Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 maart 2019
gepubliceerd op 01 juli 2019

Decreet houdende diverse maatregelen inzake taalbadonderwijs, examencommissies die het getuigschrift van grondige kennis van de taal van het taalbadonderwijs, het getuigschrift van kennis van de onderwijstaal uitreiken en de taalcommissies

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013459
pub.
01/07/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/decreet/2019/03/28/2019013459/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2019. - Decreet houdende diverse maatregelen inzake taalbadonderwijs, examencommissies die het getuigschrift van grondige kennis van de taal van het taalbadonderwijs, het getuigschrift van kennis van de onderwijstaal uitreiken en de taalcommissies


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs

Artikel 1.In de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs, in artikel 13, 1° wordt het eerste lid vervangen als volgt: « Een onderwijsinstelling mag in haar bestuurs-, onderwijzend en administratief personeel alleen personen aanwerven die het bewijs hebben geleverd van hun grondige kennis van de onderwijstaal van de instelling of, in tweetalige instellingen, van de afdeling waarin zij worden aangesteld.» ; 2° in het tweede lid wordt het woord « levende » vervangen door het woord « moderne ».

Art. 2.In dezelfde wet wordt artikel 15 vervangen als volgt: « § 1. Een kandidaat levert het bewijs van een grondige kennis van een taal: 1° indien hij in die taal het diploma heeft behaald dat aan zijn aanwerving ten grondslag ligt;2° of indien hij in die taal het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft behaald;3° of indien hij in die taal een diploma of een bekwaamheidsbewijs van de eerste of tweede cyclus van het hoger onderwijs heeft behaald;4° of indien hij in die taal een pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft behaald dat hem het recht geeft les te geven in het secundair onderwijs;5° of indien hij een getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij erin geslaagd is voor de gronde kennis van deze taal die hij vóór een examencommissie die daartoe bij decreet is ingesteld afgelegd heeft. § 2. Een kandidaat levert het bewijs van een voldoende kennis van een taal: 1° indien het diploma waarvoor hij is aangeworven, dit vermeldt;2° of indien hij in die taal een bekwaamheidsbewijs, getuigschrift of diploma heeft behaald waaruit zijn grondige kennis van die taal blijkt ;3° of indien hij een getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij erin geslaagd is voor de voldoende kennis van deze taal die hij voor een bij decreet opgerichte examencommissie afgelegd heeft.».

TITEL II. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs

Art. 3.In het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs, in artikel 1, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: « § 3. Elke afdeling bestaat uit een secretaris, een voorzitter en, minstens, acht leden die een vereist bekwaamheidsbewijs of een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben om het ambt van het onderwijzend personeelslid dat belast is met het geven cursussen in het taalbadonderwijs uit te oefenen. De leden worden ertoe gemachtigd om les te geven in de taal van het taalonderwijs waarop het examen betrekking heeft.

De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden gekozen uit de ambtenaren van de diensten van de Regering van minstens rang 12.

De secretaris is een leerkracht die gekozen wordt uit de leden van het onderwijzend personeel van het secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, en die hiervoor een verlof wegens opdracht geniet. Hij wordt toegewezen aan de diensten van de Regering die belast zijn met het hoger onderwijs. Zijn plaatsvervanger wordt gekozen uit de ambtenaren van minstens niveau 2 van deze diensten.

De helft van de leden wordt gekozen uit de personeelsleden van de officiële onderwijsinstellingen en de andere helft uit de personeelsleden van de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen die in dienstactiviteit zijn, ter beschikking gesteld worden wegens persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, of minder dan acht jaar met rustpensioen gesteld zijn.

De Regering stelt de voorzitter en zijn plaatsvervanger, de plaatsvervangend secretaris evenals de leden van iedere afdeling voor een hernieuwbare periode van vier jaar, aan.

De Regering stelt de secretaris voor een periode van twee jaar aan, die telkens met twee jaar kan worden verlengd. ».

Art. 4.In hetzelfde decreet, in artikel 1, § 5, wordt het tweede lid vervangen als volgt: « worden geacht het bewijs te hebben geleverd van een grondige kennis van de taal van het taalbadonderwijs wat betreft de taal(en) vermeld op hun diploma en worden vrijgesteld van het examen voor die taal of talen(s): 1° de houders van een masterdiploma in moderne talen en letteren, alsook elke variant van deze academische graad, zoals bepaald in artikel 2, § 1, 19°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de titels en functies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs, die bij hun koppelingen een van de onderdompelingstalen hebben zoals voorzien in het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs;2° de houders van een masterdiploma in vertaling of vertolking, alsook elke variant van deze academische graden, zoals bepaald in artikel 2, § 1, 19°, van voormeld decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten, die in hun koppelingen een van de in voormeld decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten bedoelde onderdompelingstalen hebben;3° houders van een masterdiploma in het onderwijs afdeling 4: moderne talen, in één van de onderdompelingstalen voorzien in voormeld decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten, zoals bedoeld in bijlage II bij het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;4° houders van een masterdiploma met een specialisatie in het onderwijs afdeling 1, 2 of 3 met een taalkundige oriëntatie in het Nederlands, het Duits of het Engels, zoals bedoeld in bijlage II bij voornoemd besluit van 7 november 2013.».

Art. 5.In hetzelfde decreet, in artikel 2, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt: « § 1. Voor de toepassing van artikel 16 van voormeld decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten worden beschouwd als buitenlandse bekwaamheidsbewijzen die gelijkwaardig zijn aan die welke door de Franse Gemeenschap uitgereikt worden voor de ambten die worden uitgeoefend in het kader van een taalkundige onderdompeling, de buitenlandse diploma's of getuigschriften die uitgereikt worden aan het einde van een opleiding in het Nederlands, het Engels of het Duits: die het voorwerp zijn geweest van een beslissing betreffende de beroepserkenning van opleidingsbekwaamheidsbewijzen overeenkomstig het decreet van 19 oktober 2017 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap, of van een eerdere wettelijke bepaling; die het voorwerp zijn geweest van een gelijkwaardigheid aan een bekwaamheidsbewijs voor de uitoefening van de ambten bedoeld, naar gelang van het geval, in de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften of in het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden of in het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten of in het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies ; ofwel het voorwerp zijn geweest van een besluit van de Regering dat de houder ertoe machtigt om een ambt uit te oefenen van het onderwijzend personeelslid dat belast is met de cursussen in het taalbadonderwijs. ».

Art. 6.In hetzelfde decreet, in artikel 3, § 2, punt 3, wordt het woord « academische » geschrapt.

Art. 7.In hetzelfde decreet, in artikel 4bis, § 2, 1°, wordt het woord « bovenvermeld » ingevoegd vóór de woorden « decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten ».

Art. 8.In hetzelfde decreet, in artikel 4bis, § 2, wordt punt 2° vervangen als volgt: « 2° hetzij het buitenlandse bekwaamheidsbewijs uitgereikt in de taal van het taalbadonderwijs, dat het voorwerp is geweest van een beslissing tot gelijkwaardigheid aan het bekwaamheidsbewijs bedoeld in 1° van dit artikel met toepassing van het bovenvermelde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten of van een eerdere wettelijke bepaling of dat het voorwerp is geweest van een beslissing inzake de beroepserkenning van opleidingsbekwaamheidsbewijzen voor de uitoefening van het ambt met toepassing van het bovenvermelde decreet van 19 oktober 2017 of van een eerdere wettelijke bepaling ;».

Art. 9.In hetzelfde decreet, in artikel 4bis, § 2, 3°, wordt het woord in de Franse tekst « baccalauréat » vervangen door het woord « bachelor ».

Art. 10.In hetzelfde decreet, in artikel 4bis, § 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden « twee keer » vervangen door de woorden « drie keer.» ; 2° er wordt een lid toegevoegd na het tweede lid, luidend als volgt: « De personeelsleden kunnen niet benoemd of aangesteld worden in vast verband zolang dat ze niet voldaan hebben aan de eisen inzake het gebruik van talen voorzien in paragraaf 1 van dit artikel.».

TITEL III. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van de taalexamens

Art. 11.In het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van de taalexamens, wordt artikel 1 vervangen als volgt : «

Artikel 1.- Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° Onderwijstaal : de taal zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.2° Bekwaamheidsbewijs : bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 2, § 1, 9°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs ;3° Examencommissie Franse taal : commissie ingesteld bij dit decreet dat respectievelijk betrekking heeft op de grondige en voldoende kennis van het Frans;4° Examencommissie Nederlandse taal : commissie ingesteld bij dit decreet dat betrekking heeft op de grondige kennis van het Nederlands als tweede taal in de lagere scholen waar het onderwijs van het Nederlands wettelijk verplicht is ;5° Examencommissie Duitse taal : commissie ingesteld bij dit decreet dat betrekking heeft op de grondige kennis van het Duits als tweede taal in de lagere scholen waar het onderwijs van het Duits wettelijk verplicht is ;6° Examencommissie Engelse taal : commissie ingesteld bij dit decreet dat betrekking heeft op de grondige kennis van het Engels als tweede taal in de lagere scholen waar het onderwijs van het Engels wettelijk verplicht is ;7° Bestuurs- en onderwijzend personeel : het personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen dat gerangschikt werd in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel door het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, door het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), door het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten tot regeling van de titels en functies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs;8° Administratief personeel: a) het personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinstellingen dat gerangschikt werd in één van de volgende categorieën door het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap, door het decreet van 20 juni 2008 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor architectuur, door het bovenvermelde decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs sluiten, door het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaal onderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen: - administratief personeel; - opvoedend hulppersoneel ; - paramedisch personeel ; - maatschappelijk personeel ; - psychologisch personeel ; b) Het personeel dat overeenstemmende ambten bekleedt in de andere instellingen bedoeld in artikel 1 van de bovenvermelde wet van 30 juli 1963.».

Art. 12.In hetzelfde decreet, in artikel 2, 1° worden de woorden in de Franse tekst « personnel de direction » vervangen door de woorden « personnel directeur » ;2° het tweede en het derde lid worden geschrapt.

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt artikel 3 vervangen als volgt : «

Artikel 3.- § 1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 1, van de bovenvermelde wet van 30 juli 1963, wordt toegelaten om het examen van de grondige kennis van de Franse taal af te leggen: 1° elke kandidaat die in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs dat uitgereikt wordt in een andere taal dan het Frans, dat hem in staat stelt een ambt te vervullen in de onderwijsinstellingen als lid van het bestuurs-, onderwijzend of administratief personeel bedoeld in artikel 1 van dit decreet en dat niet over een bekwaamheidsbewijs beschikt waaruit blijkt dat hij de grondige kennis van de Franse taal heeft;2° elk lid van het bestuurs-, onderwijzend of administratief personeel bedoeld in artikel 1 van dit decreet, indien hij of zij in een andere taal dan het Frans het diploma heeft behaald dat aan zijn of haar aanwerving ten grondslag ligt en dat trouwens niet in het bezit is van één enkel bekwaamheidsbewijs waaruit blijkt dat hij/zij de grondige kennis van de Franse taal heeft. § 2. De bekwaamheidsbewijzen die getuigen van de grondige kennis van de Franse taal bedoeld in de vorige paragraaf zijn deze die bedoeld zijn in artikel 15, § 1, van de bovenvermelde wet van 30 juli 1963. ».

Art. 14.In hetzelfde decreet wordt artikel 4 vervangen als volgt: «

Artikel 4.- § 1. Het niveau van het examen voor het behalen van het getuigschrift van de grondige kennis van de Franse taal stemt overeen met het niveau van de taalkennis die blijkt uit de basisbekwaamheidsbewijzen voor de uitoefening van deze ambten § 2. De basisbekwaamheidsbewijzen worden gerangschikt in één van de volgende niveaus: 1° hoger secundair niveau ;2° hoger niveau eerste cyclus ;3° hoger niveau tweede cyclus. De kandidaat die niet over een basisbekwaamheidsbewijs beschikt, legt het examen van het hoger secundair onderwijs voor. ».

Art. 15.In hetzelfde decreet wordt artikel 5 geschrapt.

Art. 16.In hetzelfde decreet wordt artikel 6 geschrapt.

Art. 17.In hetzelfde decreet wordt artikel 7 vervangen als volgt: «

Artikel 7.- De bekwaamheidsbewijzen die door de kandidaten voorgelegd worden, samen met een door de diensten van de Regering vastgestelde beslissing tot gelijkwaardigheid of beroepserkenning of tot gelijkstelling in het geval van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap of in de Duitstalige Gemeenschap, of, bij gebreke daarvan, met een bewijs van aanwerving in een van de ambten bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, worden gerangschikt met verwijzing naar de niveaus van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt in de Franse Gemeenschap : 1° hoger secundair niveau : a)onverminderd artikel 4, § 2, tweede lid, de bekwaamheidsbewijzen die als zodanig gerangschikt worden met toepassing van artikel 2 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel en van het sociaal personeel van de inrichtingen voor voorschools, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede van de internaten die van deze inrichtingen afhangen;b) onverminderd artikel 4, § 2, tweede lid, de bekwaamheidsbewijzen van het hoger secundair onderwijs bedoeld in het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap sluiten;2° hoger niveau van de eerste cyclus: a) de bekwaamheidsbewijzen van de eerste en tweede graden van het hoger onderwijs gerangschikt aan één deze beide graden met toepassing van het bovenvermelde besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 ;b) de diploma's van het hoger onderwijs van het korte type zoals bepaald in het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies of in een eerdere wettelijke bepaling ;c) de diploma's van de eerste cyclus van het hoger onderwijs van het lange type zoals bepaald in het bovenvermelde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten of in een eerdere wettelijke bepaling ;d) de brevetten van het hoger onderwijs voor sociale promotie zoals bepaald in het bovenvermelde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten of in een eerdere wettelijke bepaling;3° hoger niveau van de tweede cyclus: a) de bekwaamheidsbewijzen van de derde graad gerangschikt als zodanig met toepassing van het bovenvermelde besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 ;b) de diploma's van de tweede cyclus van het lange type zoals bepaald in het bovenvermelde decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten of in een eerdere wettelijke bepaling.».

Art. 18.In hetzelfde decreet wordt artikel 8 geschrapt.

Art. 19.In hetzelfde decreet wordt artikel 9 geschrapt.

Art. 20.In hetzelfde decreet wordt artikel 10 vervangen als volgt : «

Art. 10.- § 1. De examens voor de grondige kennis van het Frans zijn voorzien voor de houders van bekwaamheidsbewijzen voor de uitoefening van een ambt als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel, alsook voor personen die aangeworven worden als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel. § 2. Deze examens worden georganiseerd op het hoger secundair niveau, op het hoger niveau van de eerste cyclus en op het hoger niveau van de tweede cyclus.

Deze examens worden uitsluitend in het Frans georganiseerd. ».

Art. 21.In hetzelfde decreet wordt artikel 11 vervangen als volgt : «

Artikel 11.- § 1. De examens bevatten een schriftelijke proef en een mondelinge proef. § 2. De schriftelijke proef bestaat in een opstel waarbij een samenvatting moet worden gemaakt en commentaar moet worden gegeven over een conferentie die betrekking heeft op een onderwerp van algemeen belang of op een pedagogisch onderwerp.

De tijd van de conferentie wordt niet in aanmerking genomen om de duur van de proef te bepalen. § 3. De mondelinge proef bestaat in een gesprek met ten minste tweede leden van de examencommissie waarin de grondige kennis van het Frans geëvalueerd kan worden, inzonderheid de verbetering van het taalgebruik ten opzichte van het bedoelde ambt. ».

Art. 22.In hetzelfde decreet wordt artikel 12 geschrapt.

Art. 23.In hetzelfde decreet wordt artikel 13 vervangen als volgt: «

Artikel 13.- § 1. Het examen van de grondige kennis van het Frans is voorzien voor de houders van bekwaamheidsbewijzen voor de uitoefening van een ambt als lid van het administratief personeel alsook voor de personen die aangeworven worden als lid van het administratief personeel. § 2. Dit examen wordt op het hoger secundair niveau georganiseerd.

Dit examen wordt uitsluitend in het Frans georganiseerd. ».

Art. 24.In hetzelfde decreet wordt artikel 14 vervangen als volgt : «

Artikel 14.- § 1. Het examen bevat een schriftelijke proef en een mondeling proef. § 2. De schriftelijke proef bestaat in een opstel waarbij een samenvatting moet worden gemaakt en commentaar moet worden gegeven over een conferentie die betrekking heeft op een onderwerp van algemeen of pedagogisch belang.

De tijd van de conferentie wordt niet in aanmerking genomen om de duur van de proef te bepalen. § 3. De mondeling proef bestaat in een gesprek met ten minste twee leden van de examencommissie waarin de grondige kennis van het Frans geëvalueerd kan worden, inzonderheid de verbetering van het taalgebruik ten opzichte van het bedoelde ambt. ».

Art. 25.In hetzelfde decreet wordt artikel 15 geschrapt.

Art. 26.In hetzelfde decreet wordt artikel 16 geschrapt.

Art. 27.In hetzelfde decreet wordt artikel 17 geschrapt.

Art. 28.In hetzelfde decreet wordt artikel 18 geschrapt.

Art. 29.In hetzelfde decreet wordt artikel 19 vervangen als volgt: «

Artikel 19.- § 1. Het examen van de voldoende kennis van het Frans is voorzien voor de houders van elk bekwaamheidsbewijs waarbij cursussen van moderne talen anders dan het Frans gegeven kunnen worden, alsook voor de personen die aangeworven worden om deze cursussen te geven. § 2. Het examen wordt op het hoger secundair niveau georganiseerd.

Dit examen wordt uitsluitend in het Frans georganiseerd. ».

Art. 30.In hetzelfde decreet wordt artikel 20 vervangen als volgt : «

Artikel 20.- § 1. Het examen bevat een schriftelijke proef en een mondelinge proef. § 2. De schriftelijke proef bestaat in een opstel waarbij een samenvatting moet worden gemaakt en commentaar moet worden gegeven over een conferentie die betrekking heeft op een tekst van algemeen of pedagogisch belang. Deze tekst wordt aan de kandidaat in het begin van de proef bezorgd. § 3. De mondelinge proef bestaat in een gesprek met ten minste twee leden van de examencommissie waarbij de voldoende kennis van het Frans geëvalueerd kan worden alsook de verbetering van het taalgebruik ten opzichte van het bedoelde ambt. ».

Art. 31.In hetzelfde decreet wordt artikel 21 geschrapt.

Art. 32.In hetzelfde decreet wordt artikel 22 geschrapt.

Art. 33.In hetzelfde decreet wordt artikel 23 vervangen als volgt: «

Artikel 23.- Komen in aanmerking voor de voldoende kennis van het Frans en worden vrijgesteld van het afleggen van het examen : 1° de houders van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld in artikel 15, § 2, van de bovenvermelde wet van 30 juli 1963;2° de houders van één van de volgende diploma's uitgereikt met toepassing van de wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap: a) diploma van onderwijzer aangevuld met een vermelding of een aanvullend bekwaamheidsbewijs waarbij het Frans mag worden onderwezen als tweede wettelijk verplichte taal ;b) diploma van geaggregeerde van het secundair onderwijs - groep 1 waarbij het Frans mag worden onderwezen ;c) diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs waarbij het Frans mag worden onderwezen ;3° de houders van een diploma van onderwijzer, aangevuld met een vermelding of een ander bekwaamheidsbewijs waarbij het Frans mag worden onderwezen als tweede wettelijk verplichte taal met toepassing van de wetgeving van de Duitstalige gemeenschap.».

Art. 34.In hetzelfde decreet wordt artikel 24 vervangen als volgt : «

Artikel 24.- § 1. De examens van de grondige kennis van een tweede taal zijn voorzien voor de houders van bekwaamheidsbewijzen voor de uitoefening van de ambten van leermeester tweede taal in de lagere scholen waar het onderwijs van een tweede taal wettelijk verplicht is, alsook voor de leden van het onderwijzend personeel die aangeworven worden om deze ambten uit te oefenen. § 2. Deze examens worden op het hoger secundair niveau georganiseerd.

De examens van de grondige kennis van een tweede taal worden uitsluitend in deze taal georganiseerd. ».

Art. 35.In hetzelfde decreet wordt artikel 25 vervangen als volgt : «

Artikel 25.- § 1. De examens bevatten een schriftelijke proef en een mondeling proef. § 2. De schriftelijke proef bestaat in een oefening bij het begrijpen bij het lezen van een tekst van algemeen of pedagogisch belang. § 3. De mondelinge proef bestaat in een gesprek met ten minste twee leden van de examencommissie waarbij de grondige kennis van een tweede taal geëvalueerd kan worden. ».

Art. 36.In hetzelfde decreet wordt artikel 26 geschrapt.

Art. 37.In hetzelfde decreet wordt artikel 27 vervangen als volgt : «

Artikel 27.- De onderwijzer, houder van een bekwaamheidsbewijs waaruit een grondige kennis van een taal als onderwijstaal blijkt, wordt geacht een grondige kennis van deze taal als tweede taal te bezitten en wordt van het examen vrijgesteld. ».

Art. 38.In hetzelfde decreet wordt artikel 29 vervangen als volgt : «

Artikel 29.- § 1. De examens over de grondige kennis of de voldoende kennis van de onderwijstaal worden vóór de examencommissie Franse taal afgelegd. § 2. De examens over de grondige kennis van de wettelijk verplichte tweede taal in het lager onderwijs worden afgelegd, naargelang het geval, vóór een examencommissie Nederlandse taal, Duitse taal of Engelse taal. § 3. Deze commissies worden ingesteld bij de Diensten van de Regering. ».

Art. 39.In hetzelfde decreet wordt artikel 30 vervangen als volgt : «

Artikel 30.- § 1. De examens bedoeld in dit decreet worden georganiseerd als volgt :

Proeven

Maximale duur

Punten

1. Schriftelijke proef

180 minuten

50

2.Mondelinge proef

30 minuten

50

TOTAAL

100


§ 2. Om te slagen voor een examen moet de kandidaat ten minste 60 % van het totaal van de punten behalen die toegekend worden aan de hele proeven en 50 % van het totaal van de punten die toegekend worden aan elke proef. § 3. Een kandidaat moet niet meer de proef afleggen waarvoor hij ten minste 60% behaald heeft bij een zitting georganiseerd binnen de vijf jaar voorafgaand aan deze van zijn nieuwe inschrijving.

De kandidaat die in aanmerking komt voor deze vrijstelling en die toch beslist om de overeenstemmende proef af te leggen bij een latere zitting, ziet impliciet en definitief af van zijn vorige punten. ».

Art. 40.In hetzelfde decreet, in artikel 31, wordt de komma in de Franse tekst na het woord « linguistiques » geschrapt.

Art. 41.In hetzelfde decreet wordt artikel 32 vervangen als volgt: «

Artikel 32.- § 1. De Commissie Franse taal bedoeld in artikel 29, § 1, bestaat uit drie afdelingen : 1° de eerste die bevoegd is voor de examens georganiseerd op het hoger secundair niveau ;2° de tweede die bevoegd is voor de examens georganiseerd op het hoger niveau van de eerste cyclus ;3° de derde die bevoegd is voor de examens georganiseerd op het hoger niveau van de tweede cyclus. Elke afdeling bevat vierentwintig leden en één voorzitter. § 2. De commissies Nederlandse taal, Duitse taal en Engelse taal bedoeld in artikel 29, § 2, zijn samengesteld uit leden waarvan het aantal jaarlijks vastgesteld wordt, naargelang van de noodwendigheden, door de voorzitter van elke commissie. ».

Art. 42.In hetzelfde decreet wordt artikel 33 vervangen als volgt : «

Artikel 33.- § 1. De leden van de commissie Franse talen moeten: 1° houder zijn van een diploma van een tweede cyclus van het hoger onderwijs ;2° in een door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling onderwijzen of onderwezen hebben. Minstens twee leden moeten het Frans onderwijzen of onderwezen hebben. § 2. De leden van de commissies Nederlandse taal, Duitse taal of Engelse taal moeten : 1° houder zijn van één van de bekwaamheidsbewijzen vereist in het leerplichtonderwijs voor het onderwijs van de taal bepaald door het examen ;2° in een door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling onderwijzen of onderwezen hebben. Het totaal aantal geaggregeerden van het lager secundair onderwijs mag niet hoger zijn dan een derde van het aantal leden bedoeld in artikel 32, § 2.

Het totaal aantal onderwijzers mag niet hoger zijn dan één vierde van het aantal van deze leden. ».

Art. 43.In hetzelfde decreet wordt artikel 34 vervangen als volgt: «

Artikel 34.- De voorzitters van de commissies bedoeld in dit decreet, alsook hun plaatsvervangers worden gekozen uit de personeelsleden van de diensten van de Regering die belast zijn met het hoger onderwijs, de houders van een diploma van het hoger onderwijs van de tweede cyclus.

De secretaris is een leerkracht gekozen uit de leden van het onderwijzend personeel van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd secundair onderwijs en die hiervoor een verlof wegens opdracht geniet. Zijn plaatsvervangers worden gekozen uit de ambtenaren van de diensten van de Regering van ten minste niveau 1.

De andere leden van de commissies bedoeld in het decreet worden voor de helft gekozen uit de personeelsleden van de officiële onderwijsinrichtingen en voor de andere helft uit de personeelsleden van de vrije onderwijsinstellingen die in dienstactiviteit zijn of sinds minstens acht jaar gepensioneerd zijn. ».

Art. 44.In hetzelfde decreet wordt artikel 35 vervangen als volgt : «

Art. 35.- De Regering stelt de voorzitters en hun plaatsvervangers aan, alsook de plaatsvervangers van de secretaris en de leden van de commissies voor een hernieuwbare periode van vier jaar.

De Regering stelt de secretaris aan voor een periode van twee jaar die telkens met twee jaar verlengd kan worden. ».

Art. 45.In hetzelfde decreet wordt artikel 36 geschrapt.

Art. 46.In hetzelfde decreet, in artikel 38, worden de woorden »kan toekennen » vervangen door « kent toe ».

Art. 47.In hetzelfde decreet wordt artikel 42 vervangen als volgt : «

Artikel 42.- Elke commissie kan haar huishoudelijk reglement opstellen.

Elke commissie stelt voorschriften op die betrekking hebben op de praktische nadere regels voor het examen. Deze voorschriften worden aan de kandidaten meegedeeld voorafgaand aan het examen waarvoor ze uitgenodigd zijn. ».

Art. 48.In hetzelfde decreet, in artikel 43, wordt punt 3° geschrapt.

Art. 49.In hetzelfde decreet wordt bijlage 1 van de Franse tekst vervangen als volgt: « Bijlage 1 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance approfondie de la langue française Catégorie....... (1) La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que (2)............................., né(e) à................. (3) le............................ (4), a subi avec succès, un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, au niveau................. (5) Donné à .........................., le......................... (6).

Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives au modèle de diplôme: (1) Selon le cas, indiquer: - "Catégorie du personnel directeur et enseignant" ; - "Catégorie du personnel administratif". (2) Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.(3) Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.(4) Mentionner le mois en toutes lettres.(5) Selon le cas, indiquer: enseignement supérieur de type long - enseignement supérieur de type court - enseignement secondaire supérieur.(6) Mentionner le mois en toutes lettres.».

Art. 50.In hetzelfde decreet wordt bijlage 2 van de Franse tekst vervangen als volgt: « Bijlage 2 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance suffisante de la langue française La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que (1)............................., né(e) à................... (2) le...................... (3), a subi avec succès, l'examen portant sur la connaissance suffisante de la langue française.

Donné à................................., le............................................ (4).

Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives au modèle de diplôme: (1) Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.(2) Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.(3) Mentionner le mois en toutes lettres.(4) Mentionner le mois en toutes lettres.».

Art. 51.In hetzelfde decreet wordt bijlage 3 van de Franse tekst vervangen als volgt : « Bijlage 3 Communauté française de Belgique Certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires La commission d'examen, instituée en exécution de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, déclare que (1)........................, né(e) à............... (2) le.................. (3), a subi avec succès l'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires, en langue .................................. (4).

Donné à......................................, le.............................................. (5).

Le (La) Président(e), Les Membres du Jury, Le (La) titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française: Le (La) Directeur(trice) général(e) de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche scientifique Instructions relatives au modèle de diplôme: (1) Doit apparaître le nom de famille (tel qu'il apparaît sur la carte d'identité remise lors de l'inscription à l'épreuve) et le prénom principal.(2) Mentionner le lieu de naissance (ville) ainsi que pays entre parenthèses.(3) Mentionner le mois en toutes lettres.(4) Selon le cas, indiquer: néerlandaise, allemande ou anglaise.(5) Mentionner le mois en toutes lettres.».

TITEL IV. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs

Art. 52.In het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, in artikel 5, § 2, worden drie leden ingevoegd, luidend als volgt tussen het eerste lid en het tweede lid: « In afwijking van het vorige lid, tijdens de schooljaren 2020/2021 tot 2025/2026, en onverminderd de artikelen 7 en 13, wordt een experimenteel programma ontwikkeld dat de directeur, in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, de mogelijkheid biedt om toestemming te vragen om het leren in het taalbadonderwijs in drie talen te organiseren en dat de inrichtende macht, in het onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, de mogelijkheid biedt om de organisatie van het leren in het taalbadonderwijs in drie talen te verklaren op voorwaarde dat deze aanvraag of deze verklaring van tevoren een gunstig advies heeft gekregen van de Algemene Raad voor het secundair onderwijs.

Uiterlijk op 31 mei 2026 legt de Sturingscommissie van het opvoedingssysteem haar evaluatie van dit afwijkingsmechanisme aan het Parlement voor, op basis van een verslag van de Algemene inspectiedienst en een advies van het observatie en -opvolgingsorgaan van het leerproces bedoeld in artikel 16.

Geen enkel bijkomend middel in lestijden-leerkracht wordt in dit experimenteel kader toegekend. ».

Art. 53.In hetzelfde decreet, in artikel 14, 1° in § 1, a) wordt het eerste lid vervangen door de volgende woorden : « In het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs wordt de machtiging om de organisatie van het taalbadonderwijs in te voeren of voort te zetten toegekend voor een hernieuwbare maximumperiode van zes jaar.» ; b) wordt een nieuw lid na het eerste lid ingevoegd : « In afwijking van het eerste lid wordt de voortzetting van de organisatie van het taalbadonderwijs na drie jaar geëvalueerd.». 2° in § 2, a) wordt het eerste lid vervangen als volgt : « In het gesubsidieerd onderwijs moet het dossier bedoeld in artikel 13, § 2, van dit decreet om de zes jaar ingediend worden.»; b) wordt een nieuw lid na het eerste lid ingevoegd : « In afwijking van het eerste lid moet de voortzetting van de organisatie van het taalbadonderwijs na drie jaar geëvalueerd worden.».

Art. 54.In hetzelfde decreet, in artikel 16 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een nieuwe paragraaf na paragraaf 2 toegevoegd, luidend als volgt : « § 2bis.Het orgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen. » ; 2° in § 3, eerste lid worden de woorden « Administrateur-generaal van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek » vervangen door de woorden « Administrateur-generaal van Onderwijs »;3° in dezelfde paragraaf, tweede lid, worden de woorden « Administrateur Onderwijspersoneel » vervangen door de woorden « Administrateur-generaal van Onderwijs »;4° in dezelfde paragraaf, tweede lid, worden de woorden « Administrateur-generaal van het personeel van het Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek » vervangen door de woorden « Administrateur-generaal van het Onderwijs »;5° in dezelfde paragraaf, derde lid, worden de woorden « en van het Wetenschappelijk Onderzoek » geschrapt. TITEL V. - Slotbepaling

Art. 55.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT _______ Nota Zitting 2018-2019 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 780-1.

Commissieamendementen, nr. 780-2.- Commissieverslag nr. 780-3. - Tekst aangenomen tijdens de commissie, nr. 780-4. Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 780-5.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 27 maart 2019.

^