Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2013 pub. 10/02/2014 numac 2013015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en de introductie overeen te komen tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden voor een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, gedaan te Brussel op 21 oktober 2010, en tot wijziging van de artikelen 3, 9, 10, 11 en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2013000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 wordt de heer GIET ****, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers bevorderd tot de graad van Commandeur in de ****. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. **** **** koninklijke besluiten van 29 januari 2014 zijn de volgende promoties, benoemingen en ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2013000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Generaal-majoor Vlieger Wilfried VAN KERCKHOVE, Grootmeester van het Huis van Koningin Fabiola. Hij zal het burgerlijk ereteken d Hij neemt vanaf de datum van het besluit zijn rang in de Orde in. Bij koninklijke besluiten (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014, wordt met ingang van 1 februari 2014, Mevr. **** **** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** koninklijk besluit van 9 januari 2014, wordt met ingang van 1 februari 2014, de heer ****(...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014003030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gemachtigd worden tijdelijk toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014003049 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Xmas Shopping » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 4 november 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Xmas Shopping&q - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 830), op 1 februari 20(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014011052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014011050 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 wordt aan de heer THORREZ, Geert, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2013, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maat Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200949 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt met ingang van 1 februari 2014, aan de heer Wim BAILLEUL, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur De heer BAILLEUL W. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200950 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt met ingang van 1 februari 2014, aan de heer Jean-Claude VANNIEUWENHUYSE, eervol ontslag verleend uit zijn am De heer VANNIEUWENHUYSE J.-C. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200830 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 december 2013, wordt de op 9 september 2013 door de "SCRL Pluris" ingediende aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 24 dece 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten". Bij mini(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200857 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 24 januari 2014 wordt de gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van Komen-Waasten verlengd waarvan de samenstelling in de beraadslaging van de gem De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire(...)

arrest

type arrest prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014022039 bron rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type arrest prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200307 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 Rolnummer : 4804 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 b(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014200806 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag type decreet prom. 23/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200854 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2013 pub. 10/02/2014 numac 2013206110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van basisoverlegcomités en samenstelling van de overheidsdelegaties van basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kelner type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie instructeur B type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035128 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfbediener ruwbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer A type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014009052 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2014 Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken De tarieven voor 2014 zijn deze van 2013 . (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de nv « Die zaak is ingeschreven onder nummer 5791 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200824 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 december 2013 in zake Frédéric Riviere tegen Dimitri Heyman, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 december 2013, heeft de « 1. Schendt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikele(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200909 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichtin Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200964 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Reizen en Verhuizen (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG14153) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden a(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014201012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouder (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14158) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? geg(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014031105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen. - Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 wordt Mevr. Muriel SERET in vast verband benoemd in de hoedanigheid van assistent in het Frans taalkader van het Instit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 wordt Mevr. Esther H(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014201008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** van de service desk **** vergelijkende selectie van **** **** van de service desk (****) (****/****) (niveau ****) voor het Belgisch Interventie en ****(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014003051 bron nationale bank van belgie Versoepelingsmaatregelen inzake enquêtes over de buitenlandse dienstentransacties van de ingezetenen andere dan de kredietinstellingen Artikel 8 van het ministerieel besluit van 8 januari 2010 houdende goedke(...) Op 8 januari 2014 heeft het Directiecomité van de Nationale Bank versoepelingsmaatregelen goedgekeu(...) type document prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200516 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 10/02/2014 numac 2014200825 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluiten van de secretaris-generaal van 2 december 2013, die uitwerking hebben op 15 november 2012, worden Mevr. Laurence Dierick en de heer Nicolas Leroy in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluiten van de secretari Bij besluit van de secretaris-generaal van 2 december 2013, dat uitwerking heeft op 1 augustus (...)
^