Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032101 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021020868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2de pijler type koninklijk besluit prom. 24/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021579 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021021606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021 wordt de heer Christophe HERINCKX bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de functieclassificatie, de loonschalen en uurlonen van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021032102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. - Auvelais-Gembloux. - Provincie namen. - Dossier 235/80931 Bij het koninklijk besluit van 18 juli 2021 wordt het besluit van de provincie Namen van 15 april 2021, waarbij aan de nv Elia Asset, Keizer type koninklijk besluit prom. 30/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van een bevoorradingscrisis van aardolie en aardolieproducten in provincie Luik type koninklijk besluit prom. 19/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021042687 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt de heer Mathijs DE ROUCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042690 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitsluiting van geneesmiddelen uit de procedure van goedkeuring van prijzen in bijzondere omstandigheden of situaties van overmacht type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de ondernemingen van ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de jaarlijkse premie 2020 type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervanging van collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021493 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het wetenschappelijk comité in het kader van het online platform over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren type ministerieel besluit prom. 19/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 55, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021203685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaten van leden en aanwijzing van leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042661 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031973 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032044 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032058 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan - ". - Addendum"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021031974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Wallonië in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 84 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 693bis Aanvullende richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus . - Aanvulling bij omzendbrief nr. 693

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021203712 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juli 2021, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Verviers, de volge « 1) Schendt artikel 105 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor gen(...) type bericht prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021203711 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 juni 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling March « 1. Schenden de artikelen L1133-1 en L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021093007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices Juillet 2021 Moyenne(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021203816 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****) voor Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en ****. - ****: ****21169 Solliciteren kan tot 17/08/2021 via ****.****.**** **** ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

document

type document prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021203705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 juli 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf: 1. als vertegenwoordige(...) type document prom. -- pub. 03/08/2021 numac 2021203771 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 20 juli 2021 wordt de heer MARTIN MEYER, Ins Flostal 23, te 4770 Amel, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 63001/0004/245.
^