Etaamb.openjustice.be
Decreet van 04 juli 2013
gepubliceerd op 22 oktober 2013

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031654
pub.
22/10/2013
prom.
04/07/2013
ELI
eli/decreet/2013/07/04/2013031654/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2013. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd, afgekort « eWBS » type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203732 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, e-Wallonie-Bruxelles Simplification genoemd, afgekort « eWBS » type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203733 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie sluiten tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap


Artikel 1 Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, bepaalde aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Artikel 2 Het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd, afgekort « eWBS » type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203732 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, e-Wallonie-Bruxelles Simplification genoemd, afgekort « eWBS » type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203733 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie sluiten tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap wordt goedgekeurd.

Het samenwerkingsakkoord wordt bij dit decreet gevoegd.

Brussel, 4 juli 2013.

De Collegavoorzitter, Ch. DOULKERIDIS Het collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, E. HUYTENBROECK

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap De Partijen, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 92bis, § 1;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces;

Gelet op het besluit 99/262/C van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 april 2000 betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking;

Gelet op het besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juni 2000 betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriëntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiëring van de centra voor revalidatie;

Gelet op het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2008 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van de heer Rudy DEMOTTE, minister-president, en Mevr.

Marie-Dominique SIMONET, minister belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie;

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de heer Christos DOULKERIDIS, voorzitter van het College, en Mevr.

Evelyne HUYTEBROECK, collegelid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Zijn overeengekomen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.In de zin van dit akkoord wordt verstaan onder : 1° schoolinrichting : elke inrichting die gewoon basis- of secundair onderwijs, alternerend onderwijs of onderwijs voor sociale promotie inricht dat door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd of gesubsidieerd;2° bestuur : Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° Brusselse dienst : PHARE, de Franstalige Brusselse dienst voor personen met een handicap van de Franse Gemeenschapscommissie;4° interveniënt : begeleidingsdienst, dagcentrum voor schoolgaande kinderen die/dat erkend is door het College van de Franse Gemeenschapscommissie krachtens de voormelde besluiten;5° jongere : elk(e) schoolgaand(e) of leerplichtig(e) kind of jongvolwassene van 2,5 tot 21 jaar oud of voor wie een leeftijdsafwijking is toegestaan dat/die gebruikmaakt van de centra en de diensten gepreciseerd in punt 4° ;6° familie : de personen met wie de jongere verwant is, alsook de voogd of de onthaalouder, met name degene die het toezicht op hem uitoefent;7° geïntegreerd onderwijs : onderwijsvorm waarbij een jongere met een handicap onderricht volgt in het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs en eventueel de diensten die erkend zijn door de Brusselse dienst;8° inclusief onderwijs : onderwijsvorm waarbij een jongere met een handicap onderricht volgt in het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit de diensten die erkend zijn door de Brusselse dienst, zonder inschrijving in of hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. HOOFDSTUK II. - Algemene doelstellingen

Art. 2.Dit akkoord heeft tot doel aan de jongere die door zijn of haar handicap moeilijkheden ondervindt om in het gewoon onderwijs onderricht te volgen, een gespecialiseerde steun te verlenen die de actie van de schoolinrichting aanvult en vervolledigt.

Art. 3.§ 1. Elke contracterende partij verbindt zich ertoe om de jongere een aangepast onderricht en een gespecialiseerde begeleiding te bieden, onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit akkoord. § 2. De actiemodaliteiten van de respectieve teams van de schoolinrichting en van de interveniënt worden vastgelegd in de overeenkomst bedoeld in artikel 5. § 3. De Franse Gemeenschapscommissie staat de interveniënten toe om de jongere te begeleiden of bij te staan gedurende de schooltijd. § 4. De Franse Gemeenschap stemt in met de samenwerking tussen de teams van de schoolinrichting en van de interveniënt, mits de bevoegdheden en de specifieke verantwoordelijkheden van elk team worden nageleefd.

Er wordt voorzien in een flexibele en aangepaste organisatie overeenkomstig het individuele project en het ontwerp van overeenkomst bedoeld in artikel 5.

Art. 4.De contracterende partijen wisselen informatie uit over de maatregelen die ze nemen in de materies bedoeld in dit akkoord. HOOFDSTUK III. - Samenwerking

Art. 5.§ 1. De schoolinrichting, de interveniënt, de jongere en zijn familie werken in samenspraak een overeenkomst uit met een beschrijving van het project op het vlak van : 1. doelstellingen; 2. aard van de begeleiding (modaliteiten, plaats,...); 3. identificatie en rol van de referentiepersonen van het project;4. beoordeling van het project (wijze, frequentie, betrokken actoren);5. duur : de overeenkomst heeft een maximumduur van een jaar en is verlengbaar. § 2. Er wordt een coördinator aangewezen onder de ondertekenaars van de overeenkomst, evenals een referentiepersoon. § 3. Als de vooropgestelde doelstellingen niet tijdens de duur van de overeenkomst kunnen worden verwezenlijkt, moet elke mogelijke maatregel worden genomen om het onderricht aan de jongere voort te zetten totdat er een alternatieve en overlegde oplossing is gevonden en die ter informatie aan de betrokken commissie is meegedeeld. § 4. De overeenkomst is alleen bindend voor de ondertekenende partijen. De voogdijoverheden van de interveniënten en de inrichtingen oefenen hun bevoegdheden uit met inachtneming van de geldende regelgeving. § 5. De overeenkomst wordt binnen de maand na de ondertekening ervan ter informatie bezorgd aan de commissie bedoeld in artikel 6.

Art. 6.§ 1. Er wordt een commissie opgericht voor de organisatie van het geïntegreerd en inclusief onderwijs, zowel voor het gewoon basis- en secundair onderwijs als voor het alternerend onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie. § 2. De commissie is samengesteld uit de volgende leden : 1° een voorzitter, gekozen in onderlinge overeenstemming door het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Regering van de Franse Gemeenschap;2° twee ondervoorzitters, respectievelijk gekozen door het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Regering van de Franse Gemeenschap;3° drie vertegenwoordigers van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid, afdeling 'Personen met een handicap';4° een vertegenwoordiger van de Conseil général de l'enseignement fondamental (algemene raad van het basisonderwijs);een vertegenwoordiger van de Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire (algemene overlegraad voor het secundair onderwijs); een vertegenwoordiger van de Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé (algemene overlegraad voor het buitengewoon onderwijs); een vertegenwoordiger van het alternerend onderwijs, aangewezen door de Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance (permanente commissie van het alternerend secundair onderwijs); een vertegenwoordiger van de Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale (hoge raad van het onderwijs voor sociale promotie); 5° twee leden van de Brusselse dienst;6° vier leden van het bestuur, van wie een vertegenwoordiger van het gewoon basisonderwijs, een vertegenwoordiger van het gewoon secundair onderwijs, een vertegenwoordiger van het onderwijs voor sociale promotie en een vertegenwoordiger van het buitengewoon onderwijs;7° een vertegenwoordiger van de Délégué général aux droits de l'enfant (algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind);8° een vertegenwoordiger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. § 3. De commissie wijst onder haar leden een secretaris aan en legt een huishoudelijk reglement vast, dat ze ter goedkeuring voorlegt aan de Regering van de Franse Gemeenschap en aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie. § 4. De verdeling en de financiering van de eventuele werkingskosten van de commissie bedoeld in § 1, die uit dit akkoord voortvloeien, worden door de partijen gedragen naargelang van het aantal leden dat onder respectievelijk de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie ressorteert.

Art. 7.§ 1. De commissie bedoeld in artikel 6 stelt jaarlijks een kwalitatief en kwantitatief rapport op waarin het beleid inzake geïntegreerd onderwijs wordt beoordeeld en waarin verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd. § 2. De kwantitatieve gegevens in het rapport van de commissie worden uitgesplitst volgens drie belangrijke activiteitengebieden van de diensten, namelijk het geïntegreerd onderwijs, het inclusief onderwijs (rechtstreekse actie binnen de schoolinrichting) en de schoolsteun of -begeleiding. § 3. De kwantitatieve gegevens bedoeld in § 2 zijn de volgende : 1° aantal begeleide jongeren;2° leeftijdscategorieën (2,5 tot 6 jaar, kinderen : 7 tot 12 jaar, adolescenten : 13 tot 18 jaar, volwassenen : > 18 jaar);3° type gevolgd onderwijs naargelang van het net (gewoon kleuteronderwijs, gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, alternerend onderwijs (CEFA), onderwijs voor sociale promotie);4° deficiëntiecategorieën;5° aantal jongeren voor wie een begeleiding is geweigerd en de redenen voor die weigering;6° aantal geïntegreerde jongeren volgens de modaliteiten van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs die een begeleiding krijgen die op basis van dit akkoord wordt georganiseerd. § 4. Het rapport van de commissie wordt jaarlijks uiterlijk op 31 oktober aan de Regering van de Franse Gemeenschap en aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie bezorgd. De commissie kan zich daarenboven op elk ogenblik op eigen initiatief met elk advies in verband met haar eigen opdrachten en het beleid inzake de ondersteuning van onderricht tot de bevoegde ministers wenden. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit akkoord is van toepassing gedurende drie volle jaren, te rekenen vanaf de datum waarop het in werking treedt. Na evaluatie kan het bij beslissing van de Regeringen worden verlengd met periodes van dezelfde duur.

Brussel, 4 juli 2013.

Voor de Franse Gemeenschap : De minister-president, R. DEMOTTE De minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : De collegevoorzitter, C. DOULKERIDIS Het collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

^