Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010003651 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen. - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 90, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de tijdelijke voortzetting van bepaalde activiteiten, voorheen uitgeoefend door Brink's Belgium NV, door Brink's Diamond & Jewelry Services BVBA type koninklijk besluit prom. 01/12/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010003636 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010009982 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Busquin, B., griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel. Dit besluit treedt in w griffier bij de rechtbank van koophandel te Charleroi, Mevr. Painblanc, M.-B., griffier bij de rech(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010011460 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 november 2010 wordt aan Mevr. Ciza-Joëlle Kabanyegeye ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 nove type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010018411 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA - rue de l'Economi G-019 « Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 03/03/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de raad voor volwassenenvorming type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010206122 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2010 wordt de heer Jean-Pol Cousty vanaf 12 oktober 2010 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering en voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen, PCB/P Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2010 wordt de heer Benoît Van Geerbergen, ter vervangin(...)

decreet

type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 26 juni 1985 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 20 juni 1996 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 175 betreffende deeltijdwerk aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 24 juni 1994 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 23 juni 1975 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 160 betreffende arbeidsstatistieken, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 25 juni 1985 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1981 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 26 juni 1978 type decreet prom. 22/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 25 juni 1969

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Genealogische en heraldische vereniging. - Erkenning De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen heeft, bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2010 tot 1 januari 2011, overeenkomstig a Dat besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van zijn ondertekening.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010031493 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van het bebouwde terrein gelegen aan de Gentsesteenweg 1133, op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem met het oog op de herinrichting van het Schweitzerplein

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010035920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de bedieningswegen A19 - Proostdiestraat, Oude Hondstraat , Lange Hesselstraat (lengte : 265 meter), Wervikstraat (lengte : 432 meter), Kasteelstraat, Reutelhoekstraat (lengte : 204 meter), Kasteelstraat (lengte : 95 meter), Kasteelstraat, Poezelhoekstraat (lengte : 1 214 meter), Oude Kortrijkstraat, Lotegatstraat (lengte : 688 meter), Polygonestraat (lengte : 360 meter), Grote Molenstraat, Tresoriersstraat (lengte : 1 160 meter), Nonnebossenstraat (lengte : 494 meter), Nonnebossenstraat (lengte : 185 meter), Ieperstraat (lengte : 266 meter), Ieperstraat, Verlorenhoekstraat (lengte : 497 meter), Ieperstraat, Frezenbergstraat (lengte : 1 444 meter), Ieperstraat (lengte : 121 meter) op het grondgebied van de gemeente Zonnebeke type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding "Research Master in Fluid Dynamics" als nieuwe opleiding van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010003618 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas . - Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2009-2010. - Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faill(...) Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het fail(...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010003612 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 25 november 2010 heeft de heer **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

erratum

type erratum prom. 19/12/2008 pub. 10/12/2010 numac 2010206197 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010206221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut di(...) Er zijn 117 geslaagden. type document prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010206266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectcoördinatoren volksgezondheid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10852) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aange(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010206271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen in kennismanagement/opleiding en ontwikkeling (niveau B) voor de RVA (ANG10002). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 december 2010. Er is een(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010024447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010 wordt Mevr. CHARLIER Vinciane, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Ov Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010 wordt Mevr. SOMER Aurélia, in vast dienstverband ben(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010009995 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - met aanwijzing bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 2. - Referendaris in het rechtsgebied van het hof van be - met aanwijzing bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 2 (Franstalig). - Referendaris(...)

document

type document prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2011 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel beslui 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 20(...) type document prom. -- pub. 10/12/2010 numac 2010009983 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2011 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onde a) honderd negenentachtig euro veertig cent ( euro 189,40), exclusief btw, voor een oprichtingsak(...)
^