Etaamb.openjustice.be
Decreet van 31 januari 2013
gepubliceerd op 14 februari 2013

Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013200921
pub.
14/02/2013
prom.
31/01/2013
ELI
eli/decreet/2013/01/31/2013200921/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 JANUARI 2013. - Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel L1122-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De agendapunten dienen met voldoende duidelijkheid aangegeven te worden en worden vergezeld van een verklarende synthesenota."; 2° § 1 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt : "De oproeping en de stukken betreffende de agendapunten kunnen per e-mail toegezonden worden indien de mandataris daarom schriftelijk heeft verzocht en over een elektronisch adres overeenkomstig deze paragraaf beschikt. Het gemeentecollege stelt een persoonlijk elektronisch adres ter beschikking van elk lid van de gemeenteraad.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze paragraaf."; 3° in § 2, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar alsmede de ontvanger of de door hem aangewezen ambtenaar blijven ter beschikking van de raadsleden om hun technische inlichtingen die nodig zijn voor het begrip van de dossiers te verstrekken ten minste tijdens twee periodes vóór de zitting van de gemeenteraad, waaronder één periode tijdens de normale openingsuren van de kantoren en één periode buiten deze uren.Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze paragraaf.".

Art. 2.In artikel L1122-24, derde lid, van hetzelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "verklarende nota" vervangen door de woorden "verklarende synthesenota".

Art. 3.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1122-37 ingevoegd, luidend als volgt : " § 1. De gemeenteraad kan het gemeentecollege afvaardigen voor de toekenning van de toelagen : 1° die in de begroting nominatief worden opgenomen, binnen de perken van de kredieten die er daartoe opgenomen zijn en door de toezichtoverheid zijn goedgekeurd;2° in natura;3° die door de dringende noodzakelijkheid of wegens dwingende en onvoorziene redenen gemotiveerd worden. De op basis van het eerste lid, 3°, aangenomen beslissing van het gemeentecollege is met redenen omkleed en wordt voor akteneming medegedeeld aan de gemeenteraad bij zijn volgende zitting. § 2. Jaarlijks brengt het gemeentecollege een verslag aan de gemeenteraad over : 1° de toelagen die hij tijdens het boekjaar krachtens dit artikel heeft toegekend; 2° de toelagen waarvoor hij tijdens het boekjaar krachtens artikel L3331-7 de uitoefening ervan heeft gecontroleerd."

Art. 4.Artikel L1523-13, § 4, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek V van het eerste deel en van Boek I van het derde deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten wordt aangevuld als volgt : "Binnen 15 dagen na zijn goedkeuring, wordt dit plan langs de elektronische weg of op papier aan de Regering medegedeeld.".

Art. 5.Artikel L2212-11, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid 7, luidend als volgt : "Elk agendapunt wordt vergezeld van een verklarende synthese nota.".

Art. 6.In artikel L2212-22 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het vierde lid vervangen als volgt : "De agendapunten dienen met voldoende duidelijkheid aangegeven te worden en worden vergezeld van een verklarende synthesenota."; 2° § 1 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt : "De oproeping en de stukken betreffende de agendapunten kunnen elektronisch toegezonden worden indien de mandataris daarom schriftelijk heeft verzocht en over een elektronisch adres overeenkomstig deze paragraaf beschikt. Het provinciecollege stelt een persoonlijk elektronisch adres ter beschikking van elk lid van de gemeenteraad.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze paragraaf."; 3° in § 2wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De griffier of de door hem aangewezen ambtenaar alsmede de ontvanger of de door hem aangewezen ambtenaar blijven ter beschikking van de raadsleden om hun technische inlichtingen die nodig zijn voor het begrip van de dossiers te verstrekken ten minste tijdens twee periodes vóór de zitting van de provincieraad, waaronder één periode tijdens de normale openingsuren van de kantoren en één periode buiten deze uren. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de toepassing van deze paragraaf."; 2° in § 4 worden de woorden "verklarende nota" vervangen door de woorden "verklarende synthesenota".

Art. 7.Artikel L2212-32 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld als volgt : " § 6. De provincieraad kan het provinciecollege afvaardigen voor de toekenning van de toelagen : 1° die in de begroting nominatief worden opgenomen, binnen de perken van de kredieten die er daartoe opgenomen zijn en door de toezichtoverheid zijn goedgekeurd;2° in natura;3° die door de dringende noodzakelijkheid of wegens dwingende en onvoorziene redenen gemotiveerd worden. De op basis van het eerste lid, 3°, aangenomen beslissing van het provinciecollege is met redenen omkleed en wordt voor akteneming medegedeeld aan de provincieraad bij zijn volgende zitting.

Jaarlijks brengt het provinciecollege een verslag aan de provincieraad over : 1° de toelagen die hij tijdens het boekjaar krachtens dit artikel heeft toegekend; 2° de toelagen waarvoor hij tijdens het boekjaar krachtens artikel L3331-7 de uitoefening ervan heeft gecontroleerd.".

Art. 8.In artikel L3111-2 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden "Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "Operationeel Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst";2° in punt 4° worden de woorden "het provinciecollege" opgeheven.

Art. 9.Artikel L3122-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het Waalse decreet van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203605 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in 4°, a) worden de woorden "de keuze van de gunningswijze" opgeheven;2° 5° wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel L3122-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het Waalse decreet van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203605 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° punt 1° wordt opgeheven.2° in 4°, a) worden de woorden "de keuze van de gunningswijze" opgeheven;3° punt 5° wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel L3131-1, § 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203605 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten worden de woorden "het provinciecollege" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 12.Artikel L3132-1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203605 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1 wordt het woord "provinciecollege" vervangen door het woord "Regering";2° in § 1, eerste lid, wordt de term " § 1" opgeheven;3° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;4° paragraaf 2 wordt opgeheven.5° in § 3 wordt de eerste zin vervangen als volgt : "De Regering mag geheel of gedeelte van de akte die haar goedkeuring behoeft, al dan niet goedkeuren";6° in § 3 worden de woorden "mogen de toezichthoudende overheden" vervangen door de woorden "mag de Regering";in § 3, tweede lid, worden de woorden "ze mogen" vervangen door de woorden "ze mag"; 7° § 4 wordt vervangen als volgt : "De Regering neemt haar beslissing binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van de akte en van haar bewijsstukken.De termijn wordt op veertig dagen gebracht wat betreft de akten bedoeld in artikel L3131-1, § 1, 6°, § 2, 5°, en § 3, 2°. De Regering mag de termijn verlengen die haar gesteld is om haar bevoegdheid uit te oefenen met een maximale duur die gelijk is aan de helft van die termijn.

Art. 13.Artikel L3133-1 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 14.Artikel L3133-2 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel L3133-4 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel L3133-5 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 17.Het opschrift van Titel III van Boek IV van het derde deel van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : "Titel III - Toekenning van en de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde toelagen Enig hoofdstuk"

Art. 18.In het derde deel, Boek IV, Titel III, Enig hoofdstuk, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 1 ingevoegd met als titel "Toepassingsgebied".

Art. 19.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 18, wordt artikel L3331-1 vervangen als volgt : "Art. L3331-1. § 1. Deze titel is van toepassing op elke toelage bedoeld in artikel L3331-2 die verleend is door de volgende verleners : 1° de provincies;2° de gemeenten;3° de autonome provinciebedrijven;4° de autonome gemeentebedrijven;5° de plaatselijke instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de eredienst, met uitzondering van degene van het Duitse taalgebied;6° de gemeentelijke VZW's;7° de verenigingen bedoeld in artikel L2223-13;8° elke andere inrichting van provinciaal of gemeentelijk belang met rechtspersoonlijkheid opgericht bij een decreet of krachtens dat decreet;9° de agglomeraties;10° de federaties van gemeenten;11° de verenigingen van provincies;12° de verenigingen van gemeenten;13° de binnengemeentelijke territoriale organen (sectoren) bedoeld in artikel L1411-1. § 2. De trekker van een toelage is ofwel een natuurlijke persoon, ofwel een rechtspersoon, ofwel een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. § 3. Deze titel is niet van toepassing op de toelagen met een waarde lager dan 2.500 euro verleend door de, in § 1 bedoelde verleners, behalve dat deze het recht hebben om aan de trekkers van die toelagen de door deze titel voorgeschreven verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te leggen onverminderd de verplichtingen volgend uit die bepalingen van de artikelen L3331-6 en L3331-8, § 1, die in elk geval dwingend zijn.

Voor de toelagen met een waarde tussen 2.500 euro en 25.000 euro, kan de verlener de trekker geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de door deze titel voorgeschreven verplichtingen zonder dat laatstgenoemde evenwel ontslagen kan worden van de verplichtingen volgend uit de bepalingen van de artikelen L3331-6 en L3331-8, § 1, 1°".

Art. 20.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 18, wordt artikel L3331-2 vervangen als volgt : "Art. L3331-2. Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder toelage, elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming ervan, toegekend voor doeleinden van openbaar belang met uitzondering van : 1° de toelagen onderworpen aan de bepalingen van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en aan de bepalingen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;2° de steun voortvloeiend uit een verplichting opgelegd bij of krachtens een wet of een decreet;3° de bijdragen gestort door de verleners aan de inrichtingen waarvan ze lid zijn in ruil voor bijzondere dienstverleningen uitgeoefend door die inrichtingen ten gunste van de verleners;4° de prijzen die verleend worden uit erkentelijkheid of als beloning voor de verdiensten van de toelagetrekker ervan; 5° de toelagen die door de gemeente verleend worden aan het O.C.M.W. dat ze bedient.".

Art. 21.In het derde deel, Boek IV, Titel III, Enig hoofdstuk, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 2 ingevoegd met als titel "Toekenning van de toelagen".

Art. 22.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt artikel L3331-3 vervangen als volgt : "Art. L3331-3. § 1. De verlener kan de volgende documenten vragen aan een rechtspersoon of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die om de toekenning van een toelage verzoekt of aan wie hij wenst een toelage toe te kennen : 1° de begroting van het boekjaar waarop de toelage betrekking heeft;2° de begroting van het gebeurtenis of van de bijzondere investering die de toelage moet financieren;3° zijn meest recente jaarrekeningen. § 2. De toelagetrekker die verzoekt om een toelage ter dekking van reeds vastgelegde uitgaven, voegt de rechtvaardigingen van die uitgaven bij zijn aanvraag.".

Art. 23.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt artikel L3331-4 vervangen als volgt : "Art. L3331-4. § 1. De verlener formaliseert de toekenning van de toelage in een beraadslaging. § 2. Behalve indien een reglement van de verlener of een overeenkomst genomen in uitvoering van de beraadslaging daarin voorziet, bepaalt de beraadslaging : 1° de aard van de toelage;2° de omvang ervan;3° de identiteit of de benaming van de toelagetrekker;4° de doeleinden waarvoor de toelage wordt toegekend;5° de bijzondere aanwendingsvoorwaarden, in voorkomend geval;6° de verantwoordingen die van de toelagetrekker wordt geëist alsook, in voorkomend geval, de termijnen waarbinnen die verantwoordingen dienen te worden overgelegd;7° de uitbetalingsmodaliteiten van de toelage. Als de toelagen toegekend worden ter dekking van uitgaven waarvoor de toelagetrekker reeds verantwoordingen heeft overgelegd, is er in de beraadslaging geen sprake van de melding bedoeld in het eerste lid, 6°.".

Art. 24.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt artikel L3331-5 vervangen als volgt : "Art. L3331-5. De verlener schort de aanneming van de in artikel L3331-4 bedoelde beraadslaging op zolang de toelagetrekker een vroeger ontvangen toelage krachtens artikel L3331-8 moet terugbetalen.".

Art. 25.In het derde deel, Boek IV, Titel III, Enig hoofdstuk, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 3 ingevoegd met als titel "Gebruik en controle op het gebruik van de toelagen".

Art. 26.In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 25, wordt artikel L3331-6 vervangen als volgt : "Art. L3331-6. De toelagetrekker : 1° gebruikt de toelage voor het doel waarvoor ze is toegekend;2° bevestigt het gebruik ervan aan de hand van de verantwoordingen bedoeld in artikel L3331-4, § 2, eerste lid, 6°; 3° leeft, in voorkomend geval, de bijzondere aanwendingsvoorwaarden bedoeld in artikel L3331-4, § 2, eerste lid, 5° na.".

Art. 27.In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 25, wordt artikel L3331-7 vervangen als volgt : "Art. L3331-7. § 1. De verlener controleert het gebruik van de toelage aan de hand van de verantwoordingen bedoeld in artikel L3331-4, § 2, eerste lid, 6°.

Hij heeft ook het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende toelage te doen controleren. § 2. Aan het einde van de controle(s) keurt de verlener een beraadslaging goed die bepaalt of de toelage(n) gebruikt is (zijn) voor het doel waarvoor ze is (zijn) toegekend.".

Art. 28.In het derde deel, Boek IV, Titel III, Enig hoofdstuk, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 4 ingevoegd met als titel "Terugbetaling van de toelagen".

Art. 29.In afdeling 4, ingevoegd bij artikel 28, wordt artikel L3331-8 vervangen als volgt : "Art. L3331-8. § 1. Onverminderd de ontbindende bepalingen waaraan de toelage is onderworpen, betaalt de toelagetrekker de toelage terug in de volgende gevallen : 1° als hij de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend;2° als hij de bijzondere aanwendingsvoorwaarden bedoeld in artikel L3331-4, § 2, eerste lid, 5° niet naleeft;3° als hij de in artikel L3331-4, § 2, 6°, bedoelde verantwoordingen niet binnen de voorgeschreven termijnen overlegt;4° als hij zich verzet tegen de uitoefening van de controle bedoeld in artikel L3331-7, § 1, tweede lid. In het geval bedoeld in het eerste lid, 1° en 3°, betaalt de toelagetrekker evenwel slechts het deel van de toelage dat voor het doel waarvoor het is toegekend is of dat niet is verantwoord, terug.

Voor de toelagen in natura gebeurt de terugbetaling per equivalent. § 2. De verleners die bevoegd zijn tot het heffen van directe belastingen, kunnen de terugvorderbare toelagen bij dwangbevel verhalen. Het dwangbevel wordt uitgegeven door de rekenplichtige die met de terugvordering is belast. Het wordt uitvoerbaar verklaard door de administratieve overheid die bevoegd is om het kohier van de respectieve directe belastingen van die verleners uitvoerbaar te verklaren.".

Art. 30.Artikel L3331-9 wordt opgeheven.

Art. 31.In artikel L1523-10, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de volgende wijziging aangebracht : 1° de woorden "De oproepingen en" worden ingevoegd vóór de woorden "De documenten".2° de woorden "als de mandataris daarom schriftelijk heeft verzocht en over een elektronisch adres krachtens deze paragraaf beschikt" ingevoegd na de woorden "kunnen elektronisch toegestuurd worden".

Art. 32.Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2013.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 31 januari 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement 699 (2012-2013). Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire zitting van 30 januari 2013.

Bespreking.

Stemming.

^