Etaamb.openjustice.be
Document van 14 juli 2016
gepubliceerd op 04 oktober 2016

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016204583
pub.
04/10/2016
prom.
14/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/14/2016204583/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JULI 2016. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs, artikel 28, eerste lid, en artikel 63, eerste lid, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 24 maart 2016;

Gelet op advies 59.363/2 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende : « 4° Regering: de Regering van de Duitstalige Gemeenschap. »

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 6 september 2007 en 2 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3.1, tweede lid en zesde lid, wordt het woord "werkdagen" telkens vervangen door het woord "dagen"; 2° het artikel wordt aangevuld met een § 3.2, luidende : « § 3.2 - Met behoud van de toepassing van de redenen vermeld in § 1 tot § 3.1 kan een regelmatige afwezigheid verantwoord worden, wanneer het buitengewone muzikale talent van een leerling bevestigd wordt door een positief advies van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs die erkend is overeenkomstig artikel 51 van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs sluiten betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs. Dat advies wordt opgemaakt nadat de leerling in het kader van de openbare examens die door dezelfde erkende instelling voor deeltijds kunstonderwijs georganiseerd worden, een muziekstuk heeft voorgespeeld voor een externe examencommissie. Voorts moet die leerling de twee vervolmakingsniveaus in de muziekeducatie volgen of reeds voltooid hebben aan een erkende instelling voor deeltijds kunstonderwijs. De duur van die afwezigheid mag niet meer dan zes lesuren per week bedragen.

Daartoe vragen de ouders - of de meerderjarige leerling - vóór 15 april, voor het daaropvolgende schooljaar, een advies aan bij een erkende instelling voor deeltijds kunstonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap. Vervolgens dienen de ouders - of de meerderjarige leerling - een schriftelijke aanvraag bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd beslist binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag of die afwezigheid wordt goedgekeurd; die goedkeuring geldt voor de duur van één schooljaar, onder voorbehoud van het vierde lid.

Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, geldt de aanvraag als goedgekeurd.

De minister bevoegd voor Onderwijs kan in uitzonderlijke gevallen extra afwezigheden toestaan. Daartoe dienen de ouders - of de meerderjarige leerling - een aanvraag bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd stuurt die aanvraag, samen met zijn standpunt, door naar de onderwijsinspectie. De Minister beslist op basis van een advies van de onderwijsinspectie of de extra afwezigheden worden toegestaan.

Indien aangetoond kan worden dat de schoolprestaties van de betrokken leerling erop achteruitgaan, kan het inrichtingshoofd - in afspraak met de klassenraad en na ruggespraak met de ouders of de meerderjarige leerling - de met toepassing van het eerste en het derde lid toegestane afwezigheden aanpassen of de toegestane afwezigheden helemaal intrekken. Het inrichtingshoofd licht de onderwijsinspectie in over de genomen beslissingen.

Indien de ouders - of de meerderjarige leerling - het niet eens zijn met de beslissingen van het inrichtingshoofd vermeld in het tweede en het vierde lid, hebben ze overeenkomstig hoofdstuk 2, afdeling 3, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling het recht een klacht daartegen in te dienen.

Het inrichtingshoofd bezorgt de onderwijsinspectie binnen tien dagen zijn beslissing en het overzicht van de toegestane afwezigheden resp. de aangepaste afwezigheden, alsook - in voorkomend geval - de beslissing om de toegestane afwezigheden in te trekken. » 3° in paragraaf 4 worden de woorden " § 3.1" vervangen door de woorden " § 3.2".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 4.De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 juli 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^