Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019011921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 01/07/2019 numac 2019013367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type koninklijk besluit prom. 03/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019013518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 1 JULI 2019. De tabel met de specifieke i leeftijdsklasse type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019041235 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2724 van 13 mei 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2018 pub. 01/07/2019 numac 2019013453 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2019 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 03/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het erkend sociaal secretariaat « SODISKA VZW », te 9052 Gent en vervanging van de benaming van het erkend sociaal secretariaat « Sociale en Fiscale Dienst voor het Bouwbedrijf en andere beroepene door "Erkend sociaal secretariaat ACCURIA VZW » te 9100 Sint-Niklaas

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013365 bron vlaamse overheid Decreet houdende de havenkapiteinsdienst type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 28/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013459 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake taalbadonderwijs, examencommissies die het getuigschrift van grondige kennis van de taal van het taalbadonderwijs, het getuigschrift van kennis van de onderwijstaal uitreiken en de taalcommissies type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen type decreet prom. 26/02/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2018 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de mate waarin bij het bepalen van een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen uitgevoerd in een reservatiestrook type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel- INNOVIRIS

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de twee examencommissies voor de proef voor de toelating tot de stage voor de ambten van Zonedirecteur en Afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van de « Ecole à programmes de la Communauté française de Belgique de Casablanca » met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de aanpassing ervan aan de personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de kritieke opdrachten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de valorisering van de weddeschalen van rang B3 type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden betreffende de opwaardering van de eindejaarstoelage

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019013483 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv AXIMA REFRIGERATION die woonplaats kiest bij Mr. Els Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019041234 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschap SOPRINVEST c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van he(...) type bericht prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019203026 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 2 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 mei 2019, heeft de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vast « [...] of het in artikel 8, 1° lid en art. 10, § 2, 2°, van de wet van 11 februari 2013 houd(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019202328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 07/05/2019 100 GROUP S - SECRETARIAT SOCIAL Secrétariat social agréé d'employeurs A.S.B.L. 100 GROUP S - SOCIAAL SECRET(...) type lijst prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019202912 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019202913 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...)

document

type document prom. 28/03/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen type document prom. 29/11/2018 pub. 01/07/2019 numac 2019202023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019203165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (niveau C) voor BIPT. - Selectienummer: AFE19004. - ERRATUM Solliciteren kan tot 29/07/2019 in plaats van 15/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019013486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juni 2019, wordt de heer Thierry GILSON tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019030567 bron brussels hoofdstedelijk gewest Het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie. - Oproep tot mobiliteit naar Innoviris voor een betrekking van adviseur wetenschapssensibilisering voor de cel Communicatie en Sensibilisering van Innoviris Een vacante betrekking van Ingenieur Functiebeschrijving De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft besloten de coördinatie van het (...)

document

type document prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019203112 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevorderingen naar niveau B voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's - Experten Dossierbeheerders Secretariaat (m/v/x) - BNG18189. Er zijn 3 laureaten.(...) - Experten-Teamchefs (m/v/x) - BNG19026. Er is 1 laureaat. - Experten Dossierbeheerders Ambtshal(...) type document prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019203167 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW: Directiesecretaresses (m/v/x). - Selectienummer: BNG19040 Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 18/06/20(...) type document prom. -- pub. 01/07/2019 numac 2019203166 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW: Directiesecretaresses (m/v/x). - Selectienummer: BFG19047 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2019.
^