Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010003631 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 52 van de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010024461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010024460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 25/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010206164 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen type decreet prom. 25/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010206165 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

beschikking

type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031547 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot regeling van de uitbating van een openbaar geautomatiseerd fietsverhuursysteem type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1998 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1999 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2000 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010027253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 186 - Tenboswijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 maart 1973 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010206041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bullingen type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 09/12/2010 numac 2010206119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007 tot oprichting van een tijdelijke cel voor de controle van de lokale mandaten type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010206192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 14, § 1, 2°, en 16 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3, 13, § 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2007 tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 04/05/2011 numac 2011031205 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2011, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

document

type document prom. 25/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2010206504 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers
^