Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013
gepubliceerd op 28 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203733
pub.
28/06/2013
prom.
21/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2013. - Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie


Gelet op de artikelen 1, 2, 33, 38 en 39, alsook op hoofdstuk IV, afdelingen I en II van Titel III van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op de artikelen 4, 5, 6, 6bis, 9, 77 en 87;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 21 februari 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, hierna "e-Wallonie-Bruxelles Simplification" genoemd, afgekort « eWBS »;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" , afgekort "EASI-WAL" sluiten betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" (Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging), afgekort "EASI-WAL";

Overwegende dat de administratieve vereenvoudiging omschreven wordt als een geheel van stappen waardoor de administratieve formaliteiten die een gebruiker moet vervullen om aan de door de autoriteiten opgelegde regels te voldoen verlicht en vereenvoudigd worden;

Dat de elektronische administratie omschreven wordt als het aanwenden van de Informatie- en Communicatietechnologieën (TIC) door de besturen ter verbetering van de openbare diensten en de democratische processen en ter versterking van de ondersteuning van de openbare beleidslijnen;

Overwegende dat de vereenvoudiging van de stappen ten gunste van de gebruiker zich als een verplichting opdringt omdat de gebruiker in contact met de administratie, in tegenstelling tot wat in de privé sector gebeurt, niet de mogelijkheid heeft om de dienstverstrekker te kiezen;

Dat meer efficiënte en productieve openbare diensten noodzakelijk zijn, in het bijzonder voor ondernemingen maar ook voor de andere gebruikers, met name de burgers en de verenigingen : vereenvoudigde stappen en diensten besparen de gebruikers een hele reeks improductieve modaliteiten en administrative rompslomp die hun activiteit belemmeren en ze in hun actie benadelen;

Dat, tot slot, de vereenvoudiging van de stappen ten gunste van de gebruikers zich als een opportuniteit opdringt daar ze de administraties een kans biedt om hun handelswijzen te herdenken door hun opdrachten in overeenstemming te brengen met de reële behoeften van de gebruikers;

Overwegende dat de prioritaire doelstelling erin bestaat de administratieve lasten voor de gebruiker te verminderen, waarbij zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat die lasten aan de administratie overgedragen worden;

Overwegende dat de acties die inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie gevoerd worden de door de Belgische federale structuur opgelegde institutionele afbakeningen overschrijden;

Dat zowel het Waalse Gewest als de Franse Gemeenschap van de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie een essentiële uitdaging hebben gemaakt en hun acties in die domeinen op lange termijn hebben uitgestippeld;

Dat die twee deelentiteiten sinds talrijke jaren al verschillende projecten gevoerd hebben, waarvan sommige gemeenschappelijk, ten einde de administratieve lasten die op de gebruikers drukken te verminderen;

Dat die twee entiteiten wegens hun bevoegdheidsdomeinen zich volkomen bewust zijn van de noodzaak om alles te ondernemen ten einde de adequatie tussen hun diensten en de verwachtingen van de maatschappij te versterken;

Dat die wil ook in de lijn ligt van een doelstelling die schaalbesparingen nastreeft;

Overwegende dat in de gewestelijke en gemeenschappelijke beleidsverklaringen benadrukt wordt dat de Regeringen zich, in een wil tot toenadering van de besturen, ertoe verbinden de fusie van de diensten inzake de administratieve vereenvoudiging te overwegen;

Dat het belangrijk is, met het oog op versterkte samenwerkingen tussen beide entiteiten, te zorgen voor samenhang en complementariteit tussen de acties die door elke entiteit gevoerd worden en gelijksoortige doelstellingen nastreven;

Overwegende dat alles wat voorafgaat pleit voor een versterkte samenwerking tussen de actoren van de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap en dat het dan ook uitermate wenselijk is dat de samenwerking tussen beide entiteiten in het kader van deze materies het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst;

Gelet op de protocollen nr. 581 en nr. 409 van de Sectorcomités XVI en XVII, bijeengekomen op 13 juli 2012;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 februari 2013;

Gelet op de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering;

Zijn overeengekomen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Samenwerking tussen de dienst « e-Wallonie-Bruxelles Simplification », afgekort « eWBS », en de autonome openbare instellingen opgericht door het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap

Artikel 1.De modaliteiten voor de samenwerking tussen de dienst eWBS en de door het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap opgerichte autonome openbare instellingen inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie worden geregeld via samenwerkingsprotocollen. HOOFDSTUK II. - Netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie

Art. 2.De samenwerking tussen de dienst eWBS en de verschillende instellingen bedoeld in artikel 3 wordt georganiseerd binnen een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, hierna aangewezen als « correspondent Administratieve vereenvoudiging ». § 2. De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » hebben als specifieke opdracht de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie op het niveau van hun instelling.

Ze blijven evenwel onder het gezag van hun leidend ambtenaar staan.

De opdrachten die aan de correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » toevertrouwd worden kunnen onder verschillende personen verdeeld worden.

Ze handelen als tussenpersoon tussen de dienst eWBS en hun openbare instelling : - ze zorgen voor de opvolging en geven de dienst eWBS regelmatig kennis van de evolutie van de tenuitvoerlegging van de initiatieven inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze zorgen voor de coördinatie en de cohesie van de activiteiten inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze doen voorstellen aan de dienst eWBS in het kader van hun opdrachten en coördineren de initiatieven inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze begeleiden de dienst eWBS in de uitoefening van zijn opdrachten door deel te nemen aan de werkzaamheden die hij voert binnen het bestuur of de openbare instelling waaronder ze ressorteren; - ze nemen deel aan het uitwerken van de actieplannen en de strategie inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie; - ze genieten opleidingen die de dienst eWBS voor hen organiseert inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie en brengen een expertise inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze vertegenwoordigen hun bestuur of openbare instelling tijdens officiële evenementen i.v.m. de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie. § 3. De dienst eWBS brengt de correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » minstens twee keer per jaar bijeen..

Art. 3.§ 1. Er wordt minstens één correspondent « Administratieve vereenvoudiging » aangewezen : a) voor de Franse Gemeenschap, binnen : 1° de « Office de la Naissance et de l'Enfance »;2° het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication » (Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën);3° het « Institut de Formation en cours de carrière » (Instituut voor Opleidingen gedurende de Loopbaan) ;4° de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » (Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector);b) voor het Waalse Gewest, binnen : 1° het « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité » (Waals Agentschap voor de Promotie van een Kwaliteitslandbouw in Wallonië);2° het "Agence de Stimulation économique » (Agentschap voor Economische Bevordering);3° het « Agence de Stimulation technologique » (Agentschap voor Technologische Bevordering);4° het « Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers » (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen);5° het « Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen);6° het « Agence wallonne des Télécommunications » (Waals Agentschap voor Telecommunicatie);7° het « Commissariat général du Tourisme » (Commissariaat-generaal voor Toerisme);8° het « Centre régional d'Aide aux Communes » (Gewestelijk Centrum voor Hulpverlening aan de Gemeenten);9° het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » (Huisvestingfonds voor de kroostrijke gezinnen van Wallonië);10° de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling); 11° het « Institut wallon de Formation en alternance des Indépendants et des P.M.E. » (Waals Instituut voor Alternerende Opleiding, Zelfstandigen en K.M.O.'s); 12° het « Institut du Patrimoine wallon » (Instituut van het Waals erfgoed); 13° de « Société wallonne de Financement et de Garantie des P.M.E. » (Waalse Maatschappij voor de Financiering en vrijwaring van K.M.O.'s); 14° de « Société régionale wallonne du Transport » (Waalse Gewestelijke Vervoersmaatschappij);15° de « Société wallonne du Crédit social » (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet);16° de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij);17° « Wallonie-Bruxelles International » (Wallonië-Brussel Internationaal). De Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap kunnen de in het vorige lid bedoelde lijst in onderlinge overeenstemming bij besluit aanvullen. § 2. De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » worden aangewezen onder de personeelsleden van elk orgaan bedoeld in § 1, die minstens een ambt van niveau A of 1 bekleden.

De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » bedoeld in § 1 worden aangewezen door de dienst of de instelling waaronder ze ressorteren. HOOFDSTUK IV. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 4.§ 1. Wat de administratieve informatica betreft, kan de dienst eWBS voor eventuele problemen een beroep doen op de bevoegde diensten van de Waalse Regering of rechtstreeks op een externe dienstverstrekker, met inachtneming van de wet op de overheidsopdrachten. § 2. Het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) kan belast worden met de uitvoering, voor de dienst eWBS, van de overheidsopdrachten zoals bedoeld in artikel 3, § 1, A, 1°, 2°, 5°, 6° en 7°, C, 10° en 11°, en D, 12°, van het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC).

Een samenwerkingsovereenkomst tussen het « ETNIC » en de dienst « eWBS » regelt de samenwerkingsmodaliteiten tussen beide entiteiten, alsook de betrokken dienstverstrekkingen.

De overige bepalingen van het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen sluiten zijn mutatis mutandis toepasselijk op de overheidsopdrachten die door de dienst eWBS waargenomen worden.

De financiering van de diensten verstrekt door het ETNIC voor de dienst eWBS is voor rekening van laatstgenoemde.

Art. 5.Deze overeenkomst wordt voor een onbepaalde duur gesloten.

Het zal gevolg hebben op een datum die in onderlinge overeenstemming door de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap bepaald wordt.

Namen, 21 februari 2013.

Voor het Waalse Gewest : R. DEMOTTE, De Minister-President Voor de Franse Gemeenschap : R. DEMOTTE, De Minister-President

^