Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020015559 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020015600 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3170 van 8 september 2020: Wordt generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 september 2020 ontlast uit het ambt van **** **** type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031307 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031309 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031308 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020043018 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt mevrouw Marjolein De Paepe, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij FOD Justitie, in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020043026 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 3162 van 28 augustus 2020: In het koninklijk besluit nr. 592 van 23 november 2014 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen d type koninklijk besluit prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043113 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043130 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot goedkeuring van het gewijzigde huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020015560 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type ministerieel besluit prom. 18/07/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020015605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van het productdossier "Farine Bayard-Agriculture raisonnée" als gewestelijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020015614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 september 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van parketjurist bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde te vervullen aan mevr. Hove K., parketjurist in het rechtsgebied van het hof Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type ministerieel besluit prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043162 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de data van aanplanting en vernietiging van plantbedekkingen, vastgesteld overeenkomstig artikel R. 222Bis van het Waterwetboek voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de kamer voor de examens die in de Franse taal en in de Duitse taal zijn afgelegd, van de Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen voor het rijbewijs en over beroepen wegens uitsluiting en het niet slagen wegens een onregelmatigheid van de kandidaat voor een rijbewijs type ministerieel besluit prom. 06/07/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020203909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor ontwerpers van projecten van gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 22 september 2020 wordt de uitoefening van de managementfun Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. 28/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020031386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203369 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2020 van 18 juni 2020 Rolnummer 7235 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020042949 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige garage voor lijkwagens, gelegen Kerkhoflaan 1 Het goed is bekend ten kadaster van Evere, afdeling 2, sectie C, blad 2, perceel nr. 43C6. Confo(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020042947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020, worden beschermd als monument de voorgevel, het dak, de benedenverdieping, ingenomen door het café La Rue, evenals het meubilair dat integrerend d Het goed is ten kadaster van Sint-Jans-Molenbeek afdeling 2, sectie B, percelen B619L6 en B619M6. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020042955 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020, Worden beschermd als monument de gevels, de trap en trapleuning, de witmarmeren vloer op de gelijkvloerse verdieping, het parket in opus incertum Het goed is bekend ten kadaster van Etterbeek, sectie B, perceel 0267 00 Y 004.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eerste aanpassing van de hervorming van de opvangvoorzieningen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020043017 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Na de vergadering van 16 juli 2020 waarin het Verenigd College de heer Abdelkhalek A(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot nietigverklaring bi(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020015571 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attachés analyse en programmering (m/v/x). - BNG20045 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 15/9/2020. (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203921 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders (niveau A1) voor talent.brussels (Bruxelles Fonction publique). - Selectienummer: AFB20023 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB20016 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203934 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Programmeur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20194 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

document

type document prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043038 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten en tot opheffing van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 20 december 2012 tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020015544 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3161 van 28 augustus 2020, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader ****. ****, op 1 januari 2020 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020043050 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2020, wordt de heer Fabian DAEM, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020043049 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2020, wordt mevrouw Katy DE CLOEDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...)

document

type document prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020015573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attachés analyse en programmering (m/v/x). - BFG20057 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 15/9/2020. De li(...) type document prom. -- pub. 28/09/2020 numac 2020203959 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs - Oriëntatie Elektromechanica (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20010 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^