Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 maart 2008
gepubliceerd op 06 mei 2008

Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen

bron
vlaamse overheid
numac
2008201457
pub.
06/05/2008
prom.
14/03/2008
ELI
eli/decreet/2008/03/14/2008201457/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MAART 2008. - Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.§ 1. In dit decreet wordt verstaan onder : 1° Kabel en Leiding Informatie Portaal, hierna KLIP te noemen : elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen tussen KLB's, planaanvragers en ODB's;2° kabels en leidingen : alle ondergrondse infrastructuur die bestemd is voor de transit, het transport, de transmissie of de distributie van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, energie of informatie;3° kabel- en leidingbeheerder, hierna KLB te noemen : persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang kabels en leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest beheert of binnen uiterlijk vijftig werkdagen dit beheer op zich zal nemen;4° belangenzone kabel- en leidingbeheerder, hierna KLB-zone te noemen : alle gebieden waarin een bepaalde KLB-kabels en leidingen beheert of binnen uiterlijk vijftig werkdagen dit beheer op zich zal nemen;5° professionele planaanvrager : persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ofwel grondwerken zal uitvoeren, ofwel betrokken is bij de voorbereiding en planning van dergelijke werken, en zich in die hoedanigheid geregistreerd heeft in het KLIP;6° particuliere planaanvrager : persoon die niet als professionele planaanvrager geregistreerd is in het KLIP;7° planaanvraagzone : gebied waarop een planaanvraag betrekking heeft;8° planaanvraag : aanvraag die via het KLIP is ingediend om informatie over de ligging van kabels en leidingen in de planaanvraagzone te verkrijgen;9° werkdag : elke dag van de week, met uitzondering van zater- en zondagen, en de wettelijke, decretale of reglementaire feestdagen;10° grondwerken : alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels en leidingen;11° openbaardomeinbeheerder, hierna ODB te noemen : persoon die openbaar domein in beheer heeft, en zich in die hoedanigheid geregistreerd heeft in het KLIP;12° belangenzone openbaardomeinbeheerder, hierna ODB-zone te noemen : alle gebieden die een bepaalde ODB in beheer heeft;13° Informatie Model Kabels en Leidingen, hierna IMKL te noemen : uitwisselingsformaat met als doel de informatie over kabels en leidingen van KLB's te standaardiseren zodat deze informatie via het KLIP kan uitgewisseld worden;14° AGIV : Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ». § 2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief moeten worden nageleefd. HOOFDSTUK II. - Doelstelling en werking

Art. 3.Het doel van het KLIP is de directe en indirecte milieuschade, de economische schade (waaronder de schade aan de leidingen zelf) en de risico's inzake veiligheid en gezondheid ingevolge schade aan kabels en leidingen door grondwerken te voorkomen, dit door de informatie over kabels en leidingen beter te ontsluiten en uit te wisselen.

Art. 4.Onverminderd de taken van het AGIV bepaald door of krachtens andere decreten, wordt het AGIV belast met volgende taken : 1° de ontwikkeling, de openstelling, het beheer en de dienstverlening van het KLIP;2° de controle op de registratie van een persoon als KLB, professioneel planaanvrager of ODB voor het gebruik van het KLIP, alsook om de registratie te schorsen of op te heffen;3° de bewaring van een elektronisch informatiebestand over de elektronische transacties die via het KLIP gebeuren;4° de ontwikkeling van een IMKL en de invoering ervan in het KLIP. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de taken vermeld in de punten 1°, 3° en 4°. De Vlaamse Regering bepaalt voor punt 2° de procedure en de voorwaarden voor de controle van de registratie, en de schorsing en de opheffing van de registratie.

Art. 5.Het gebruik van het KLIP in het kader van planaanvragen is kosteloos voor elke KLB, planaanvrager en ODB. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het aanrekenen van kosten voor andere functionaliteiten van het KLIP. HOOFDSTUK III. - Verplichtingen tot registreren en invoeren en activeren in KLIP

Art. 6.§ 1. Elke KLB is verplicht om zich uiterlijk de vijftigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat hij in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang kabels en leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest begint te beheren, te registreren in het KLIP en uiterlijk de vijfenveertigste werkdag voor dat ogenblik zijn initiële KLB-zone via het KLIP in te voeren en te activeren. § 2. Elke in het KLIP geregistreerde KLB is tevens verplicht om via het KLIP elke wijziging aan zijn KLB-zone in te voeren.

Als de wijziging betrekking heeft op gebieden die voorheen niet in de KLB-zone begrepen waren, dan moet de KLB de wijziging invoeren en activeren. Dit gebeurt uiterlijk de vijfenveertigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat men in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang in die zone kabels en leidingen begint te beheren.

Als de wijziging betrekking heeft op het schrappen van gebieden die voorheen begrepen waren in de KLB-zone, dan mag die wijziging pas geactiveerd worden nadat de KLB effectief in de te schrappen gebieden geen leidingen meer beheert.

Art. 7.Elke in het KLIP geregistreerde KLB is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij invoert in het KLIP en voor de informatie die hij verstrekt aan het AGIV in verband met het KLIP. HOOFDSTUK IV. - Verplichting tot planaanvraag

Art. 8.Elke persoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken zal uitvoeren, is verplicht om ten vroegste veertig werkdagen op voorhand en uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvang van de grondwerken via het KLIP een planaanvraag in te dienen.

Deze verplichting geldt niet in geval van overmacht en voor grondwerken die manueel worden uitgevoerd. De verplichting geldt tevens niet indien het grondwerken betreft op grond die eigendom is of in beheer is van de persoon die de grondwerken zal uitvoeren en indien die persoon weet dat er sinds de voorafgaande planaanvraag aan de aanwezigheid en de ligging van de kabels en leidingen niets is veranderd. HOOFDSTUK V. - Afhandeling van de planaanvraag

Art. 9.Het AGIV kan nadere en afzonderlijke modaliteiten bepalen voor het afhandelen van de planaanvragen van de professionele planaanvragers enerzijds en de particuliere planaanvragers anderzijds.

Het AGIV brengt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de planaanvraag alle in het KLIP geregistreerde KLB's in de planaanvraagzone via een elektronisch bericht op de hoogte van de planaanvraag.

Art. 10.Elke KLB die een planaanvraag ontvangt van het AGIV, stuurt uiterlijk de tweede werkdag, volgend op de dag van de ontvangst, een elektronische ontvangstbevestiging naar het AGIV.

Art. 11.Elke KLB die een planaanvraag ontvangt van het AGIV, is verplicht om kosteloos elke planaanvraag zo te behandelen dat een planaanvrager zo snel mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande aanvang van de grondwerken, ofwel meegedeeld krijgt dat er zich geen kabels en leidingen bevinden in de planaanvraagzone, ofwel alle informatie ontvangt om tot lokalisatie van de kabels en leidingen te kunnen overgaan voor alle kabels en leidingen die de KLB beheert of zal beheren op de dag van de aanvang van de werken.

Tot aan de invoering van het IMKL in het KLIP, kan een planaanvrager aan elke KLB vragen om alle informatie over de kabels en leidingen schriftelijk te bezorgen.

Als een KLB geen plannen of informatie over zijn kabels en leidingen ter beschikking heeft of kan stellen, maar wel weet dat hij kabels en leidingen in de planaanvraagzone beheert of zal beheren, moet hij voor de aanvang van de grondwerken contact opnemen met de planaanvrager en hem alle inlichtingen verschaffen en bijstand verlenen om tot lokalisatie van de kabels en leidingen te kunnen overgaan. HOOFDSTUK VI. - Openbaar domein

Art. 12.Elke ODB kan via het KLIP zijn ODB-zone invoeren.

Een ODB heeft in het KLIP enkel toegang tot de informatie over zijn ODB-zone.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het gebruik en de functionaliteiten van de ODB-zone. HOOFDSTUK VII. - Gebruik van informatie en aansprakelijkheid

Art. 13.Alle informatie die een professionele planaanvrager, ODB, een KLB of het AGIV via het KLIP ter beschikking krijgt, mag enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de verplichtingen in het kader van dit decreet.

Art. 14.Het AGIV is niet aansprakelijk voor foutieve, laattijdige of ontbrekende planaanvragen of voor foutieve of laattijdige informatie die verstrekt wordt door de KLB's. Het AGIV is evenmin verantwoordelijk voor een foutieve, laattijdige of ontbrekende informatiedoorstroming van het AGIV naar de planaanvragers.

Art. 15.§ 1. Elke KLB die zich niet of niet-tijdig registreert in het KLIP, of zijn KLB-zone niet invoert en activeert in het KLIP, zoals bepaald in artikel 6, § 1, of die zijn KLB-zone niet bijhoudt zoals voorzien in artikel 6, § 2, of die geen gevolg geeft aan een planaanvraag, zoals voorzien in de artikelen 9 tot 11, is aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is. § 2. In geval van overdracht door een KLB van kabels en leidingen aan één of meerdere andere KLB's, is er een solidaire aansprakelijkheid tussen de betrokken KLB's, voor de schade die het gevolg is van het feit dat er geen gevolg wordt gegeven aan de planaanvraag, zoals voorzien in de artikelen 9 tot 11, tenzij er contractueel tussen de betrokken KLB's is overeengekomen dat slechts één van de betrokken KLB's de gehele aansprakelijkheid ter zake op zich zal nemen. In voorkomend geval is enkel die contractueel aangewezen KLB aansprakelijk. HOOFDSTUK VIII. - Verwerking van persoonsgegevens

Art. 16.In het kader van het KLIP zullen er persoonsgegevens verwerkt worden. Het AGIV wordt hierbij aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, eerste lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van het KLIP worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het KLIP, vermeld in artikel 3, te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het AGIV worden toegewezen. HOOFDSTUK IX. - Handhaving

Art. 17.De volgende personen worden gestraft met een geldboete van 50 tot 100.000 euro : 1° elke KLB die zich niet of niet-tijdig registreert in het KLIP of die zijn KLB-zone niet invoert en activeert in het KLIP, zoals bepaald in artikel 6, § 1;2° elke in het KLIP geregistreerde KLB die zijn KLB-zone niet bijhoudt zoals voorzien in artikel 6, § 2;3° elke persoon die volgens dit decreet een planaanvraag moet indienen en die geen of niet tijdig een planaanvraag heeft ingediend;4° elke persoon die ter uitvoering van dit decreet opzettelijk foutieve informatie verstrekt, de verkregen informatie gebruikt voor andere doeleinden dan bepaald in dit decreet of op gelijk welke andere wijze oneigenlijk gebruik maakt van het KLIP. De bepalingen van hoofdstuk VII en artikel 85 van het Strafwetboek zijn van toepassing op de misdrijven, vermeld in het eerste lid. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 18.Dit decreet wordt aangehaald als KLIP-decreet.

Art. 19.In artikel 5 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », gewijzigd bij decreet van 21 april 2006, worden in de eerste zin de woorden « het GIS-decreet en het GRB-decreet » vervangen door de woorden « het GIS-decreet, het GRB-decreet en het KLIP-decreet ».

Art. 20.De Vlaamse Regering kan een afzonderlijke KLB of een categorie van KLB's wegens gegronde redenen vrijstelling verlenen van de verplichtingen van hoofdstuk III, en van de artikelen 10 en 11.

Art. 21.De Vlaamse Regering bepaalt voor elk artikel, of onderdelen ervan, van dit decreet de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 maart 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 : Stukken.- Ontwerp van decreet, 1487 - Nr. 1. - Verslag, 1487 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1487 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 5 maart 2008.

^