Etaamb.openjustice.be
Document van 16 september 2020
gepubliceerd op 28 september 2020

Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten en tot opheffing van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 20 december 2012 tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020043038
pub.
28/09/2020
prom.
16/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2020. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten en tot opheffing van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 20 december 2012 tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 238, hersteld bij de wet van 4 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018 en artikel 249, vervangen bij de wet van 18 juni 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2013 en van 6 september 2018, en artikel 6, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikelen 3 en 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 augustus 2020;

Overwegende dat artikel 238 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten niet heeft bepaald welke kantoren bevoegd zijn voor de heffing, inning en invordering van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit;

Overwegende dat het aangewezen is, aangezien niet alle kantoren Rechtszekerheid dezelfde bevoegdheden uitoefenen en het gaat om een speciaal recht, de kantoren Rechtszekerheid die thans bevoegd zijn voor de inning van het speciaal registratierecht op de verzoeken tot verandering van naam waarvan het registratierecht wordt voldaan bij het kantoor, eveneens te belasten met deze bijkomende taak, behalve voor de inning en invordering van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit dat voldaan wordt vóór de indiening van het verzoek of vóór de aflegging van de verklaring aan het elektronische loket via MyMinfin in welk geval de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering bevoegd is, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, worden de woorden: - "artikel 249, derde lid" vervangen door de woorden "de artikelen 238, derde lid en 249,"; - "of voor de aflegging van de verklaring " ingevoegd tussen de woorden "van het verzoek" en de woorden "aan het elektronisch loket".

Art. 2.In de artikelen 5, § 1, 9°, 7, § 1, 4°, 8, § 1, 4°, 9, § 1, 4°, 9, § 2, 4°, 10, 4° en 11, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden "op de procedures tot verandering van naam" vervangen door de woorden "op de verzoeken tot verandering van naam".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 11/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 11/1.Onverminderd artikel 1, 1° van dit besluit, behoort de heffing, inning en invordering van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit bedoeld in artikel 238 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en op de verzoeken tot verandering van naam bedoeld in artikel 249 van hetzelfde Wetboek, tot de bevoegdheid van het kantoor Rechtszekerheid in wiens ambtsgebied de hoofdverblijfplaats van de verzoeker of van een van de verzoekers is gevestigd of, bij gebreke van een verblijfplaats in België, op het kantoor van Brussel."

Art. 4.De beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 20 december 2012 tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.

Brussel, 16 september 2020.

H. D'HONDT

^