Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 maart 2018
gepubliceerd op 27 juni 2018

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano. - Erratum

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018031193
pub.
27/06/2018
prom.
28/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot oprichting van Sciensano sluiten tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 3 april 2018, akte nr. 2018/11650, blz. 31754, dienen na het Verslag aan de Koning volgende adviezen van de Raad van State, worden toegevoegd : RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 60.235/3, 60.236/3, 60.237/3, 60.238/3, 60.239/3 van 20 oktober 2016 over drie ontwerpen van koninklijk besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit die strekken tot de uitvoering van het voorontwerp van wet `tot oprichting van Sciensano' Op 12 oktober 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van - koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijziging van de federale wetenschappelijke instellingen' (60.235/3); - koninklijk besluit `tot uitvoering van de wet tot oprichting van Sciensano' (60.236/3); - koninklijk besluit `tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van bepaalde bepalingen van dezelfde wet' (60.237/3); - ministerieel besluit `houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité voor Sciensano' (60.238/3); - ministerieel besluit `tot uitvoering van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot oprichting van Sciensano' (60.239/3).

De ontwerpen zijn door de derde kamer onderzocht op 18 oktober 2016 .

De kamer was samengesteld uit Jan Smets, staatsraad, voorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Tim Corthaut, auditeur .

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 oktober 2016.

Ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 1. De drie om advies voorgelegde ontwerpen van koninklijk besluit strekken tot de uitvoering van verscheidene bepalingen van het nog aan te nemen voorontwerp van wet `tot oprichting van Sciensano', dat samen met de voormelde ontwerpen om advies aan de Raad van State is voorgelegd (adviesaanvraag 60.234/3). Met de twee om advies voorgelegde ontwerpen van ministerieel besluit wordt dan weer de uitvoering beoogd van twee van de drie voormelde te nemen koninklijke besluiten. 2. Het onderzoek door de Raad van State van ontwerpbesluiten die hem om advies worden voorgelegd, heeft onder meer betrekking op de rechtsgrond.Dat onderzoek kan pas op een sluitende wijze gebeuren wanneer die rechtsgrond zelf vaststaat. Aangezien de noodzakelijke rechtsgrond voor de ontworpen besluiten nog niet aan het parlement is voorgelegd, laat staan door het parlement is aangenomen en bijgevolg nog niet voldoende vaststaat opdat de Raad van State het onderzoek van de rechtsgrond op sluitende wijze kan doorvoeren, is de adviesaanvraag over de voormelde ontwerpen van koninklijke besluiten onontvankelijk.(1) Het gegeven dat de rechtsgrond voor het ontworpen koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen' (adviesaanvraag 60.235/3) wordt gezocht in het reeds bestaande artikel 6bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen', doet geen afbreuk aan die vaststelling, aangezien de opheffing waarin bij het te nemen besluit wordt voorzien, zinloos is zolang het voormelde wetsontwerp niet zal zijn aangenomen.

Deze onontvankelijkheidsconclusie geldt ook voor de om advies voorgelegde ontwerpen van ministerieel besluit, aangezien de rechtsgrond voor deze ontworpen besluiten mede afhangt van de rechtsgrond van de ontworpen koninklijke besluiten waarin ze zelf rechtsgrond vinden.

Deze ontwerpbesluiten kunnen pas op ontvankelijke wijze om advies worden voorgelegd nadat het genoemde voorontwerp doorgang heeft gevonden.

De griffier Greet Verberckmoes De voorzitter Jan Smets _______ Nota (1) Zie Vademecum adviesprocedure voor de afdeling wetgeving, 2016, I.B.2, blz. 6 (raadpleegbaar op www.raadvanstate.be > Procedure > Wetgeving).

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 62.791/3 van 21 februari 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van de wet tot oprichting van Sciensano'. Op 22 januari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van de wet tot oprichting van Sciensano'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 13 februari 2018. De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jan SMETS en Jeroen VAN NIEUWENHOVE, staatsraden, Jan VELAERS en Bruno PEETERS, assessoren, en Astrid TRUYENS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Tim CORTHAUT, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jeroen VAN NIEUWENHOVE, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 21 februari 2018. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 2. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit bevat een aantal uitvoeringsmaatregelen van de wet(1) `tot oprichting van Sciensano' (hierna: de Sciensanowet). Het ontwerp bevat naast een bepaling over de maatschappelijke zetel (artikel 2) nadere regels met betrekking tot de algemene raad (artikel 3), de raad van bestuur (artikelen 4 tot 6), de wetenschappelijke raad (artikel 7), de algemeen directeur (artikel 8), de directieraad (artikel 9) en de jury (artikel 10). Voorts worden in een hele reeks koninklijke besluiten de verwijzingen vervangen naar de twee rechtsvoorgangers van Sciensano, namelijk het CODA(2) en het WIV(3) (of deelentiteiten of voorlopers daarvan) (artikelen 11 tot 130 van het ontwerp). Ten slotte worden ook enkele koninklijke besluiten met betrekking tot die rechtsvoorgangers opgeheven (artikel 131).

BEVOEGDHEID 3. In de adviezen 60.234/3 van 14 november 2016 en 62.047/3(4) van 2 oktober 2017 over een voorontwerp dat heeft geleid tot de Sciensanowet heeft de Raad van State een aantal beschouwingen gewijd aan de mogelijkheid om de gemeenschappen en de gewesten te betrekken bij Sciensano.(5) Artikel 7, § 2, van de Sciensanowet voorziet weliswaar in de mogelijkheid om de vertegenwoordiging van de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten en van het College of Verenigd College van de gemeenschapscommissies te waarborgen in de algemene raad, maar het ontworpen besluit bevat ter zake geen uitvoeringsbepalingen. Tot op heden is aan de Raad van State ook geen ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot hervorming der instellingen' om advies voorgelegd.

De gemachtigde verklaarde dienaangaande het volgende: "Un arrêté royal séparé est en cours d'adoption pour régler la représentation des entités fédérées dans les organes de gestion de Sciensano. Cet arrêté royal sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat après que l'accord des entités fédérées qui souhaitent être représentées a été obtenu." RECHTSGROND 4. De rechtsgrond voor het ontworpen besluit wordt blijkens de aanhef ervan gezocht in de artikelen 3 en 7 tot 17 van de Sciensanowet. 4.1. Artikel 2 van het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 3, tweede lid, van de Sciensanowet.

Artikel 3 van het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 7, §§ 1, derde lid, 3, 4 en 5 van de Sciensanowet.

De rechtsgrond voor de artikelen 4 tot 6 van het ontworpen besluit wordt geboden door de artikelen 8, §§ 2, 3 en 5, 9, § 5, 10, § 3, en 11 van de Sciensanowet.

Artikel 7 van het ontworpen besluit ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 13, §§ 1, 4, 5 en 6, van de Sciensanowet.

Artikel 8 van het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 14, §§ 1, 4 en 5, van de Sciensanowet.

De rechtsgrond voor artikel 9 van het ontworpen besluit wordt geboden door artikel 17 van de Sciensanowet (en niet door artikel 16 ervan, waarnaar ook wordt verwezen in de aanhef).

Artikel 10 van het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 18, § 3, van de Sciensanowet. 4.2. Voor de wijzigings- en opheffingsbepalingen in de artikelen 11 tot 131 van het ontworpen besluit worden geen specifieke rechtsgrondbepalingen aangevoerd in de aanhef. Voor die bepalingen, die er enkel toe strekken om de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen ingevolge de rechtsopvolging van het CODA en het WIV door Sciensano, kan echter worden gesteund op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet), gelezen in samenhang met artikel 47 van de Sciensanowet, dat betrekking heeft op die rechtsopvolging.

Dat geldt ook voor artikel 132 van het ontworpen besluit, waarbij "[d]e bevoegde minister" wordt gemachtigd om "de toepasselijke ministerieel (lees: ministeriële) besluiten" (zie daarover opmerking 45) te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van dit koninklijk besluit. Anders is het evenwel voor de artikelen 18 en 19 van het ontworpen besluit, die strekken tot het aanbrengen van wijzigingen in de artikelen 45ter, § 1, en 45quinquies, § 3, 8°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen'. Nog afgezien van het gegeven dat die wijzigingen eigenlijk moeten worden aangebracht in de artikelen 136, eerste lid en 138, § 3, 8°, van de wet `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen', gecoördineerd op 10 mei 2015, gaat het om wetskrachtige teksten waarvoor een specifieke machtiging door de wetgever vereist is voor de wijziging ervan. Die machtiging wordt geboden door artikel 76 van de Sciensanowet. 5. De voormelde rechtsgrondbepalingen van de Sciensanowet moeten evenwel nog in werking treden.Artikel 77 van die wet maakt ter zake een onderscheid tussen de bepalingen die in het eerste lid ervan worden vermeld en die in werking treden op een datum die door de Koning wordt bepaald en de bepalingen die in het tweede lid worden vermeld en die eveneens in werking treden op een datum die door de Koning wordt bepaald, "met dien verstande dat deze bepalingen slechts in werking zullen kunnen treden na de inwerkingtreding van de bepalingen bedoeld in het eerste lid en na de definitieve aanstelling van de algemeen directeur zoals goedgekeurd door de bevoegde minister". 5.1. De artikelen 3, 7 tot 15, 47 en 76 van de Sciensanowet vallen onder de bepalingen opgesomd in het eerste lid van artikel 77, waarvoor bij artikel 46 van het eveneens om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet'(6) de inwerkingtreding wordt bepaald op de dag van de bekendmaking van dat te nemen besluit in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen van het ontworpen besluit die rechtsgrond vinden in de betrokken wetsbepalingen, en die bij gebrek aan een specifieke bepaling in werking zullen treden de tiende dag na de bekendmaking van het voorliggende te nemen besluit in het Belgisch Staatsblad, zullen niet in werking mogen treden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van die wetsbepalingen. Indien erop wordt toegezien dat de twee betrokken koninklijke besluiten gelijktijdig worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, is daar ruimschoots aan voldaan. 5.2. Anders is het voor de artikelen 17 en 18 van de Sciensanowet, die fungeren als rechtsgrond voor de artikelen 9 en 10 van het ontworpen besluit en die vallen onder het tweede lid van artikel 77 van de Sciensanowet. Omdat moeilijk te voorzien is wanneer de "definitieve aanstelling van de algemeen directeur zoals goedgekeurd door de bevoegde minister" zal plaatsvinden en omdat hoe dan ook moet worden gewaarborgd dat de ontworpen bepalingen niet eerder in werking treden, opperde de gemachtigde dat het beter is om de artikelen 9 en 10 vooralsnog uit het ontwerp te lichten.

In dat geval kunnen die artikelen naderhand nog worden ingevoegd in het te nemen besluit door middel van wijzigingsbepalingen (bijvoorbeeld als nieuwe artikelen 8/1 en 8/2). De rechtsgrond voor een dergelijk wijzigingsbesluit wordt dan geboden door de artikelen 17 en 18, § 3, van de Sciensanowet, zoals zo-even is uiteengezet. Indien dat wijzigingsbesluit beperkt is tot deze bepalingen, hoeft het niet in ontwerpvorm om advies aan de Raad van State te worden voorgelegd en kan in de aanhef naar dit advies worden verwezen, aangezien de in te voegen artikelen al worden onderzocht in dit advies.

VORMVEREISTEN 6. Uit de stukken die bij de adviesaanvraag zijn gevoegd, blijkt dat de stellers van het ontwerp van oordeel zijn dat het ontwerp "autoregulering van de federale overheid" inhoudt en dat er om die reden geen regelgevingsimpactanalyse is uitgevoerd met toepassing van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'.Conform artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging' dient daarvan gewag te worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp.

ALGEMENE OPMERKING 7. De wijzigingsbepalingen vertonen een aantal tekortkomingen.Zo komen in sommige wijzigingsbepalingen vierkante haakjes voor die wellicht moeten worden weggelaten. Wanneer het de bedoeling is om een woord of woorden meer dan één keer te vervangen, schrijve men "wordt/worden (...) telkens vervangen door (...)". Soms wordt naar de verkeerde tekst verwezen (zie artikel 131 van het ontwerp); soms wordt op onjuiste wijze naar het artikel verwezen (zie de artikelen 41 en 47); soms is een wijzigingsbepaling onvolledig (zie artikel 16); soms worden wijzigingen aangebracht in een vroegere tekstversie (zie artikel 52). De wijzigingsbepalingen worden niet steeds gerangschikt volgens de chronologische volgorde (oudste eerst) van de te wijzigen besluiten.

Bij het onderzoek van de tekst worden nog een aantal specifieke opmerkingen daarover geformuleerd, waardoor echter niet de indruk mag ontstaan dat alle tekortkomingen in dit advies worden aangestipt. De stellers van het ontwerp moeten de wijzigingsbepalingen nog eens grondig controleren met de te wijzigen teksten ernaast.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Opschrift 8. Het opschrift wekt de indruk dat het ontworpen besluit het enige uitvoeringsbesluit vormt van de Sciensanowet, terwijl er nog twee andere uitvoeringsbesluiten in ontwerpvorm aan de Raad van State zijn voorgelegd.Het opschrift zou dan ook beter luiden als volgt: "koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van ... tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano".

Aanhef 9. Gelet op hetgeen is uiteengezet in de opmerkingen 4.1, 4.2 en 5.2, moet voor het eerste lid van de aanhef een nieuw eerste lid worden toegevoegd, luidende: "Gelet op artikel 108 van de Grondwet;". In het huidige eerste lid van de aanhef moet worden verwezen naar de artikelen 3, tweede lid, 7, §§ 1, derde lid, 3, 4 en 5, 8, §§ 2, 3 en 5, 9, § 5, 10, § 3, 11, 13, §§ 1, 4, 5 en 6, 14, §§ 1, 4 en 5, 47 en 76, van de Sciensanowet.

Artikel 1 10. Aangezien definities in een wet ook doorwerken naar de uitvoeringsbesluiten van die wet (7), is het niet nodig en zelfs af te raden om in artikel 1, § 1, van het ontwerp te bepalen dat "[v]oor de toepassing van dit besluit (...) de begripsbepalingen [gelden] van artikel 2 van de [Sciensanowet]".

Artikel 3 11. In de Nederlandse tekst van artikel 3, § 5, van het ontwerp schrijve men "vergoed ten belope van een bedrag van 150 euro", om beter aan te sluiten op de Franse tekst en om te vermijden dat de indruk ontstaat dat het presentiegeld kan variëren tussen 0 en 150 euro. Voorts volstaat het niet om te bepalen dat het presentiegeld wordt "geïndexeerd overeenkomstig de consumptieprijzen-index". Er moet worden bepaald volgens welk indexeringsmechanisme wordt gewerkt(8) en met welke spilindex het basisbedrag overeenstemt.

Die opmerkingen gelden ook voor de artikelen 4, § 4, en 7, § 4, van het ontwerp. 12. In de Nederlandse tekst van artikel 3, § 5, van het ontwerp schrijve men "de voorzitter" in plaats van "de e voorzitter". Artikel 5 13. In de Nederlandse tekst van artikel 5 wordt gewag gemaakt van "een project dat behoort tot de sector van activiteiten opgenomen op de agenda".In de Franse tekst wordt dan weer vermeld "un projet qui relève du secteur d'activité concerné". De twee taalversies moeten op elkaar worden afgestemd.

Artikel 12 14. In artikel 12 van het ontwerp moet het opschrift van het te wijzigen besluit luiden als volgt: "koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen" (niet: "koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen"). Artikel 14 15. In de Nederlandse tekst van artikel 14, a), van het ontwerp schrijve men "het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" in plaats van "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid". Artikel 15 16. In de Nederlandse tekst van artikel 15 van het ontwerp schrijve men "worden de woorden `het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid' telkens vervangen door het woord `Sciensano'".In de Franse tekst ervan schrijve men "les mots `l'Institut scientifique de Santé publique' sont à chaque fois remplacés par le mot `Sciensano'".

Artikel 16 17. Niet alleen is artikel 16 van het ontwerp een onvolledige bepaling waarin niet eens wordt bepaald wat precies wordt gewijzigd, maar bovendien komt het de Raad van State voor dat in de inleidende bepaling moet worden verwezen naar het koninklijk besluit van 28 juli 1964 `tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong worden ingevoerd', en niet naar het koninklijk besluit van 28 juli 1964 `betreffende de therapeutische bloedzelfstandigen van menselijke oorsprong en houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de instellingen, die de bereiding, de bewaring en de aflevering ervan organiseren', dat trouwens niet eens meer geldig is. Artikel 17 18. De wijziging vervat in artikel 17 van het ontwerp moet eveneens worden doorgevoerd (in aangepaste vorm) in artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 22 september 1966 `betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen'. Artikelen 18 en 19 19. Zoals reeds is uiteengezet in opmerking 3.2, moeten de verwijzingen in de artikelen 18 en 19 van het ontwerp naar respectievelijk de artikelen 45ter, § 1, en 45quinquies, § 3, 8°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen', worden vervangen door verwijzingen naar respectievelijk de artikelen 136, eerste lid, en 138, § 3, 8°, van de wet `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen', gecoördineerd op 10 mei 2015.

Bovendien zouden deze artikelen het best in een afzonderlijk hoofdstuk worden opgenomen, omdat het gaat over de wijziging van wetskrachtige teksten en niet van besluiten.

Artikel 20 20. Artikel 14, § 4, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 `betreffende de registratie van geneesmiddelen', werd, met ingang van 1 januari 2007, opgeheven bij artikel 264, 3°, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 `betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik'.Artikel 20 van het ontwerp, dat ertoe strekt een wijziging aan te brengen in de eerstgenoemde bepaling, is dus doelloos en moet worden weggelaten.

Artikel 21 21. Naast de reeds in artikel 21 van het ontwerp vermelde wijziging moeten (in afzonderlijke in te voegen artikelen) ook nog de twee volgende wijzigingen worden aangebracht in het koninklijk besluit van 6 december 1978 `betreffende de bestrijding van de runderbrucellose': - In artikel 32, tweede lid, moet de woorden "het voormeld Instituut" worden vervangen door het woord "Sciensano". - In punt 4.2 van bijlage II moeten het erin vermelde adres van het nationaal referentielaboratorium vervangen worden door het adres van Sciensano.

Artikel 23 22. In artikel 23 van het ontwerp schrijve men "artikel 3, derde lid, 3°, " in plaats van "artikel 3, eerste, tweede en vierde lid". Daarnaast moeten (in een afzonderlijk in te voegen artikel) in artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 februari 1980 `betreffende de erkenning van de laboratoria voor de ontleding van bestrijdingsmiddelen voor niet landbouwkundig gebruik' de woorden "het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" worden vervangen door "Sciensano".

Artikel 25 23. De wijziging van artikel 32, § 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 `tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen' waartoe artikel 25 van het ontwerp strekt, moet ook worden aangebracht in artikel 33bis, § 5, 5°, van die bijlage. Artikel 41 24. In artikel 41 van het ontwerp moet worden verwezen naar "punt 7 van bijlage II" bij het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen sluiten `betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen', en niet naar "artikel 7N2 van de bijlage" bij dat besluit. Artikel 46 25. In de Nederlandse tekst van artikel 46 van het ontwerp schrijve men "naar Sciensano" in plaats van "aan Sciensano". Artikel 47 26. In de inleidende bepaling van artikel 47 van het ontwerp moet worden verwezen naar "artikel 8" of "punt 8" van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999022270 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen sluiten `betreffende de medische hulpmiddelen' in plaats van naar "artikel 8N2". Bovendien moeten de woorden "door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" worden vervangen door de woorden "door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, hierna WIV genoemd".

Artikelen 52 tot 54 27. De wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001022774 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek sluiten `betreffende medische hulpmiddelen voor in vitro-diagnostiek' waartoe de artikelen 52 tot 54 van het ontwerp strekken, zijn ten dele doelloos, gelet op de wijzigingen die in dit besluit zijn aangebracht bij het koninklijk besluit van 21 juli 2017 `tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001022774 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek sluiten betreffende medische hulpmiddelen voor in vitro-diagnostiek' en waarbij de taken die vroeger door het WIV werden uitgevoerd, werden toevertrouwd aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dat neemt niet weg dat in de plaats van die artikelen een andere wijzigingsbepaling moet worden opgenomen, die luidt als volgt: "In artikel 7, §§ 2 en 6, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001022774 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek sluiten betreffende medische hulpmiddelen voor in vitro-diagnostiek worden de woorden `afdeling Klinische Biologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid' vervangen door de woorden `bevoegde dienst van Sciensano'".

Artikel 56 28. De wijziging van verscheidene bepalingen van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 `tot vaststelling van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de uitvoering ervan bij proeven op scheikundige stoffen' waartoe artikel 56 van het ontwerp strekt, moet worden aangevuld met een vervanging in artikel 5, § 3, van dat besluit, van de woorden "Het Instituut" door het woord "Sciensano". Artikel 64 29. De verwijzing in artikel 64 van het ontwerp naar artikel 30, § 2, van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/03/2003 numac 2003022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose sluiten `betreffende de bestrijding van rundertuberculose' moet worden weggelaten, aangezien die bepaling de te vervangen woorden niet bevat. Artikel 67 30. Artikel 67 van het ontwerp strekt ertoe een wijziging aan te brengen in punt (niet: artikel) 2.5.3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied sluiten `tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied', maar ook in de inhoudstafel van de bijlage moeten bij punt 2.5.3 de woorden "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)" worden vervangen door het woord "Sciensano". Ook in punt 3.2.1.4.2 van die bijlage moeten de woorden "het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)" worden vervangen door het woord "Sciensano". 31. Voorts moet worden aangestipt dat de Raad van State op 14 februari 2018 advies 62.833/3 heeft gegeven over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied' waarbij het koninklijk besluit van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 20/11/2003 numac 2003000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied sluiten wordt opgeheven en waarin geen gewag meer wordt gemaakt van het WIV. Artikel 69 32. In artikel 69 van het ontwerp wordt verwezen naar "de artikelen 11, eerste lid, 1° en 13° ", maar punt 13° bestaat niet.Ongetwijfeld wordt artikel 13 bedoeld in plaats van punt 13°. Men schrijve dan ook "de artikelen 11, eerste lid, 1°, en 13".

Artikel 70 33. In artikel 70 van het ontwerp moet worden verwezen naar "bijlage III" in plaats van naar "bijlage IV". Artikel 78 34. In artikel 78 van het ontwerp moet worden verwezen naar "artikel 4, § 1, 6°, en § 2, tweede lid, en artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit" in plaats van naar "artikel 4, § 2, tweede lid en artikel 6, vierde lid van hetzelfde besluit". Artikel 79 35. Het koninklijk besluit van 22 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis sluiten `betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis' is opgeheven bij artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 2016 `betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis'. De ontworpen wijziging moet dan ook worden aangebracht in artikel 3, § 2, 21°, van dat laatste besluit (in een aangepaste vorm). Ook artikel 8 van dat laatste besluit moet worden aangepast.

Artikel 81 36. In artikel 81 van het ontwerp moet worden verwezen naar "de artikelen 87, § 1, 88, § 1, en 89, § 1, van hetzelfde besluit" in plaats van naar "artikel 88, § 1, en artikel 89, § 1 van hetzelfde besluit". Artikel 83 37. Bijlage I bij het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 `betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik' bevat geen zinssnede "Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Groesenberg 99, 1180 Ukkel".Het wil de Raad van State voorkomen dat de wijziging vervat in artikel 83 van het ontwerp eigenlijk bedoeld was voor bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis sluiten `betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis', waarvoor in opmerking 34 al een aanvulling werd voorgesteld. Artikel 83 van het ontwerp moet in elk geval worden weggelaten.

Artikel 84 38. In de inleidende zin van artikel 84 van het ontwerp moet worden verwezen naar artikel 1, en niet naar artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 `houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren'. Artikelen 86 tot 91 39. De artikelen 86 tot 91 van het ontwerp strekken ertoe wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 `betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik'.Die bepalingen kunnen beter worden opgenomen tussen de huidige artikelen 82 en 83 van het ontwerp, die eveneens betrekking hebben op dat besluit. 40. In artikel 128, eerste lid, vijfde en zesde streepje, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 wordt gewag gemaakt van een vertegenwoordiger van het WIV en een vertegenwoordiger van CODA in de in dat artikel vermelde Commissie van Advies.Allicht moeten die twee bepalingen vervangen worden door een bepaling waarin gewag wordt gemaakt van een of twee vertegenwoordigers van Sciensano. Het huidige artikel 86 van het ontwerp moet in die zin worden herzien. Daarbij kan inspiratie worden gevonden in artikel 12, a), van het ontwerp. 41. In artikel 129, § 2, tweede streepje, en § 3, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 moeten de woorden "de Directeur van het WIV of zijn afgevaardigde" allicht worden vervangen door de woorden "een directeur van Sciensano" (zoals thans in artikel 91 van het ontwerp).Een bepaling in die zin moet worden ingevoegd in het ontwerp. 42. In artikel 251, tweede en derde streepje, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 wordt gewag gemaakt van de directeur van het WIV of zijn afgevaardigde en van de directeur van het CODA of zijn afgevaardigde.Allicht moeten die twee streepjes worden vervangen door een vermelding van "een directeur van Sciensano". Artikel 91 van het ontwerp moet in die zin worden aangepast.

Artikel 129 43. Het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 `betreffende de bestrijding van boviene virale diarree'is opgeheven bij artikel 32 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 `betreffende de bestrijding van boviene virale diarree'.De ontworpen wijziging moet dan ook worden aangebracht in artikel 2, § 1, 18°, van dat laatste besluit (in een aangepaste vorm). Ook de artikelen 4, 11, § 3, en 22 van dat laatste besluit moeten worden aangepast.

Artikel 131 44. In de Nederlandse tekst van artikel 131, 2°, van het ontwerp moet worden verwezen naar "het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de rechtspersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor het beheer van zijn eigen vermogen wordt verleend". Artikel 132 45. Artikel 132 van het ontwerp strekt ertoe "[d]e bevoegde minister" te machtigen om "de toepasselijke ministerieel (lees: ministeriële) besluiten" te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van dit besluit. In plaats van "[d]e bevoegde minister" kan duidelijkheidshalve beter worden geschreven: "de minister bevoegd voor volksgezondheid en de minister bevoegd voor landbouw, ieder wat hem betreft".

Voorts is niet duidelijk wat wordt bedoeld met "de toepasselijke ministerieel (lees: ministeriële) besluiten". Indien enkel de ministeriële besluiten worden bedoeld die zijn genomen ter uitvoering van de koninklijke besluiten die bij het te nemen besluit worden gewijzigd, kan dat beter worden verduidelijkt.

DE GRIFFIER Astrid TRUYENS DE VOORZITTER Jo BAERT _______ Nota's (1) Het ontwerp van wet `tot oprichting van Sciensano' is op 18 januari 2018 in de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2795/008), maar is op het ogenblik dat dit advies wordt gegeven, nog niet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. (2) Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.(3) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (4) Parl.St. Kamer 2017-18, nrs. 54-2795/001 en 4-2796/001, 106-128. (5) Ibid., 107-5. (6) Over dit ontwerp wordt advies 62.798/3 verleend op dezelfde dag als dit advies. (7) Het is overigens om die reden dat, conform de wetgevingstechnische voorschriften ter zake, in de inleidende zin van artikel 2 van de Sciensanowet wordt vermeld: "Voor de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder: (...)". (8) Bijvoorbeeld volgens de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld'.

^