Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2010
gepubliceerd op 10 december 2010

Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014283
pub.
10/12/2010
prom.
25/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/25/2010014283/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap


De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap, artikel 53, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2008 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies 48.751/4 van de Raad van State, gegeven op 20 oktober 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « wet », de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap. HOOFDSTUK 2. - Regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding

Art. 3.De aanvraag tot erkenning van de kandidaat-aangemelde instantie wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan het Bestuur gericht.

Art. 4.De aanvraag bevat de documenten en stukken die aantonen dat de kandidaat-aangemelde instantie voldoet aan de criteria bedoeld in bijlage 8 van de wet en een certificaat, afgeleverd door BELAC, dat aantoont dat de instantie werd geaccrediteerd als instelling voor de certificatie van producten, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. Dit certificaat dient geldig te zijn op het moment van de indiening van de aanvraag en op elk moment na deze indiening, opdat de instantie erkend en aangemeld kan worden.

Art. 5.De aanvraag vermeldt de interoperabiliteitsonderdelen waarvoor de erkenning inzake de procedure voor de beoordeling van de overeenstemming of de geschiktheid voor het gebruik wordt verzocht, de subsystemen en de conformiteitsbeoordelingsmodules waarvoor de erkenning inzake de procedure voor de keuring wordt verzocht. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 6.Het ministerieel besluit van 30 oktober 2008 betreffende de modaliteiten voor het indienen van de erkenningsaanvraag van de instanties belast met de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of met het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem wordt opgeheven.

Brussel, 25 november 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

^