Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008009270 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake de legitimatiekaart van de gerechtelijke deskundigen van het NICC type ministerieel besluit prom. 14/03/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type ministerieel besluit prom. 14/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201369 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen met vliegen in de bedding van enkele gedeelten van de Ourthe wordt toegelaten, gedurende twee manches van het Belgische kampioenschap vissen met vliegen

decreet

type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201062 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het gemeentedecreet wat betreft de bevoegdheid van een gemeentelijk beslissingsorgaan om in rechte op te treden type decreet prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201457 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen type decreet prom. 14/03/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203169 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de punten van de overeenkomst « Onderwijs nr. 06464 » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 15 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën en betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 26 april 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden ten opzichte van de controle op de elektronische communicatiedata, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van de Regeringscommissarissen bij de bovenvermelde Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 20 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra betreffende het gebruik van de Informatie- en Communicatietechnologieën en betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 20 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën en betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 22 mei 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden ten opzichte van de controle op de elektronische communicatiedata, verbindend wordt verklaard

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008200972 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200973 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008201118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008201187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke toelating van de jacht op grof wild in het domaniale natuurreservaat "Plateau des Tailles" type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008201229 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en de kwaliteit van het zwemwater betreft type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008201326 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de herin te richten locaties, ter vervanging van de artikelen 453 tot 470 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008201370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2008 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en de gezinsorganisatie die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2008 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de terbeschikkingstelling van frequenties aan de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2008 voor een bedrag van 53.313,66 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen en de gezinsorganisatie die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2008 voor een bedrag van 1.561.525 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008201567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Bloso

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 14/05/2008 numac 2008201622 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en de kwaliteit van het zwemwater betreft Errata

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008201665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008024133 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008024135 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008024136 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008024134 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/03/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008024137 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erratum

type erratum prom. 14/03/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035058 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. - Erratum
^