Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 02/04/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. 02/04/2014 pub. 08/02/2016 numac 2016000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco' type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009125 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkingsmanifestaties van de Eerste Wereldoorlog type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014009206 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geogra-fische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz - 108 MHz type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de terugbetaling door het fonds voor de nooddiensten die hulp ter plaatse bieden van een eventuele overcompensatie type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gedeeld gebruik van antennesites type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de 0pvang van Asielzoekers in het kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot erkenning en betoelaging van de koepels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit inzake de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen toepasselijk worden verklaard op het netwerk `pediatrie' type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 94 en tot invoeging van een artikel 94bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de vrijwillige militaire inzet type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014201850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van bouwen en herstellen van schepen, gelegen op het grondgebied van Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/07/2017 numac 2017012917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 11/10/2019 numac 2019014878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkingsmanifestaties van de Eerste Wereldoorlog. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014018133 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

decreet

type decreet prom. 02/04/2014 pub. 03/12/2015 numac 2015031835 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 2 APRIL 2014 - Decreet houdende instemming met de globale Kaderovereenkomst van partnership en samenwerking tussen de europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Indonesië anderzijds, en met de finale Acte, gedaan in Jakarta op 9 november 2009

erratum

type erratum prom. 02/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van bouwen en herstellen van schepen, gelegen op het grondgebied van Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum
^