Etaamb.openjustice.be
Document van 21 februari 2017
gepubliceerd op 16 maart 2017

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017201470
pub.
16/03/2017
prom.
21/02/2017
ELI
eli/besluit/2017/02/21/2017201470/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


21 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 69, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 51, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 februari 2017;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel, Begroting en Financiën;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - In artikel 2, derde lid, van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap worden tussen het woord "departementshoofd" en het woord "bij" de woorden "of het hoofd van een dienst met afzonderlijk beheer vermeld in artikel 38" ingevoegd.

Art. 2 - In hetzelfde besluit wordt een artikel 8.1 ingevoegd, luidende : "Artikel 8.1 - Dotaties die in de uitgavenbegroting bij naam genoemd worden Wat de vastleggingen van de uitgaven, de betaalbaarstelling van de uitgaven en de betalingsopdrachten overeenkomstig artikel 24, § § 2 tot 5, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap betreft, wordt de secretaris-generaal aangewezen als gedelegeerde ordonnateur voor alle dotaties aan de diensten met afzonderlijk beheer en de instellingen van openbaar nut die in de uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap bij naam genoemd worden." Art. 3 - In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 27 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het bedrag "5.000 euro" vervangen door het bedrag "10.000 euro"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "een inkoper" vervangen door de woorden "een of meer inkopers";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden " De inkoper van het Ministerie wordt" vervangen door de woorden "De inkoper of inkopers van het Ministerie worden". Art. 4 - In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een bepaling onder 27.1 ingevoegd, luidende : "27.1 overeenkomstig artikel 136.2, tweede lid, van hetzelfde besluit beslissen over de aangepaste arbeidstijd naar aanleiding van ouderschapsverlof;" 2° in de bepaling onder 36° worden de woorden ",eerste lid," opgeheven;3° in de bepaling onder 37° worden de woorden "artikel 173" vervangen door de woorden "artikel 173, tweede lid,"; 4° er wordt een bepaling onder 42.1 ingevoegd, luidende : "42.1 de samenstelling van de examencommissie overeenkomstig artikel 2, § 2, tweede lid, van het besluit van de Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut;" 5° in de bepaling onder 43° worden de woorden "van het besluit van de Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut" vervangen door de woorden "van hetzelfde besluit"; 6° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 44° en 45°, luidende : "44° de teamleiders in de diensten met afzonderlijk beheer aanwijzen overeenkomstig artikel 7 van hetzelfde besluit;" "45° de inschaling in een weddeschaal bij indienstneming van deskundigen overeenkomstig artikel 9.3 van hetzelfde besluit." Art. 5 - In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het bedrag "5.000 euro" vervangen door het bedrag "10.000 euro".

Art. 6 - Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de paragrafen 7 en 8, luidende : " § 7 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van de subsidies voor de deelneming aan voortgezette opleidingen in de sector "volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen", in voorkomend geval ter uitvoering van de desbetreffende regelgeving." § 8 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van subsidies om het volgen van voortgezette opleidingen te stimuleren." Art. 7 - In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden "over de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten te beslissen" vervangen door de woorden "zowel te beslissen over de vraag of de aanvragen van arbeidsvergunningen, arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen volledig zijn als over de aanvragen zelf"; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : " § 3 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om, in het kader van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, te beslissen over aanvragen tot verkrijging, verlenging of vernieuwing van de beroepskaart, alsook over de intrekking van de beroepskaart, met uitzondering van de daar bepaalde mogelijkheden om beroep in te stellen." Art. 8 - In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift wordt het woord ", Gezin" geschrapt;2° paragraaf 1 wordt opgeheven; 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2 - Het departementshoofd bevoegd voor het departement Gezondheid en Bejaarden wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijkingen inzake diploma bepaald in artikel 7 van het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de thuishulpdiensten." 4° paragraaf 3 wordt opgeheven;5° in paragraaf 4 worden tussen de woorden "verzorgingsstructuren voor bejaarden" en de woorden "en de psychiatrische verzorgingstehuizen" de woorden ", de seniorenresidenties" ingevoegd; 6° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende : " § 5 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de mogelijkheid om af te zien van de terugvordering van tegemoetkomingen die ten onrechte uitbetaald werden, vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap." Art. 9 - In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden " die hun zetel buiten het Duitse taalgebied hebben" opgeheven;2° in paragraaf 1, 2°, worden tussen de woorden "artikel 21" en de woorden "van het decreet" de woorden ", § 2," ingevoegd;3° in paragraaf 2, 1°, worden tussen de woorden "artikel 23" en de woorden "van het besluit" de woorden ",tweede lid," ingevoegd. Art. 10 - In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van het artikel wordt vervangen als volgt : "Departement Cultuur en Jeugd" 2° in paragraaf 1 worden de woorden "Cultuur, Jeugd en Vormingswerk voor Volwassenen" vervangen door de woorden "Cultuur en Jeugd" en worden de woorden "en reizen in het buitenland van de geklasseerde verenigingen voor amateurkunst en kamermuziekensembles en die verschuldigd zijn in het kader van de regelgeving terzake" vervangen door de woorden "en ritten voor optredens van de verenigingen voor amateurkunst ter uitvoering van de artikelen 52, 58, 64 en 71 van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap";3° in paragraaf 2 worden de woorden "met toepassing van het besluit van de Executieve van 6 juli 1992 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1992 houdende toekenning van toelagen voor de personeelskosten van de erkende creatieve ateliers" vervangen door de woorden "ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Executieve van 6 juli 1992 tot uitvoering van het decreet houdende toekenning van toelagen voor de personeelskosten van de erkende creatieve ateliers";4° in paragraaf 3 worden na het woord "vakantiekampen" de woorden "ter uitvoering van de artikelen 13 en 14 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 ter ondersteuning van het jeugdwerk" ingevoegd;5° in paragraaf 4 worden de woorden "in de sector "volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen" en in de sector "jeugd" die verschuldigd zijn in het kader van de regelgeving terzake" vervangen door de woorden "in de sector Jeugd ter uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 ter ondersteuning van het jeugdwerk";6° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 5 tot 8, luidende : " § 5 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om, binnen de perken van het door de bevoegde minister vastgelegd aantal, te beslissen over de subsidieerbaarheid en de aanneembare dienstjaren van de door de organisaties voorgestelde personeelsleden, ter uitvoering van artikel 4 van het besluit van de Regering van 15 maart 2012 tot uitvoering van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 ter ondersteuning van het jeugdwerk. § 6 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de volledigheid van aanvragen van een erfgoedvergunning ter uitvoering van artikel 13, § 3, van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen. § 7 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de inschrijving in de inventaris van het klein erfgoed en van de andere relevante gebouwen, ter uitvoering van artikel 20, § 2, van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen. § 8 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de vergunning van veranderingswerken op archeologische vindplaatsen opgenomen in de inventaris van de archeologische vindplaatsen, ter uitvoering van artikel 25.1 van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen." Art. 11 - Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 1.1, luidende : " § 1.1 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de overmacht van pedagogische of sociale aard vermeld in artikel 9, § 1, tweede lid, 3°, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs." Art. 12 - Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Artikel 29 - Departement Gezin en Sociale Aangelegenheden § 1 - Het departementshoofd bevoegd voor het departement Gezin en Sociale Aangelegenheden wordt gemachtigd om met toepassing van artikel 145/35, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 het attest m.b.t. de aftrekbaarheid van de uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar te ondertekenen. § 2 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijkingen inzake diploma bepaald in artikel 62, § 3, artikel 88, § § 5 en 7, artikel 115, § 2, artikel 157, artikel 157.1 en artikel 180, § 1, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang. § 3 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de vermindering van de kostenbijdrage van de personen belast met de opvoeding bepaald in artikel 84, artikel 85, § 2, en artikel 98 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang. § 4 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van een aanvullende subsidie voor de opvang van kinderen met een beperking of met bijzondere zorgbehoeften bepaald in artikel 73, § 2, artikel 93, § 1, artikel 107 en artikel 119 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en in artikel 31 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders. § 5 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over een afwijking van de bovenste levensgrens voor de in de kinderopvang werkzame personen bepaald in artikel 178, § 3, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en in artikel 8, § 2, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders. § 6 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over een afwijking van het maximale aantal opvangdagen in de initiatieven voor occasionele kinderopvang bepaald in artikel 177, § 2, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang. § 7 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over een afwijking om het maximale aantal gelijktijdig opgevangen kinderen uit te breiden en om het opvangkapitaal uit te breiden bepaald in artikel 19, § 2, artikel 20, § 2, en artikel 50, § 3, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders. § 8 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de erkenning als zelfstandige onthaalouders bedoeld in artikel 34, § 1, artikel 38 en artikel 53, § 1, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders. § 9 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van het bedrag van de dotatie voor sociale zorg berekend overeenkomstig artikel 14, § 1, van het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap. § 10 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 108, tweede lid, en artikel 112, tweede lid, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de briefwisseling over de toetsing van beslissingen, dossieraanvragen, aanvragen om inlichtingen, aanmaningen en begeleidingsbrieven te ondertekenen namens de minister die bevoegd is voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 11 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te bevestigen of de beslissingen die in het kader van de overzichtslijst met toepassing van artikel 111bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden overgezonden en de beslissingen die met toepassing van artikel 112 worden aangevraagd in overeenstemming zijn met de wet. § 12 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van de lening vermeld in artikel 2.1 van het besluit van de Regering van 4 augustus 2005 betreffende het Fonds voor afbetaling van schulden. § 13 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijkingen inzake diploma die worden toegestaan in het kader van artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid".

Art. 13 - Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 14 - In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 101, eerste lid, 1°, artikel 102, eerste lid, 1°, artikel 108, 1°, artikel 109, 1°," opgeheven.

Art. 15 - In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, wordt opgeheven;2° in § 1, 2°, worden de woorden ", g) en k)" vervangen door de woorden "en g)";3° in § 1, 4°, worden de woorden ", l) en n)" vervangen door de woorden "en l)";4° in § 1, 5°, worden de woorden ", g) en k)" vervangen door de woorden "en g)";5° § 1, 12°, wordt aangevuld met de woorden "alsook de stopzetting ervan overeenkomstig artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit"; 6° in § 1 wordt een bepaling 12.1 ingevoegd, luidende : "12.1 het verlof vermeld in artikel 5 van het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten houdende maatregelen inzake onderwijs - 2003;" 7° § 4, 2°, wordt opgeheven;8° § 4, 11°, wordt aangevuld met de woorden "alsook de stopzetting ervan overeenkomstig artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit"; 9° in § 4 wordt een bepaling 14.1 ingevoegd, luidende : "14.1 de goedkeuring vermeld in artikel 5.48, § 1, tweede lid, van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool;" 10° in § 4, 15°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;11° § 4 wordt aangevuld met bepalingen onder 16° en 17°, luidende : "16° de goedkeuring vermeld in artikel 22, zesde lid, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling; 17° de goedkeuring vermeld in artikel 6.47, tweede lid, van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren." 12° in § 5, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;13° § 5 wordt aangevuld met bepalingen onder 8° en 9°, luidende : "8° de goedkeuring vermeld in artikel 22, zesde lid, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling; 9° de goedkeuring vermeld in artikel 6.54 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren." Art. 16 - In artikel 43 van hetzelfde besluit wordt het bedrag "25.000 euro" vervangen door het bedrag "30.000 euro".

Art. 17 - In artikel 44, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "twaalf" vervangen door het woord "negen".

Art. 18 - In artikel 44.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 27 juni 2013, wordt het bedrag "50.000 euro" vervangen door het bedrag "30.000 euro".

Art. 19 - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen, met uitzondering van artikel 3, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

Art. 20 - De ministers zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 februari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden A. ANTONIADIS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek H. MOLLERS

^