Etaamb.openjustice.be
Document van 21 februari 2022
gepubliceerd op 31 mei 2022

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022202203
pub.
31/05/2022
prom.
21/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 25, § 1;

Gelet op het decreet van 13 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019200641 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg sluiten betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg, artikel 58, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid";

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor de ondersteuning van ouderen, gegeven op 11 augustus 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 25 november 2021;

Gelet op advies 70.715/3 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", gewijzigd bij het besluit van 3 juni 2008, wordt vervangen als volgt: "Van het toepassingsgebied van dit besluit zijn uitgesloten: 1° de publiekrechtelijke rechtspersonen die erkend zijn voor de residentiële of ambulante begeleiding van jongeren, met uitzondering van projecten; 2° het publiekrechtelijk georganiseerde aanbod vermeld in het decreet van 13 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019200641 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg sluiten betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg."

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden " gegradueerde of licentiaat" vervangen door de woorden "houder van een bachelor- of masterdiploma".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 3 juni 2006, 23 december 2008 en 8 december 2016, wordt een paragraaf 4.1 ingevoegd, luidende: " § 4.1 - Vanaf het jaar 2021 wordt voor de subsidiëring van de personeelskosten rekening gehouden met een extra vakantiedag, met uitzondering van de woonzorgcentra voor ouderen."

Art. 4.In hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 16 juli 2020, wordt een hoofdstuk IV.1 ingevoegd, dat de artikelen 13.1 tot 13.6 omvat, luidende: "Hoofdstuk IV.1 - Bijzondere bepalingen inzake gezondheidsbeleid en ouderenbeleid"

Art. 5.In hoofdstuk IV.1 van hetzelfde besluit wordt een artikel 13.1 ingevoegd, luidende: "Art. 13.1 - Bijzonder toepassingsgebied De bijzondere voorschriften van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelskosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de subsidies van de volgende dienstverrichters, voorzieningen en organisaties: 1° dienstverrichters van de woonzorgcentra voor ouderen en van het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg in de zin van het decreet van 13 decreet 2018 betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg;2° inrichtende machten van psychiatrische verzorgingstehuizen in de zin van het decreet van 4 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen sluiten betreffende de psychiatrische verzorgingstehuizen; 3° initiatieven van beschut wonen in de zin van artikel 6 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor zover die activiteit zich uitstrekt over het Duitse taalgebied."

Art. 6.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 13.2 ingevoegd, luidende: "Art. 13.2 - Weddeschalen Voor de personeelskosten vermeld in artikel 13.1 gelden de weddeschalen bepaald in bijlage I van dit besluit."

Art. 7.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 13.3 ingevoegd, luidende: "Art. 13.3 - Ondergeschikte leidinggevende functie Onverminderd artikel 7 worden voor de personeelskosten vermeld in artikel 13.2 en in voorkomend geval voor personeelsleden die een afdeling van een woonzorgcentrum voor ouderen leiden of een functie van verpleegkundig diensthoofd uitoefenen, de weddeschalen bepaald in bijlage I in aanmerking genomen en met een extra anciënniteit van twee jaar verhoogd indien: 1° de voorziening minstens 55 plaatsen heeft;2° het betrokken personeelslid een afdeling met minstens 30 plaatsen leidt. Voor de toepassing van het eerste lid kunnen alleen de weddeschalen 11, 13 en 15 in aanmerking worden genomen."

Art. 8.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 13.4 ingevoegd, luidende: "Art. 13.4 - Onregelmatige werktijden Voor personeelsleden van woonzorgcentra voor ouderen die avond- of nachtdiensten of diensten tijdens het weekend en op feestdagen werken in de zin van hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, worden de in aanmerking te nemen personeelskosten verhoogd met een forfaitair percentage van 11 % overeenkomstig de weddeschalen in bijlage I."

Art. 9.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 13.5 ingevoegd, luidende: "Art. 13.5 - Premies voor bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden Voor personeelsleden van woonzorgcentra voor ouderen en van het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie of verpleegkundige gespecialiseerd in de psychiatrie of die houder zijn van een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, met een bijzondere deskundigheid in de psychiatrie of met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg in de zin van het koninklijk besluit van 27 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 27/09/2007 numac 2007000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, worden de premies die werkelijk betaald zijn en voorzien zijn in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties sluiten betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties, in aanmerking genomen als personeelskosten.

Per personeelslid wordt slechts één premie uitbetaald, ongeacht het aantal bijzondere beroepstitels of bijzondere beroepsbekwaamheden. In dat geval wordt de hoogst mogelijke premie toegekend."

Art. 10.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 13.6 ingevoegd, luidende: "Art. 13.6 - Eindeloopbaanmaatregelen Voor personeelsleden van woonzorgcentra voor ouderen, van het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg en van de sector 'beschut wonen' die overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, besloten hebben een premie uit te betalen en aan wie die premie werkelijk uitbetaald werd, wordt die premie in aanmerking genomen als personeelskost.

Indien de personeelsleden vermeld in het eerste lid overeenkomstig artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit voor een vrijstelling van arbeidsprestaties of een combinatie van vrijstelling van arbeidsprestaties en uitbetaling van de premie hebben gekozen en de dienstverrichters van een woonzorgcentrum voor ouderen, van het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg of van de sector 'beschut wonen' personeel in dienst heeft genomen om de vrijgestelde personeelsleden te vervangen, worden de daardoor ontstane personeelskosten in aanmerking genomen overeenkomstig artikel 5 en overeenkomstig de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit."

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020, met uitzondering van: 1° artikel 2, dat in werking treedt op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad;2° artikel 3, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021;3° artikel 9, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, voor zover het betrekking heeft op personeelsleden die de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de psychiatrie of de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de psychiatrie hebben.

Art. 12.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 februari 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS

^