Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 24 juni 2011

Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig a(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031309
pub.
24/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem(bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, volgens hun accreditatie Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium AL WEST B.V. erkend bij ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011170 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027926 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/06/2002 numac 2002009464 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster toepasselijk op de andere schuldenaars van de evenredige vergoeding bedoeld in artikel 60 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake toelagen en vergoedingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd sluiten toegekend aan het laboratorium « Tauw Laboratories C.V. », gewijzigd door ministerieel besluit van 24 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004021129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027274 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200041 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 24/09/2004 pub. 17/01/2005 numac 2005200042 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten, overdragen aan het laboratorium AL WEST B.V. op 19 september 2005, gewijzigd door ministeriele besluiten van 7 september 2006, van 15 september 2008 en van 25 november 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor accreditatie L005 geldig tot 1 september 2012.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium ANECO erkend bij ministerieel besluit van 10 september 2003, gewijzigd door ministerieel besluit van 22 december 2005 en 25 april 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Deutschen AkkreditierungsRat DAC-P-0110-00-00 geldig tot 5 augustus 2014.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het studiebureau BECEWA erkend bij ministerieel besluit van 10 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010002069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie 5-nr. 269 geldig tot 16 november 2012.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium CHEMIPHAR erkend bij ministerieel besluit van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, gewijzigd door ministerieel besluit van 25 augustus 2003, 4 maart 2005, 5 mei 2006, 20 oktober 2008, 30 november 2009 en 22 juni 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 13 geldig tot 17 juli 2014.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium EURACETA erkend bij ministerieel besluit van 18 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, gewijzigd door ministeriele besluiten van 22 november 2007, 5 mai 2009 en 5 maart 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 5 geldig tot 17 november 2014.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium EUROFINS BELGIUM NV erkend bij ministerieel besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de bevordering van de officieren en onderofficieren en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 houdende aanduiding van de hoofdofficier die, wat betreft de krijgsraad te velde bij de Belgische strijdkrachten die zich op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevinden, de aan de generaal bevelhebber toebedeelde functies uitoefent sluiten toegekend aan het laboratorium « Environmental Research Center » gewijzigd door ministeriele besluiten van 4 oktober 2005 en van 5 september 2008 en overgedragen aan het laboratorium EUROFINS BELGIUM NV op 8 april 2008 bij ministerieel besluit gewijzigd door ministeriele besluiten van 5 september 2008 en 29 oktober 2010, voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 6 geldig tot 14 juni 2011.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium LOVAP NV erkend bij ministerieel besluit van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, gewijzigd door ministeriele besluiten van 3 november 2003, van 19 september 2005, van 28 juni 2009 en van 21 september 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 4 geldig tot 24 maart 2011.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYGIENE erkend bij ministerieel besluit van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, gewijzigd door ministeriele besluiten van 16 december 2003, van 18 april 2005 en van 22 juni 2010, voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 8 geldig tot 11 februari 2015.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium SOCOR erkend bij ministerieel besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010018337 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 30/09/2010 numac 2010035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205438 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 2009 houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Trou de la Vache" te Philippeville sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Cofrac versie n° 1 geldig tot 30 april 2011.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium VINçOTTE ENVIRONMENT B.V. erkend bij ministerieel besluit van 17 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011248 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 74 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011247 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 35 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit betreffende de verantwoordingsstukken zoals bedoeld in artikel 18, § 2 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot financiering van het Begeleidingsplan sluiten toegekend aan het laboratorium « AIB-VINCOTTE », gewijzigd op 4 oktober 2005, overgedragen aan het laboratorium « VINçOTTE ENVIRONMENT » op 24 oktober 2007, gewijzigd door ministerieel besluit van 24 oktober 2007 en 8 februari 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 4 geldig tot 30 décember 2014.

Erkenning van laboratoria voor het domein van het geluid volgens hun accreditatie : Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium VINçOTTE ENVIRONMENT erkend bij ministerieel besluit van 19 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002027301 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/02/2002 pub. 05/03/2002 numac 2002000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Algemene Rijkspolitie, die naar het administratief en logistiek kader van de federale politie overgaan sluiten toegekend aan het laboratorium « AIB-VINçOTTE ECOSAFER », gewijzigd op 4 oktober 2005 en over-dragen aan het laboratorium « VINçOTTE ENVIRONMENT » op 24 oktober 2007 en gewijzigd door ministerieel besluit van 24 oktober 2007 en 8 februari 2010 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n°3 geldig tot 30 juni 2010.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium SGS BELGIUM erkend bij ministerieel besluit van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n°5 geldig tot 9 mei 2011.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals gewijzigd door de besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 1994 en van 28 november 1996, wordt het laboratorium VENAC erkend bij ministerieel besluit van 4 januari 2010, gewijzigd (erratum) bij ministerieel besluit van 9 november 2010, aanvraag accredidatie Belac lopende.

^