Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2021
gepubliceerd op 03 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202036
pub.
03/08/2021
prom.
06/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020 Vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement (Overeenkomst geregistreerd op 10 december 2020 onder het nummer 162307/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 118 van de voedingsnijverheid en die, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008 (koninklijk besluit 24 oktober 2008 - Belgisch Staatsblad 28 januari 2009 - registratienummer 88257/CO/l18) niet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel. § 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender. HOOFDSTUK II. - Aanduiding beheerder

Art. 2.§ 1. Het beheer van de pensioentoezegging wordt door de inrichter toevertrouwd aan AG Insurance Belgium, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53 (toegelaten onder het nummer 79). § 2. Het beheer van de solidariteitstoezegging wordt door de inrichter toevertrouwd aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid", fonds voor bestaanszekerheid, met maatschappelijke zetel te Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht, (hierna "de solidariteitsinstelling"). HOOFDSTUK III. - Solidariteitsreglement

Art. 3.De aanspraken op een solidariteitstoezegging worden bepaald overeenkomstig het reglement van solidariteitstoezegging (hierna "solidariteitsreglement"), dat als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst gehecht wordt en aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003 (68708/CO/118) ter vervanging van de huidige bijlage 2. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie (registratienummer 157735/CO/118). § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. § 3. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties, anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering. § 4. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties. De opzegging is alleen geldig voor zover artikel 10, § 1, 3° van de WAP is nageleefd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement Solidariteitsreglement "Stelsel van solidariteitsprestaties voor de arbeiders PC nr. 118" 1. Doel en voorwerp van het stelsel van solidariteitsprestaties 1.1. In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 september 2003, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 19 september 2007 en 13 december 2016 richt het "Fonds 2de pijler PC 118" een stelsel van solidariteitsprestaties in ten gunste van de arbeiders die voldoen aan de definitie van "deelnemer" opgenomen in punt 3 "Definities" van het solidariteitsreglement. 1.2. Het solidariteitsreglement bepaalt de rechten en verplichtingen van de inrichter, de werkgevers, de deelnemers en hun rechthebbende(n), en de voorwaarden waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden. 1.3. Het beheer van de solidariteitstoezegging wordt door de inrichter toevertrouwd aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid", fonds voor bestaanszekerheid. 2. Werking in de tijd Het stelsel van solidariteitsprestaties vangt aan op 1 april 2004.Het voortbestaan ervan gaat samen met het stelsel van aanvullend pensioen, zoals ingesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003. 3. Definities 3.1. Stelsel van aanvullend pensioen : Het sectoraal stelsel van aanvullend pensioen, bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003 ingericht in uitvoering van artikel 15 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 (registratienummer : 66271) en artikel 22 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 (registratienummer : 68694). 3.2. Solidariteitstoezegging : Het sectoraal stelsel van solidariteitsprestaties, bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003 ingericht in uitvoering van artikel 15 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 en artikel 22 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003. 3.3. "Fonds 2de pijler PC 118" : De inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, ingesteld in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het sectoraal fonds voor de tweede pijler voor de arbeiders van de voedingsindustrie (koninklijk besluit van 23 juni 2004 - Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2004 - registratienummer : 68706). 3.4. Werkgever : De onderneming ressorterend onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en die valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003. 3.5. Deelnemer : De arbeider, zonder onderscheid naar gender, van een werkgever ressorterend onder het Paritair Comité nr. 118 voor de voedingsnijverheid die valt onder het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003, waarvan het loon onderworpen is aan de sociale zekerheidsbijdragen, met uitzondering van : - Tot en met 31 december 2015 : de arbeiders die al een wettelijk pensioen ontvangen, maar hun activiteiten in de sector van de voedingsindustrie blijven uitoefenen in het kader van de toegelaten arbeid als gepensioneerde zonder schorsing van het wettelijk rustpensioen; - Vanaf 1 januari 2016 : de gepensioneerde arbeiders. De arbeider die op 31 december 2015 gepensioneerd was en op basis van deze solidariteitsreglement deelnam aan het sectorale pensioenstelsel blijft deelnemer bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel zo lang hij in dienst blijft van een werkgever onderworpen aan het sociaal sectoraal pensioenstelsel en niet met pensioen gaat.

Elke arbeider die deze aansluitingsvoorwaarden vervult, wordt automatisch en verplicht aangesloten. De aansluiting houdt op vanaf het moment dat bovenstaande aansluitingsvoorwaarden niet meer gerespecteerd zijn.

Een deelnemer die de vereffening van zijn verzekerde bedragen in het kader van zijn pensioentoezegging heeft verkregen en die nadien opnieuw wordt aangesloten, wordt als een nieuwe deelnemer beschouwd.

Een deelnemer die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves in kader van zijn pensioentoezegging over te dragen naar een andere pensioeninstelling en die nadien opnieuw wordt aangesloten, wordt eveneens als een nieuwe deelnemer beschouwd. 3.6. Begunstigde : De persoon aan wie de uitkering, die voorzien is overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, dient te gebeuren. 3.7. Bijdrage solidariteitstoezegging : Het bedrag, betaald door de werkgever tot financiering van de solidariteitstoezegging, in uitvoering van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal stelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, zoals deze op elk respectievelijk moment van kracht is. De opeenvolgende sectorale collectieve arbeidsovereenkomst-teksten worden in bijlagen aan het solidariteitsreglement gehecht en maken er integraal deel van uit. Bij aanvang van dit stelsel van solidariteitsprestaties geldt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november 2003. 3.8. Solidariteitsfonds : Stelsel van collectieve reserve, dat wordt beheerd overeenkomstig de in dit reglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen. Dit stelsel wordt door de solidariteitsinstelling volledig afzonderlijk van de andere activiteiten beheerd. 3.9. Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003 : collectieve arbeidsovereenkomst nr. 2 van 5 november 2003 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie ( koninklijk besluit van 4 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de loonkostontwikkeling voor 2003-2004 en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2003-2004 sluiten - Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2004 - registratienummer : 68708). 3.10. Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november 2003 : collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november 2003 tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie ( koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de graduele toepassing voor sommige ondernemingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding in uitvoering van artikelen 10 en 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 sluiten - Belgisch Staatsblad van 29 september 2004 - registratienummer : 68709). 3.11. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort FSMA) : De FSMA houdt sedert 1 april 2011, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische Financiële Sector. 3.12. WAP : De wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003, ed. 2, err. Belgisch Staatsblad van 26 mei 2003) aangevuld met haar uitvoeringsbesluiten. 3.13. Koninklijk besluit Solidariteitsstelsel : Koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging sluiten tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels. 3.14. Koninklijk besluit Financiering van het Solidariteitsstelsel : Koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging sluiten tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitstoezegging. 4. Solidariteitsprestaties 4.1. Alle bedragen, voordelen en uitkeringen die voortvloeien uit dit solidariteitsreglement vormen brutobedragen, waarop alle bij wet verschuldigde inhoudingen, heffingen, bijdragen en belastingen in mindering gebracht moeten worden. Al deze inhoudingen, heffingen, bijdragen en belastingen zijn ten laste van de aangeslotenen of hun rechthebbende(n). 4.2. Voor zover de middelen beschikbaar zijn in het solidariteitsfonds worden volgende solidariteitsprestaties voorzien : 4.2.1. Uitkeringen bij inkomstenverlies ten gevolge van overlijden van de deelnemer tijdens de beroepsloopbaan In geval van overlijden van de deelnemer tijdens de beroepsloopbaan wordt een vergoeding uitgekeerd aan de begunstigde onder de vorm van een tijdelijke onvoorwaardelijke rente met een looptijd van 5 jaar, gelijk aan 500 EUR per jaar. Binnen de grenzen bepaald in de WAP en het Koninklijk besluit Solidariteitsstelsel wordt de nominale som der rentes op het moment van overlijden gecumuleerd uitgekeerd. 4.2.2. Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens de periode voorafgaand aan het faillissement van de werkgever Ingeval de RSZ, ingevolge faillissement, onvoldoende gelden kan innen voor de in het pensioenreglement voorziene pensioenopbouw, zullen die ontbrekende pensioentoelagen, met respect van de geldende wetgeving, door het solidariteitsfonds ten laste genomen worden tot ten hoogste één maand na de faillietverklaring. De pensioentoelagen zullen op de individuele pensioenrekening van de deelnemer gestort worden. 4.2.3. Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid Ingeval de deelnemer het slachtoffer is van een arbeidsongeschiktheid, waarvan de duurtijd minstens 200 dagen bedraagt, na de periode van gewaarborgd loon, over een periode van vijf opeenvolgende trimesters, wordt een eenmalig bedrag van 200 EUR gestort op de individuele pensioenrekening van de deelnemer.

Er wordt enkel rekening gehouden met periodes van arbeidsongeschiktheid die een aanvang nemen ten vroegste na 1 april 2014.

Het betreft de arbeidsongeschiktheid, zoals gedekt in de codes 50, 60 en 61 van de DMFA-WAP : - Code 50 : ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof); - Code 60 : arbeidsongeval; - Code 61 : beroepsziekte. 4.2.4. Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij economische werkloosheid Tijdens de periode van economische werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst, wordt een bedrag van 1 EUR per dag economische werkloosheid gestort op de individuele pensioenrekening van de deelnemer.

Het betreft de tijdelijke werkloosheid, zoals gedekt in de code 71 van de DMFA-WAP. 4.2.5. Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij zwangerschapsverlof Tijdens de periode van zwangerschapsverlof in de zin van artikel 39 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst, wordt een bedrag van 1 EUR per dag zwangerschapsverlof gestort op de individuele pensioenrekening van de deelnemer.

Het betreft het zwangerschapsverlof zoals gedekt in de code 51 van de DMFA-WAP. 4.2.6. Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij tijdskrediet Tijdens de periode van tijdskrediet in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, wordt een bedrag van 1 EUR per dag tijdskrediet gestort op de individuele pensioenrekening van de deelnemer. 4.3. Tot en met 31 december 2018 gelden de in punt 4.2. hierboven vermelde prestaties vanaf het moment dat de aangeslotene tenminste 132 dagen gecumuleerde tewerkstelling als arbeider in de sector van de voedingsindustrie kan aantonen, te tellen vanaf 1 april 2004. De tewerkstelling wordt vastgesteld op basis van de bij de RSZ aangegeven arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen. De periode van 132 dagen hoeft niet ononderbroken te zijn.

Vanaf 1 januari 2019 vervalt de voorwaarde van 132 dagen gecumuleerde tewerkstelling en zijn de in punt 4.2. vermelde prestaties onmiddellijk van toepassing. 4.4. De uitvoering van het geheel van de solidariteitsprestaties is een middelenverbintenis. Dit wil zeggen dat de niveaus der solidariteitsprestaties door het "Fonds 2de pijler PC 118" aan de bestaande en verwachte beschikbare middelen kunnen worden aangepast.

Dit gebeurt met het oog op het behouden van het financieel evenwicht, overeenkomstig de bepalingen van de WAP, het KB Solidariteitsstelsel en het KB Financiering van het Solidariteitsstelsel en in overleg met de aangewezen actuaris van de solidariteitsinstelling. 4.5. Conform artikel 6 van het KB Solidariteitsstelsel worden de solidariteitsprestaties verlaagd, indien de middelen onvoldoende zijn.

Te dien einde zal het "Fonds 2de pijler PC 118" het initiatief nemen om onderhavig reglement aan te passen. De prestaties worden in dit geval in volgende rangorde verminderd : - De financiering van het aanvullend pensioen in geval van economische werkloosheid; - De vergoeding van inkomstenverlies bij overlijden; - De financiering van arbeidsongeschiktheid; - De financiering van het aanvullend pensioen bij zwangerschapsverlof; - De financiering van het aanvullend pensioen bij tijdskrediet; - De financiering van het aanvullend pensioen in geval van faillissement. 5. Financiering 5.1. De bijdragen voor de financiering van de solidariteitstoezegging worden berekend door het "Fonds 2de pijler PC 118" op basis van enerzijds het bijdragepercentage vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en anderzijds de lonen aangegeven aan de RSZ. Deze bijdragen zijn gelijk aan 4,40 pct. van de premies voor het stelsel van aanvullend pensioen. 5.2. De bijdragen worden door het "Fonds 2de pijler PC 118" medegedeeld en integraal doorgestort aan de solidariteitsinstelling. 5.3. De bijdragen worden door de solidariteitsinstelling zonder verwijl gestort aan het solidariteitsfonds. 5.4. De solidariteitsprestaties worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit Financiering van het Solidariteitsstelsel. 6. Begunstigden en formaliteiten bij vereffening 6.1. De prestatie bij overlijden van de deelnemer : - In geval van overlijden van de deelnemer worden de solidariteitsprestaties uitgekeerd aan dezelfde begunstigde(n), zoals deze zijn bepaald overeenkomstig het pensioenreglement - Stelsel aanvullend pensioen voor de arbeiders paritair comité nr. 118.

Voor werkgevers, die het stelsel van aanvullend pensioen zelf organiseren, bij toepassing van de zogenaamde opting out, geldt alleen de rangorde van het pensioenreglement - Stelsel aanvullend pensioen voor de arbeiders paritair comité nr. 118. In dit geval vraagt (vragen) de begunstigde(n) aan het "Fonds 2de pijler PC 118" de vereffening van de voordelen. Na controle door het "Fonds 2de pijler PC 118" worden de prestaties aan de begunstigden overgemaakt.

Het "Fonds 2de pijler PC 118" en de solidariteitsinstelling kunnen ieder bijkomend document opvragen om de identiteit van de begunstigde(n) te verifiëren.

Bij ontstentenis van begunstigde, blijft de prestatie ter beschikking van het solidariteitsfonds.

Indien de prestatie bij overlijden door de begunstigde niet wordt opgevraagd binnen een periode van 5 jaar vanaf de dag volgend op die waarop de begunstigde kennis heeft gekregen of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen, van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan, blijft, behoudens overmacht in hoofde van de begunstigde, de prestatie in het solidariteitsfonds. 6.2. De prestaties in geval van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, economische werkloosheid en tijdskrediet : - In deze gevallen wordt de prestatie vereffend door het "Fonds 2de pijler PC 118" aan het verzekeringsorgaan. De prestatie wordt op de individuele pensioenrekening gestort zonder dat de deelnemer een aanvraag hoeft in te dienen. - Indien de werkgever het aanvullend pensioen zelf organiseert, bij toepassing van de zogenaamde opting out, zal de verzekeraar van dit ondernemingspensioenplan de nodige gegevens aan het "Fonds 2de pijler PC 118" overmaken door middel van het hiertoe uitgewerkt formulier. Na controle door het "Fonds 2de pijler PC 118" wordt de prestatie op rekening van de verzekeraar van dit ondernemingspensioenplan gestort, die deze prestatie op zijn beurt op de individuele pensioenrekening van de betrokken werknemer stort. 6.3. De prestaties in geval van faillissement : - Op basis van de vergelijking van de aangegeven sociale zekerheidsbijdragen met de bijdragen, die effectief werden doorgestort door de RSZ, worden de door faillissement niet betaalde bijdragen bepaald. Dit bedrag wordt overgemaakt aan het financieringsfonds, ter uitvoering van de verplichtingen van dit stelsel.

De prestatie wordt vereffend zonder dat de aangeslotenen hiertoe een aanvraag moet indienen en zal op de individuele pensioenrekening van de deelnemer gestort worden. 7. Solidariteitsfonds 7.1. Inrichting van een solidariteitsfonds In uitvoering van dit reglement wordt een solidariteitsfonds ingericht. Het solidariteitsfonds is een stelsel van collectieve reserve dat beheerd wordt overeenkomstig de in dit reglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen. 7.2. Werking van het solidariteitsfonds Het "Fonds 2de pijler PC 118" zal de rekeningen van het solidariteitsfonds afzonderlijk van de andere activiteiten beheren.

Het vermogen van het fonds wordt uitsluitend aangewend om de bij dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties uit te keren.

Het solidariteitsfonds behoort toe aan het geheel van de deelnemers. 7.3. Inkomsten en uitgaven van het solidariteitsfonds 7.3.1. Inkomsten van het solidariteitsfonds : - De stortingen bepaald in punt 5 hierboven; - De financiële opbrengsten van het solidariteitsfonds, daarin inbegrepen het rendement op de reserves van het solidariteitsfonds. 7.3.2. Uitgaven van het solidariteitsfonds : - De financiering van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties; - De bijdragen in de financiering van het stelsel van aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid, economische werkloosheid, zwangerschapsverlof, tijdskrediet en faillissement, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement; - De kosten nodig voor het beheer van de solidariteitstoezegging met respect voor de bepalingen van de WAP, het Koninklijk besluit Solidariteitsstelsel en het Koninklijk besluit Financiering van het Solidariteitsstelsel. 8. Beheer van de solidariteitsprestaties 8.1. Verplichtingen van de betrokken partijen 8.1.1. Verplichtingen van het "Fonds 2de pijler PC 118": - De inrichter gaat tegenover alle werkgevers en deelnemers de verbintenis aan alles te doen wat nodig is voor de goede uitvoering van dit solidariteitsstelsel; - Aan de solidariteitsinstelling overmaken van alle voor het beheer van het solidariteitsstelsel noodzakelijke gegevens: - de persoonsgegevens zoals meegedeeld uit het netwerk van de Sociale Zekerheid door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aan de inrichter; - alsook de wijzigingen dewelke tijdens de duur van de aansluiting in voormelde gegevens voorkomen; - De inlichtingen en bewijsstukken noodzakelijk voor de goede uitvoering van dit reglement; - Zo spoedig mogelijk doorstorten aan de solidariteitsinstelling van de bijdragen voor de solidariteitstoezegging, zoals die worden geïnd door de RSZ en globaal overgemaakt aan het "Fonds 2de pijler PC 118"; - Het aan de deelnemer op eenvoudig verzoek ter beschikking stellen van de volledige tekst van het solidariteitsreglement en alle bijvoegsels; - Alle andere door de WAP aan de inrichter opgelegde verplichtingen. 8.1.2. Verplichtingen van de solidariteitsinstelling : - Het respecteren en uitvoeren van minimumregels inzake de financiering, het aanleggen van de voorzieningen en het beheer van het solidariteitsstelsel, in uitvoering van het Koninklijk besluit Financiering van het Solidariteitsstelsel; - Alle verplichtingen die door de WAP en het Koninklijk besluit Solidariteitsstelsel aan de solidariteitsinstelling worden opgelegd.

Deze omvatten onder meer : - het jaarlijks opstellen van een gedetailleerde staat der activa, een balans en een resultatenrekening van het solidariteitsfonds; - het overmaken van dit verslag aan de FSMA binnen de maand na de goedkeuring ervan; - het actuarieel en financieel beheer; - het bepalen en aanleggen van voorzieningen; - de belegging en evaluatie van de activa van het solidariteitsfonds volgens de regels die voor voorzorgsinstellingen werden vastgelegd in uitvoering van de controle wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, met name in de artikelen 6 tot 14 van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de voorzorgsactiviteit van de voorzorgsinstellingen. 8.1.3. Verplichtingen van de aangeslotene en begunstigden : De aangeslotene onderwerpt zich aan de bepalingen van onderhavig reglement.

De aangeslotene en begunstigden zullen op eenvoudige aanvraag alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken bezorgen die nodig zijn opdat het "Fonds 2de Pijler PC 118" zijn verplichtingen tegenover de deelnemer of zijn rechthebbenden kan uitvoeren. Indien zij deze inlichtingen of bewijsstukken niet overmaken, dan zullen de inrichter en de solidariteitsinstelling ontslagen zijn van hun verplichtingen tegenover de deelnemer of begunstigde(n) met betrekking tot de voordelen dat in dit reglement beschreven wordt. 8.2. Onbetwistbaarheid van de gegevens 8.2.1. De solidariteitsinstelling dekt de deelnemer op basis van de gegevens overgemaakt door het "Fonds 2de pijler PC 118". 8.2.2. Het "Fonds 2de pijler PC 118" staat in voor de nauwkeurigheid van de inlichtingen en is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen, die verstrekt worden aan de solidariteitsinstelling of het ontbreken van bepaalde informatie. 8.2.3. De solidariteitsinstelling houdt uitsluitend rekening met de laatst meegedeelde gegevens. 9. Wijziging en beëindiging van het solidariteitsreglement 9.1. Wijziging van het solidariteitsreglement De solidariteitsprestaties zoals die in dit reglement beschreven worden, kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan de beschikbare middelen met het oog op het behouden van het financiële evenwicht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Desgevallend zal de inrichter het initiatief nemen om onderhavig reglement aan te passen.

Een wijziging van het solidariteitsreglement wordt vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

De solidariteitstoezegging geeft geen aanleiding tot de vestiging van verworven rechten noch in geval van uittreding, nog in geval van wijziging of opheffing van het solidariteitsreglement.

Een wijziging van de solidariteitsinstelling en de eventueel hiermee verbonden overdracht van reserves zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals voorzien in de WAP. In voorkomend geval licht de inrichter de deelnemer, alsook de FSMA in over de wijziging van solidariteitsinstelling. 9.2. Gevolgen bij stopzetting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel Bij stopzetting van het sectorale pensioenstelsel, zullen de reserves van het solidariteitsluik onder de deelnemers verdeeld worden naar rata van hun verworven reserves in het pensioenstelsel en aangewend worden als een bijdrage op de individuele pensioenrekening, na aftrek van de provisies voor lopende solidariteitsprestaties en voor te voorziene kosten in verband met de opheffing van het solidariteitsstelsel.

Indien dit solidariteitsreglement niet langer van toepassing is op een werkgever of op het "Fonds 2de pijler PC 118", kan de werkgever in geen geval aanspraak maken op het vermogen van het solidariteitsfonds. 10. Informatie 10.1. Het solidariteitsreglement De inrichter stelt de tekst van het solidariteitsreglement ter beschikking aan de deelnemer op diens eenvoudig verzoek. 10.2. Het beheersverslag De solidariteitsinstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de solidariteitstoezegging op. De tekst van het beheersverslag wordt door de inrichter ter beschikking gesteld van de deelnemer op diens eenvoudig verzoek. 11. Bescherming en verwerking van de persoonsgegevens 11.1. De inrichter en de solidariteitsinstelling hechten een bijzonder belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verwerken deze conform de toepasselijke reglementering, onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de privacy verklaringen van de inrichter en de solidariteitsinstelling. 11.2. Verwerkingsdoeleinden De inrichter ontvangt de persoonsgegevens van de aangeslotene en hun rechthebbenden van de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI).

De inrichter deelt met het oog op het beheren en uitvoeren van het solidariteitsreglement persoonsgegevens mee aan de solidariteitsinstelling.

De inrichter en de solidariteitsinstelling verwerken de persoonsgegevens van de aangeslotene en hun begunstigden ("de betrokkenen") met het oog op de uitvoering van dit solidariteitsreglement en dit op basis van een wettelijke verplichting (de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen (WAP)).

In deze context hebben zij alleen het statuut van verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast kunnen de verwerkingsverantwoordelijken de persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden : - Het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen zoals fiscale verplichtingen en dit op grond van een wettelijke bepaling; - Het beheer van het personenbestand voor de uitvoering van het solidariteitsreglement; - De opmaak van statistieken, de detectie en preventie van misbruiken en fraude, het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van goederen, personen, informaticanetwerken en -systemen van de verwerkingsverantwoordelijke, de optimalisatie van de processen, en dit op grond van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke; - De adviesverlening bijvoorbeeld inzake solidariteitsprestaties op grond van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de betrokkene zich hiertegen verzet.

Voor het vervullen van deze doeleinden kan de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens ontvangen van de betrokkene zelf of van derden.

In voorkomend geval kunnen deze verwerkingsdoeleinden gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene. 11.3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en mogelijke ontvangers Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt : identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, beroep en betrekking, samenstelling van het gezin, gerechtelijke gegevens.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan een verwerker van de verwerkingsverantwoordelijken, aan een expert, een advocaat, een technisch adviseur.

Zij kunnen tevens worden meegedeeld aan om het even welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing of indien er een gerechtvaardigd belang bestaat.

Deze persoonsgegevens kunnen, indien dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden en in overeenstemming met de privacywetgeving, door de verwerkingsverantwoordelijke worden meegedeeld aan andere tussenkomende verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken herverzekeringsmaatschappijen.

Het is mogelijk dat de pensioeninstelling de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdraagt, naar een land dat, desgevallend, niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen. In deze gevallen beschermt de pensioeninstelling echter de gegevens door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale tegenpartijen. 11.4. Rechten van betrokkenen De aangeslotenen en hun begunstigden kunnen een gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot een verwerkingsverantwoordelijken voor de uitoefening van hun recht op toegang, rechtzetting, wissing, beperking en overdracht van persoonsgegevens. Dergelijke aanvraag voor het "Fonds 2de pijler PC 118" dient gericht te worden aan de DPO, Porta Secura, bereikbaar via email op : michael.boeynaems@portasecura.com. 11.5. Meer informatie betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in de privacyverklaring/het privacybeleid van de verwerkingsverantwoordelijken beschikbaar op hun website. 12. Geschillen en toepasselijk recht Op het solidariteitsreglement en alles ermee verband houdende is het Belgisch recht van toepassing.Eventuele geschillen tussen de partijen in dit verband behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Onderhavig solidariteitsreglement wordt aangevuld door een beheersovereenkomst afgesloten tussen de inrichter en de solidariteitsinstelling, met de verplichtingen van de betrokken partijen, de administratieve procedures en de tariferingsregels. In geval van strijdigheid primeren de bepalingen van het solidariteitsreglement.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^