Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002017
pub.
30/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014002017/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 1, § 1, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983, 6 juli 1989, 20 mei 1997 en 11 april 1999, artikel 4, §§ 1 en 2, vervangen bij de wet van 19 juli 1983 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, artikel 14, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983 en 24 maart 1999 en artikel 18, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 10 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 september 2013;

Gelet op artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingimpactanalyse;

Gelet op het protocol nr. 189/4 van 3 januari 2014 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies 55.143/2 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Artikel 1.Artikel 3, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 september 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 mei 1999, 8 mei 2001 en 20 december 2007, wordt aangevuld als volgt : « e) de hulpverleningszones en de prezones, bedoeld in de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. ».

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 mei 1992, 10 april 1995, 16 september 1997 en 20 december 2007, worden de punten 6°, 7° en 8° opgeheven.

Art. 3.Artikel 20, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995, 16 september 1997, 27 mei 1999, 8 mei 2001, 9 maart 2006 en 20 december 2007, wordt aangevuld als volgt : « 14° in elke hulpverleningszone en prezone, voor het personeel ervan, bij respectievelijk de voorzitter van het zonecollege of de voorzitter van de prezoneraad, die tevens voorzitter is van het bijzonder comité. ».

Art. 4.Artikel 53, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, wordt vervangen als volgt : «

Art. 53.Elke vakorganisatie die zitting wenst te hebben in een of meer bepaalde sectorcomités of in een of meer bepaalde bijzondere comités krachtens artikel 8, § 1, 2°, of § 2, 2°, van de wet, richt daartoe een aanvraag tot : 1° de voorzitter van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, om tegelijk zitting te hebben in een of meer sectorcomités en in een of meer bijzondere comités;2° de voorzitter van het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, om zitting te hebben in een of meer sectorcomités;3° de voorzitter van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, om zitting te hebben in een of meer bijzondere comités.».

Art. 5.Artikel 56, § 1, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « § 1. De lijst van de vakorganisaties die voldoen aan de representativiteitsvoorwaarden om zitting te hebben in de algemene comités krachtens artikel 7 van de wet, alsmede de wijzigingen aan de lijst, worden door toedoen van de voorzitter van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. ».

Art. 6.Artikel 57 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 16 september 1997 en hersteld bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel sluiten, wordt aangevuld als volgt : « Binnen de tien dagen nadat hij beslist heeft over het bij hem regelmatig ingediend verzoek, deelt de voorzitter dit mee aan de Commissie als de vakorganisatie voldoet aan de representativiteitsvoorwaarden. ».

Art. 7.Artikel 65 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995 en 20 december 2007, wordt vervangen als volgt : « Art.65.- De Commissie laat binnen twee maanden na de afsluiting van haar onderzoek bedoeld in artikel 63, derde lid, de lijst van de representatieve vakorganisaties voor het betrokken onderhandelingscomité in het Belgisch Staatsblad bekendmaken. ».

Art. 8.In artikel 88, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel sluiten, worden de woorden "Elk jaar, vóór de eerste dag van de maand die overeenkomt met de maand volgend op de inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "Elk jaar, vóór 1 maart". HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Art. 9.In de bijlage I van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003002163 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2004 en 20 december 2007, sector II, Financiën, rubriek B.,worden de punten 2° en 4° opgeheven.

Art. 10.In dezelfde bijlage, sector III, Justitie, wordt de rubriek B. vervangen door de volgende tekst : "B. 1° De Federale Overheidsdienst Justitie, met inbegrip van de commissies en diensten die onder het rechtstreekse gezag van de Minister van Justitie vallen. 2° Het personeel van de griffies, parketten en steundiensten van de hoven en rechtbanken.3° De attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.4° De administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en de adjunct- administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.5° De adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid en de adjunct-adviseur-generaal voor het strafrechtelijk beleid.6° Het personeel van het secretariaat van het College van procureurs-generaal.7° Het personeel van het secretariaat van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke orde.8° Het personeel bij de Adviesraad van de Magistratuur.9° Het personeel bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en Verbeurdverklaring. 10° De voorzitter van de Nationale commissie voor de rechten van het kind.".

Art. 11.In dezelfde bijlage, sector IV, Economische Zaken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in rubriek B., worden de punten 2°, 3° en 14° opgeheven. 2° rubriek B.wordt aangevuld als volgt : "18° De Ombudsdienst voor energie.". 19° De Belgische Mededingingsautoriteit.".

Art. 12.In dezelfde bijlage, sector V, Binnenlandse Zaken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° rubriek B., 2°, wordt vervangen als volgt : "2° De beheerder en de leden van het administratief personeel van de Raad van State en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen."; 2° in de rubriek B.wordt het 6° opgeheven; 3° rubriek B.wordt aangevuld als volgt : "8° De analisten en het administratief personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse; 9° Het Agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten.".

Art. 13.In dezelfde bijlage, sector VI, Mobiliteit en Vervoer, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de rubriek B.wordt het 2° opgeheven; 2° rubriek B.wordt aangevuld als volgt : "3° Het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor; 4° De Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen;5° De Dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal;6° De Dienst veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen;7° De Ombudsdienst voor luchtvaartpassagiers en omwonende van de luchthaven Brussel-Nationaal; 8° De Ombudsdienst voor treinreizigers.".

Art. 14.In dezelfde bijlage, sector VII, Buitenlandse Zaken, rubriek B., wordt het 3° opgeheven.

Art. 15.In dezelfde bijlage, sector XII, Volksgezondheid, wordt de rubriek B. aangevuld als volgt : "8° Het Fonds voor de medische ongevallen. 9° Fedesco. 10° Het Fonds ter reductie van de globale energiekost.".

Art. 16.In dezelfde bijlage, sector XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° rubriek B., 6°, wordt vervangen als volgt : "6° De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij."; 2° de rubriek B.wordt aangevuld als volgt : "13° De Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, « Brussel Gas Elektriciteit » genoemd, afgekort als 'BRUGEL'. 14° De Brusselse maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). 15° Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.".

Art. 17.In dezelfde bijlage, sector XVI, Waals Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° rubriek B., 3°, wordt vervangen als volgt : "3° "Le Conseil économique et social de Wallonie"."; 2° de rubriek B.wordt aangevuld als volgt : "26° "Le Commissariat général au Tourisme.". 27° De publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Société de développement de Liège-Guillemins ».28° De publiekrechtelijke naamloze vennootschap « Le Circuit de Spa-Francorchamps ». 29° "L'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région Wallonne.". 30° "e-Wallonie-Bruxelles Simplification", afgekort als "eWBS".".

Art. 18.In dezelfde bijlage, sector XVII, Franse Gemeenschap, rubriek B., worden de punten 5° en 6° opgeheven.

Art. 19.In dezelfde bijlage, sector XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, wordt de rubriek B. vervangen door de volgende tekst : "B. 1° Vlaamse overheidsdiensten : a) de departementen;b) de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;c) de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;d) de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen met uitzondering van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM);e) het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden;f) het personeel van de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia;g) het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, afgekort als "Raad GO!";h) Universitair Ziekenhuis Gent;i) de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort als "De Watergroep";j) de Vlaamse Radio- en Televisieomroep;k) het Vlaams Fonds voor de Letteren;l) De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL);m) de Vlaamse administratieve rechtscolleges, met uitzondering van de bestuursrechters; 2° De gewestelijke ontvangers.".

Art. 20.In dezelfde bijlage, sector XX, Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, wordt de rubriek B. aangevuld als volgt : "16° Het eHealth-platform.". HOOFDSTUK III. - Slotbepaling.

Art. 21.De Eerste Minister en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister belast pmet Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^