Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende toekenning van een toelage aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013003048 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Franstalige kamer en van de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 60, baanvak Opwijk-Dendermonde te Opwijk, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 24.827 type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

decreet

type decreet prom. 21/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013201212 bron waalse overheidsdienst Decreet tot waarborging van een gelijke en afwisselende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in het Waalse Gewest type decreet prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201218 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek V van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - decretaal luik

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013027085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gewestplannen La Louvière-Zinnik en Thuin-Chimay met het oog op de opneming van de reserveringsomtrek voor de N54 Charleroi-Erquelinnes, baanvak Lobbes-Erquelinnes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1994 betreffende de eigendomsoverdracht van sommige onroerende goederen naar het Waalse Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van minderjarigen tegen televisieprogramma's die hun fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling schade kunnen toebrengen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verwezenlijking van de algemene preventie door de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013031325 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/ 207 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 4 december 2012 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel betreffende het model van dienstverslag dat voorafgaat aan de benoeming met toepassing van artikel 30 van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitstelling van de opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1998 betreffende de financiering van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de versteviging van het wetenschappelijk universitair potentieel en de financiering van programma's voor collectief fundamenteel onderzoek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de overlegplatformen bedoeld bij de artikelen 23 en 23bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, de aanstellingen van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd en de leden van de overlegplatformen, de vergoedingen toegekend aan deze en de werking van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013201213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 11 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging « La Gaule » van Pry-Walcourt in het kader van haar dag « Pêche en famille » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013201219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011 en 13 december 2012, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201394 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties die titaandioxide produceren type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onbewoonde woningen die ze beheren of verhuren type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor stookinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013201395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd, afgekort « eWBS »

document

type document prom. 21/02/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203733 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie en tot organisatie van een netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie type samenwerkingsakkoord prom. 21/02/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013203732 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, e-Wallonie-Bruxelles Simplification genoemd, afgekort « eWBS »
^