Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 juli 2014
gepubliceerd op 15 juli 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204325
pub.
15/07/2014
prom.
01/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/01/2014204325/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 20 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op advies 56.309/1 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 24, § 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 34 en 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van de artikelen 138, 161 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde sluiten, wordt aangevuld met een 4°, luidende: "4° bij iedere indiening van een dossier betreffende volledige werkloosheid dat een aangifte van de persoonlijke en familiale toestand bevat, via consultatie van de gegevensbank van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters, na te gaan of de voor de sociaal verzekerde beschikbare gegevens betreffende de nationaliteit, verblijfplaats en samenstelling van het gezin overeenstemmen met de door de sociaal verzekerde meegedeelde gegevens.".

Art. 2.In hetzelde besluit wordt een artikel 134ter ingevoegd, luidende : "Art.134ter. Indien de gegevensbank van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters bij de consultatie door de uitbetalingsinstelling ter uitvoering van haar opdracht bedoeld in artikel 24, § 2, 4°, voor een sociaal verzekerde een verschil betreffende de nationaliteit, verblijfplaats of de samenstelling van het gezin aan het licht brengt, ten aanzien van de door de sociaal verzekerde meegedeelde gegevens, en dat verschil een invloed kan hebben op het recht op uitkeringen of op het bedrag ervan, is de uitbetalingsinstelling er toe gehouden : 1° de sociaal verzekerde te contacteren met een voorstel om de aangifte te corrigeren of een nieuwe aangifte in te dienen;2° in het geval de sociaal verzekerde niet instemt met dit voorstel, een door de sociaal verzekerde ondertekende verklaring met de motivering van de niet-instemming, waarvan het model bepaald wordt door de Rijksdienst, toe te voegen bij het dossier. De door de uitbetalingsinstelling geconsulteerde gegevens van de gegevensbank van het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters betreffende de nationaliteit, verblijfplaats of samenstelling van het gezin, en de datum van deze consultatie, worden samen met het dossier bevattende de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand bij het werkloosheidsbureau ingediend op de wijze en binnen de termijnen voorzien krachtens artikel 138, eerste lid, 4°.";

Art. 3.In artikel 148 van hetzelfde besluit wordt het 3° aangevuld als volgt : "of hiervan op de hoogte moest zijn door ambtshalve raadpleging van het Rijksregister en van de Kruispuntbankregisters in toepassing van artikel 24, § 2, 4°;".

Art. 4.In artikel 167 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 34 en 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van de artikelen 138, 161 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°) § 1, eerste lid, wordt aangevuld met een 5°, luidend als volgt : "5° voor de betalingen van uitkeringen waarop de werkloze geen recht heeft en die zij heeft verricht met miskenning van de verplichtingen bedoeld in artikel 134ter."; 2°) § 1, tweede lid, wordt vervangen door de volgende bepaling: "Behoudens in geval van het voorgaande lid, 5°, is de uitbetalingsinstelling in geen geval aansprakelijk voor verkeerde betalingen waaraan de werkloze zelf schuld heeft."; 3°) § 2, eerste lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2. In de gevallen bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°, kan de uitbetalingsinstelling zich op de werkloze verhalen voor de ten onrechte betaalde sommen. »; 4°) het wordt aangevuld met een § 6, luidende als volgt : " § 6. De aansprakelijkheid van de uitbetalingsinstelling bedoeld in § 1, eerste lid, 5°, houdt bovendien in dat de miskenning van de verplichting bedoeld in artikel 134ter ertoe leidt dat de verwerping van de betreffende onterechte uitgaven die niet gedekt zijn door een geldige uitkeringskaart die het recht op de uitkeringen verleent, bij de verificatie van de uitkeringen in toepassing van het artikel 164, definitief is. Behoudens in geval van een nieuwe beslissing omtrent het recht op uitkeringen kunnen deze uitgaven niet worden heringediend.

Voor de toepassing van deze paragraaf is er enkel sprake van een betaling met miskenning van de verplichting bedoeld in artikel 134ter indien cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan : 1° de indiening heeft geleid tot een terugzending van het dossier door het werkloosheidsbureau omdat door de directeur de niet-naleving van artikel 134ter werd vastgesteld; 2° het werkloosheidsbureau heeft als gevolg van de toepassing van artikel 134ter geen uitkeringskaart afgeleverd die de betaling van de uitkeringen voor de betrokken periode toelaat.".

Art. 5.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^