedkeuring van het Gewestelijk lucht-klimaat-energieplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende werkingssubsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de beleidsperiode 2016-2020 en aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de periode 2018-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016011341 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0019 : Gilde Fund V/t-groep NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 3 augustus 2016, ontving de auditeur-gener Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de arbeidsbemiddeling en te(...) type bericht prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016024171 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0020 : Accent Jobs For People/TEC. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 3 augustus 2016, ontving de auditeur-ge Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de uitzendarbeid en de sect(...) type bericht prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016203907 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 27 april 2016 in zake de stad Charleroi tegen Carl Focroulle, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 mei 2016, heeft de Vre « Schendt artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat de vijfjarige ve(...) type bericht prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016204120 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 16 en 23 juni 2016 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk G.L., F.B. en L.B., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn inge « Schendt artikel 38, § 6, van de wet van 16 maart 1968, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016018253 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type lijst prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016204225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0473.119.874 CO.FI.NE. Ond. Nr. 0860.846.294 T & A TRADING. (...) type lijst prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016204224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0419.267.157 REMION intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 28/07/20(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2016, pagina 47400, van het koninklijk besluit van 4 januari 2016 waarbij de heer Havenith, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op zijn ver

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 12/08/2016 numac 2016014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 juli 2016 wordt de heer Joël DANIS, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016007195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1262 van 22 juni 2016, wordt aangestelde generaal-majoor vlieger ****. **** benoemd in de graad van generaal-majoor vlieger op 26 **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CLEMENT, Françoise, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter Bi Bij hetzelfde besluit, worden de heren BOURDA, Alain en BERKEIN, Philiep, benoemd in de hoedanighei(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2016 numac 2016009411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2016, bladzijde 39989, akte nr. 2016/09321, regel 24, is de vacante plaats van assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van de vredegerecht

document

type document prom. 06/06/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^