Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 28 april 2014

Koninklijk besluit houdende wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003165
pub.
28/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/02/2014003165/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 juni 1922 betreffende de lonen van de hypotheekbewaarders;

Gelet op het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders;

Overwegende dat bij het koninklijk besluit van 5 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten sluiten houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten, met ingang van 1 augustus 2010, het koninklijk besluit van 3 december 2002 tot toekenning van een integratiepremie aan sommige personeelsleden van overheidsdiensten werd opgeheven;

Overwegende dat in het Federaal Openbaar Ambt de integratiepremie werd opgenomen in de weddeschalen van het niveau D;

Overwegende dat artikel 18 van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders bepaalt, dat de bedienden wat hun geldelijke toestand betreft worden gelijkgesteld met het personeel van het Federaal Openbaar Ambt, zodat het nodig is om in het besluit van de Regent de weddeschalen verbonden aan het niveau D te verhogen met het bedrag van de afgeschafte integratiepremie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 4 december 2013;

Gelet op het advies van de syndicale raad van advies van de bedienden der hypotheekbewaarders gegeven op 17 december 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18bis, tweede lid, van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten, worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : "1° weddeschaal 30C : 12.901,13 - 16.887,63 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11 (Kl. 18j. - N.D. - G.A.) 2° weddeschaal 30H : 14.363,34 - 19.576,98 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Kl. 18j. - N.D. - G.A.).".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^