Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020015991 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. - Addendum type koninklijk besluit prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020043041 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit behoudende de zittingsplaats Sankt-Vith voor het tweede gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith type ministerieel besluit prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/09/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020204010 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten betreffende de rendementsverliezen veroorzaakt door elektriciteitsopslag

document

type document prom. 16/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043038 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten en tot opheffing van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 20 december 2012 tot aanduiding van de registratiekantoren bevoegd voor de heffing van het speciaal registratierecht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit
^