Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 januari 2014
gepubliceerd op 10 februari 2014

Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

bron
vlaamse overheid
numac
2014200805
pub.
10/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/decreet/2014/01/17/2014200805/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Decreet houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende wijziging van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 2, § 1, van het KLIP- decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen sluiten wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 15° presentatiemodel Kabels en Leidingen, hierna PMKL te noemen : het geheel van visualisatieafspraken met als doel de wijze van voorstelling van IMKL-conforme informatie over kabels en leidingen van KLB's te standaardiseren zodat die informatie via het KLIP op uniforme wijze aan de planaanvragers meegedeeld kan worden. ».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "het beheer en de dienstverlening" vervangen door de woorden "het beheer, de dienstverlening en het vaststellen van de gebruiksvoorwaarden";2° aan het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede ", van de informatie die door de KLB via het KLIP in IMKL aan het AGIV wordt meegedeeld en van de informatie die door het AGIV in PMKL via het KLIP aan de planaanvrager ter beschikking wordt gesteld, gedurende een periode van tien jaar vanaf de dag na de planaanvraag" toegevoegd; 3° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "de invoering ervan in het KLIP" vervangen door de zinsnede "een PMKL, het vaststellen en invoeren ervan na goedkeuring door de Vlaamse Regering, het onderhoud en het gebruik ervan in het KLIP;"; 4° aan het eerste lid worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt : « 5° het innen van de retributies, verschuldigd aan het AGIV voor het gebruik van het KLIP;6° alle andere taken die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de taken, vermeld in punt 1° tot en met 5°, en het doel, vermeld in artikel 3.»; 5° in het tweede lid wordt de zinsnede "4°" vervangen door de zinsnede "5°".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het bestaande eerste lid, dat paragraaf 1 wordt, wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Per planaanvraag die via het KLIP wordt ingediend, is de planaanvrager een retributie van 10 euro verschuldigd aan het AGIV. De Vlaamse Regering kan het bedrag van de retributie aanpassen of diversifiëren, een regeling vaststellen voor de gevallen waarin de retributie niet of te laat betaald wordt, en de nadere regels en praktische voorwaarden voor de inning van de retributie vaststellen. »; 2° in het bestaande tweede lid, dat paragraaf 2 wordt, worden de woorden "bepalen voor het" vervangen door de woorden "vaststellen voor het bepalen en".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010035982 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvang van de grondwerken" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de planaanvraag stelt het AGIV via het KLIP de planaanvraag op elektronische wijze ter beschikking aan alle KLB's in de planaanvraagzone die in het KLIP geregistreerd zijn. ».

Art. 7.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 10.Elke KLB aan wie een planaanvraag via het KLIP ter beschikking wordt gesteld, stuurt uiterlijk de tweede werkdag die volgt op de terbeschikkingstelling via het KLIP, een elektronische ontvangstbevestiging naar het AGIV. ».

Art. 8.In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010035982 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Elke KLB aan wie een planaanvraag via het KLIP ter beschikking wordt gesteld, is verplicht om kosteloos en uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op de terbeschikkingstelling via het KLIP, ofwel aan het AGIV via het KLIP mee te delen dat hij in de planaanvraagzone geen kabels en leidingen beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de grondwerken, ofwel aan het AGIV via het KLIP op IMKL-conforme wijze alle informatie mee te delen om tot lokalisatie te kunnen overgaan van alle kabels en leidingen die de KLB in de planaanvraagzone beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de werken.

De termijn, vermeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan andere termijnen, zoals die zijn bepaald in de toepasselijke sectorreglementering.

Het AGIV controleert uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst de IMKL-conformiteit van alle informatie van de KLB's die het via het KLIP heeft ontvangen.

Het AGIV stelt aan de planaanvrager via het KLIP in PMKL, en op basis van het GRB, alle informatie ter beschikking die het vanwege de KLB's op IMKL-conforme wijze ontvangen heeft. Dat gebeurt uiterlijk de zevende werkdag na de indiening van de planaanvraag via het KLIP of eventueel uiterlijk binnen de termijnen, zoals die zijn bepaald in de toepasselijke sectorreglementering. Daarbij wordt aan de planaanvrager meegedeeld welke informatie elke betrokken KLB via KLIP op IMKL-conforme wijze heeft meegedeeld aan het AGIV. In het vierde lid wordt verstaan onder GRB : het Grootschalig Referentie Bestand, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand. »

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt het woord "professionele" opgeheven.

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt de zin "Het AGIV is evenmin verantwoordelijk voor een foutieve, laattijdige of ontbrekende informatiedoorstroming van het AGIV naar de planaanvragers." opgeheven.

Art. 11.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010035982 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° elke persoon die overeenkomstig dit decreet een planaanvraag moet indienen en die die planaanvraag niet indient of niet tijdig heeft ingediend;»; 2° in punt 3°/l wordt het woord "volgens" vervangen door het woord "overeenkomstig".

Art. 12.In artikel 20 van hetzelfde decreet worden tussen het woord "verlenen" en de woorden "van de verplichtingen" de woorden "van een of meer" ingevoegd.

Art. 13.De Vlaamse Regering bepaalt voor elk artikel van dit decreet, of voor onderdelen ervan, de datum van inwerkingtreding.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS _______ Nota

(1) Zitting 2013-2014. Stukken:

-

Ontwerp van decreet

:

2286 - Nr. 1

-

Verslag

:

2286 - Nr. 2

-

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

:

2286 - Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : vergadering van 8 januari 2014.

^