Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013
gepubliceerd op 28 juni 2013

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd, afgekort « eWBS »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029381
pub.
28/06/2013
prom.
21/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2013. - Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » (e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging) genoemd, afgekort « eWBS »


Gelet op de artikelen 1, 2, 33, 38 en 39, alsook op hoofdstuk IV, afdelingen I en II van Titel III van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op de artikelen 4, 5, 6, 6bis, 9, 77 en 87;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" , afgekort "EASI-WAL" sluiten betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" (Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging), afgekort "EASI-WAL";

Overwegende dat de administratieve vereenvoudiging omschreven wordt als een geheel van stappen waardoor de administratieve formaliteiten die een gebruiker moet vervullen om aan de door de autoriteiten opgelegde regels te voldoen verlicht en vereenvoudigd worden;

Dat de elektronische administratie omschreven wordt als het aanwenden van de Informatie- en Communicatietechnologieën (TIC) door de besturen ter verbetering van de openbare diensten en de democratische processen en ter versterking van de ondersteuning van de openbare beleidslijnen;

Overwegende dat de vereenvoudiging van de stappen ten gunste van de gebruiker zich als een verplichting opdringt omdat de gebruiker in contact met de administratie, in tegenstelling tot wat in de privé sector gebeurt, niet de mogelijkheid heeft om de dienstverstrekker te kiezen;

Dat meer efficiënte en productieve openbare diensten noodzakelijk zijn, in het bijzonder voor ondernemingen maar ook voor de andere gebruikers, met name de burgers en de verenigingen : vereenvoudigde stappen en diensten besparen de gebruikers een hele reeks improductieve modaliteiten en administrative rompslomp die hun activiteit belemmeren en ze in hun actie benadelen;

Dat, tot slot, de vereenvoudiging van de stappen ten gunste van de gebruikers zich als een opportuniteit opdringt daar ze de besturen een kans biedt om hun handelswijzen te herdenken door hun opdrachten in overeenstemming te brengen met de reële behoeften van de gebruikers;

Overwegende dat de prioritaire doelstelling erin bestaat de administratieve lasten voor de gebruiker te verminderen, waarbij zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat die lasten aan de administratie overgedragen worden;

Overwegende dat de acties die inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie gevoerd worden de door de Belgische federale structuur opgelegde institutionele afbakeningen overschrijden;

Dat zowel het Waalse Gewest als de Franse Gemeenschap van de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie een essentiële uitdaging hebben gemaakt en hun acties in die domeinen op lange termijn hebben uitgestippeld;

Dat die twee deelentiteiten sinds talrijke jaren al verschillende projecten gevoerd hebben, waarvan sommige gemeenschappelijk, ten einde de administratieve lasten die op de gebruikers drukken te verminderen;

Dat die twee entiteiten wegens hun bevoegdheidsdomeinen zich volkomen bewust zijn van de noodzaak om alles te ondernemen ten einde de adequatie tussen hun diensten en de verwachtingen van de maatschappij te versterken;

Dat die wil ook in de lijn ligt van een doelstelling die schaalbesparingen nastreeft;

Overwegende dat in de gewestelijke en gemeenschappelijke beleidsverklaringen benadrukt wordt dat de Regeringen zich, in een wil tot toenadering van de besturen, ertoe verbinden de fusie van de diensten inzake de administratieve vereenvoudiging te overwegen;

Dat het belangrijk is, met het oog op versterkte samenwerkingen tussen beide entiteiten, te zorgen voor samenhang en complementariteit tussen de acties die door elke entiteit gevoerd worden en gelijksoortige doelstellingen nastreven;

Overwegende dat alles wat voorafgaat pleit voor een versterkte samenwerking tussen de actoren van de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap en dat het dan ook uitermate wenselijk is dat de samenwerking tussen beide entiteiten in het kader van deze materies het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst;

Gelet op de protocollen nr. 581 en nr. 409 van de Sectorcomités XVI en XVII, bijeengekomen op 13 juli 2012;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 februari 2013;

Gelet op de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2013;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering;

De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering;

Zijn overeengekomen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke algemene dienst belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie Afdeling 1. - Algemeenheden

Artikel 1.Er wordt een gemeenschappelijke dienst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap opgericht die belast wordt met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, hierna « e-Wallonie-Bruxelles Simplification » genoemd, afgekort « eWBS ».

Art. 2.De dienst eWBS is gevestigd in Namen.

De dienst eWBS zorgt er evenwel ook voor een nabijheidsdienst aan te bieden voor de Regeringsdiensten die in het administratief arrondissement van Brussel gevestigd zijn.

Art. 3.De dienst eWBS is de gewestelijke en gemeenschappelijke referentiegesprekspartner van de Federale en Europese instanties inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie. Afdeling 2. - Doel en opdrachten

Art. 4.§ 1. De dienst eWBS heeft als doel : a) maatregelen voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap voor te stellen, na te streven en te coördineren ter bestrijding van de administratieve complexiteit en van de administratieve eisen die gesteld worden : - aan de gebruikers van de openbare diensten, waarbij de verleende dienst verbeterd wordt; - maar ook aan de personeelsleden van de diensten van de Regeringen en van de instellingen van openbaar nut; b) de besturen en de openbare instellingen van het Waalse Gewest en van de Franse Gemeenschap aan te zetten tot de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en ze daarbij te helpen. Te dien einde vervult de dienst eWBS de volgende opdrachten : 1° de werkzaamheden inzake de administratieve vereenvoudiging coördineren ten gunste van de gebruikers en de personeelsleden van de diensten van de Regeringen en van de instellingen van openbaar nut. Daartoe : a) bevordert hij de acties die dienen om beter rekening te houden met de verwachtingen van de gebruikers, om de verleende dienst te verbeteren en de dienstkwaliteit te beoordelen;b) coördineert hij de acties ter vereenvoudiging van het recht en ter vermindering van de administratieve formaliteiten;c) coördineert hij de werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit van de regelgeving en de leesbaarheid van de administratieve taal;d) coördineert hij de vereenvoudigingsacties wat de processen betreft;e) coördineert hij de vereenvoudigingsacties wat de formulieren betreft;f) kan hij in dat kader ook zorgen voor de uitvoering van transversale projecten, op verzoek van de Regeringen, of voor de uitvoering van specifieke projecten, op verzoek van een bestuur of een openbare instelling;2° bevordert hij de ontwikkeling van de elektronische administratie. Daartoe : a) zet hij aan tot de ontwikkeling van informatie- en communicatiesystemen door zijn steun te verlenen aan de besturen en openbare instellingen bij het opsporen van de behoeften, de kennis van het aanbod, het ontwerpen van projecten en de beoordeling van de resultaten;b) stelt hij maatregelen voor met het oog op de dematerialisatie van de administratieve procedures;f) kan hij ook zorgen voor de beheersing van transversale projecten, op verzoek van de Regeringen, of voor de uitvoering van specifieke projecten, op verzoek van een bestuur of een openbare instelling;3° te voorzien in een ruimte voor gesprekken met de gebruikers. § 2. De Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap kunnen overigens, elk wat haar betreft, de dienst eWBS belasten met specifieke opdrachten die slechts het Waalse Gewest of de Franse Gemeenschap aangaan.

In dat geval worden door de betrokken Regering specifieke middelen uitgetrokken voor de uitoefening van die specifieke opdracht.

Art. 5.Voor de uitvoering van de opdrachten die hem inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie toevertrouwd worden, kan de dienst eWBS vier types steun of hulp aanbieden aan de besturen en instellingen van openbaar nut, met name : a) innovatie en methodes, dat : - het actief luisteren naar de gebruikers organiseert, de adekwatie tussen het dienstenaanbod van de besturen en de openbare instellingen en de vraag van de gebruikers analyseert en voorstellen aan de Regeringen, alsook aan de besturen en de openbare instellingen formuleert om de adekwatie te verbeteren; - inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie zoekt naar de beste praktijken en de innovaties i.v.m. die diensten; - aan de Regeringen alsook aan de besturen en openbare instellingen initiatieven inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie voorstelt waarvan het de operationele succesvoorwaarden analyseert; - hulpmiddelen en methodes inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie ontwikkelt waarmee de beoogde doelstellingen bereikt kunnen worden, in het bijzonder wat betreft de beoordeling van aanbod, vraag, voldoening, onderzoek, opwaardering van betere praktijken en internationale vergelijkingen; b) adviesverlening, dat : - de besturen en de openbare instellingen begeleidt bij het uitwerken van hun strategie inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie; - de expertises kapitaliseert, de hulpmiddelen onder elkaar verdeelt en de operationele begeleidingsmethodes inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie ontwikkelt in geval van verandering; - voor de synthese en de coördinatie van de gevoerde werkzaamheden zorgt; c) productie en beheer, dat : - in het kader van een tussen de dienst eWBS en de betrokken dienst(en) voorafbepaald mandaat zorgt voor de uitvoering van structurerende projecten inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie;dat hun goede afloop garandeert, rekening houdend met de kosten, de kwaliteit en de termijnen vastgelegd in het oorspronkelijke mandaat en dat de overdracht van de projecten aan een derde organiseert als ze geëxploiteerd kunnen worden; - de methodes en hulpmiddelen voor kwaliteitsverzekering ontwikkelt en aanpast met het oog op de professionalisering van de sturing van projecten inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen de desbetreffende besturen en openbare instellingen; d) strategie, coördinatie en terbeschikkingstelling van hulpbronnen, dat : - de te halen algemene doelstellingen inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie bepaalt en de gepaste methodes daartoe identificeert; - de administratie voorstelt om in het kader van projecten inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, tijdelijk gebruik te maken van de hulpbronnen van de dienst eWBS, ongeacht of het om menselijke, organisationele of financiële hulpbronnen gaat; - de tenuitvoerlegging van de acties inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie coördineert en voor de opvolging ervan zorgt; - voor de Regeringen en in overleg met het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) » (Waals instituut voor evaluatie, prospectief en statistiek) de acties inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie beoordeelt.

Voor de uitoefening van zijn opdrachten zorgt de dienst eWBS ervoor dat een partnerschap met de besturen en de openbare instellingen tot stand gebracht wordt.

Afeling 3. - Werking

Art. 6.Het dagelijkse beheer van de dienst eWBS wordt waargenomen door een ambtenaar-generaal die tegelijkertijd door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering voor een mandaat aangewezen wordt, overeenkomstig het stelsel ingevoerd krachtens Titel II van Boek II van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse ambtenarencode.

Voor de toepassing van dat stelsel op de ambtenaar-generaal wordt onder « Regering » verstaan, de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap die gezamenlijk handelen.

Art. 7.De Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap bepalen in onderlinge overeenstemming de regels voor de delegaties en subdelegaties van bevoegdheden en handtekeningen aan de dienst eWBS.

Art. 8.De dienst eWBS zal ressorteren onder het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst en onder het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

De Regeringen regelen in onderlinge overeenstemming de organisatie en de werking van de dienst eWBS, alsook de modaliteiten van het hiërarchische gezag van de secretarissen-generaal over genoemde dienst. Afdeling 4. - Personeel

Art. 9.§ 1. Onder voorbehoud van de nodige aanpassingen die in onderlinge overeenstemming door de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap uitgevoerd worden naar gelang van de bijzondere kenmerken van de dienst eWBS, zijn de bepalingen die het administratieve en geldelijke statuut van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering vormen en alle krachtens die bepalingen genomen maatregelen, alsook de indienstnemingsvoorwaarden en de administratieve en geldelijke toestand van de leden van het contractuele personeel van de diensten van de Waalse Regering toepasselijk op het personeel van de dienst eWBS. De reglementaire bepalingen betreffende de valorisatie van onregelmatige dienstverstrekkingen en dienstverstrekkingen i.v.m. wacht en terugroeping en de toekenning van vergoedingen betreffende specifieke werkzaamheden zijn eveneens toepasselijk op de personeelsleden van de dienst eWBS. De dienst eWBS ressorteert onder het Sectorcomité XVI, ingesteld krachtens de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Regeringen leggen de personeelsformatie van de dienst eWBS in onderlinge overeenstemming vast. § 2. Een personeelslid dat in dienst is genomen binnen het Commissariaat EASI-WAL kan naar de dienst eWBS overgeplaatst worden.

Een personeelslid dat ter beschikking of in verlof gesteld wordt om een opdracht te vervullen binnen het Commissariaat EASI-WAL, kan hetzij het voordeel behouden van zijn terbeschikkingstelling of verlof wegens opdrachtvervulling binnen de dienst eWBS, hetzij verzoeken om een overplaatsing van zijn oorspronkelijke dienst naar de dienst eWBS. Een personeelslid dat met name voor de materies i.v.m. de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie in dienst genomen wordt binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap, kan naar de dienst eWBS overgeplaatst worden.

Een personeelslid dat met name voor de materies i.v.m. de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie geworven wordt binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap, kan naar de dienst eWBS overgeplaatst worden of in verlof gesteld worden wegens opdrachtvervulling en door de dienst eWBS in dienst genomen worden.

Te dien einde bepalen de Regeringen in onderlinge overeenstemming de modaliteiten voor de overplaatsing van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL of van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar de dienst eWBS. Het naar de dienst eWBS overgeplaatste personeelslid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt op de datum van zijn overplaatsing onderworpen aan de bepalingen die het admininistratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering vormen en aan alle maatregelen genomen overeenkomstig die bepalingen, of aan de administratieve en geldelijke toestand van de leden van het contractuele personeel van de diensten van de Waalse Regering. Als het personeelslid bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen wordt, worden zijn anciënniteit en de continuïteit van de arbeidsovereenkomst behouden. § 3. De Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap bepalen in onderlinge overeenstemming, bij besluiten en ieder wat haar betreft, de lijst van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL en van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die naar de dienst eWBS overgeplaatst worden, in de wetenschap dat de volgende beginselen toegepast zullen worden: a) de overgeplaatste statutaire personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun geldelijke en hun administratieve anciënniteit. Een personeelslid dat, voor zijn overplaatsing en vanwege het statuut dat op hem toepasselijk was, een weddeschaal genoot waarvoor een automatische schaalverhoging, via anciënniteit en zonder openstelling van een betrekking, in hetzelfde niveau voorzien werd, behoudt het voordeel van die geldelijke maatregel na zijn overplaatsing; b) de leden van het contractuele personeel worden naar de dienst eWBS overgeplaatst met inachtneming van de bestaande wetsbepalingen inzake arbeidsovereenkomsten. Ze behouden hun geldelijke anciënniteit en hun administratieve anciënniteit.

De Regeringen kunnen in onderlinge overeenstemming beslissen arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor te stellen voor het overgeplaatste contractuele personeel.

Zolang de aard van de verrichte prestaties of het ambt dezelfde blijven als die van voor hun overplaatsing, behouden ze ook de uitkeringen, vergoedingen of premies en de andere voordelen die ze in hun oorspronkelijke dienst genoten, overeenkomstig de regelgeving die op hen toepasselijk was en vanaf de datum waarop het recht verworven is.

De overgeplaatste personeelsleden behouden de laatste beoordeling die hen toegekend werd.

Die beoordeling blijft geldig totdat een nieuwe beoordeling toegekend wordt.

Als een personeelslid op de datum van zijn overplaatsing een beroep heeft ingediend tegen de beoordeling die hem meegedeeld werd, moet de procedure voor de overplaatsing afgesloten worden.

De personeelsleden die voor hun overplaatsing geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau in hun oorspronkelijke dienst behouden binnen de dienst eWBS de verworven rechten op bevordering.

Voor hun rangschikking worden de geslaagde personeelsleden geacht die selectie of proef binnen de dienst eWBS te hebben afgelegd.

Als een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau waaraan het personeelslid mag deelnemen aangekondigd werd binnen de dienst waaronder het ressorteert op de datum van de overplaatsing, behoudt dat personeelslid het recht om eraan deel te nemen, zelfs als het tijdens het verloop van die proef overgeplaatst wordt.

Het personeelslid behoudt het voordeel van alle getuigschrifen verworven tijdens zijn loopbaan en de gelijkstelling van die getuigschrifen is automatisch. § 4. De personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap overgeplaatst naar de dienst eWBS overeenkomstig deze bepaling kunnen binnen een termijn van drie jaar, met ingang van de datum van hun overplaatsing, weer terugkeren naar het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

De terugkeer vormt geen nieuwe benoeming, noch een overplaatsing in de zin van het statuut van het personeel. De administratieve toestand van het personeelslid op het moment van zijn reïntegratie wordt geacht verworven te zijn binnen de dienst waar het naartoe terugkeert.

De geldelijke toestand van het teruggekeerde personeelslid is die welke het geldelijke statuut van de personeelsleden van de dienst waar het naartoe terugkeert koppelt aan zijn graad rekening houdend met de kwalificatiegroep waaronder het ressorteert.

De Regering van de Franse Gemeenschap neemt het personeelslid weer op uiterlijk de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop het betrokken personeelslid kennis geeft van zijn verzoek om wederopneming.

Art. 10.De Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap regelen in onderlinge overeenstemming de modaliteiten betreffende de mobiliteit van de personeelsleden naar of van de dienst eWBS. HOOFDSTUK II. - Netwerk van correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie

Art. 11.§ 1. Onverminderd artikel 8 wordt de samenwerking tussen de dienst eWBS en de diensten van de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap georganiseerd binnen een netwerk van administratieve correspondenten belast met de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, hierna aangewezen als « correspondent Administratieve vereenvoudiging ». § 2. De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » hebben als specifieke opdracht de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie op het niveau van hun dienst.

Ze blijven onder het gezag van hun leidend ambtenaar staan.

De opdrachten die aan de correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » toevertrouwd worden kunnen onder verschillende personen verdeeld worden.

Ze handelen als tussenpersoon tussen de dienst eWBS en hun bestuur of openbare instelling : - ze zorgen voor de opvolging en geven de dienst eWBS regelmatig kennis van de evolutie van de tenuitvoerlegging van de initiatieven inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze zorgen voor de coördinatie en de cohesie van de activiteiten inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze doen voorstellen aan de dienst eWBS in het kader van hun opdrachten en coördineren de initiatieven inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze begeleiden de dienst eWBS in de uitoefening van zijn opdrachten door deel te nemen aan de werkzaamheden die hij voert binnen het bestuur of de openbare instelling waaronder ze ressorteren; - ze nemen deel aan het uitwerken van de actieplannen en de strategie inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie; - ze genieten opleidingen die de dienst eWBS voor hen organiseert inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie en brengen een expertise inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie binnen hun bestuur of openbare instelling; - ze vertegenwoordigen hun bestuur of openbare instelling tijdens officiële evenementen i.v.m. de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie. § 3. De dienst eWBS brengt de correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » minstens twee keer per jaar bijeen.

Art. 12.§ 1. Er wordt minstens één correspondent « Administratieve vereenvoudiging » aangewezen : a) voor de Franse Gemeenschap, binnen het Secretariaat-generaal, de Algemene dienst van de modernisering en de strategie en elk Algemeen bestuur van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;b) voor het Waalse Gewest, binnen het Secretariaat-generaal en elk Directoraat-generaal van de Waalse Overheidsdienst. § 2. De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » worden aangewezen onder de personeelsleden van elk orgaan bedoeld in § 1, die minstens een ambt van niveau A of 1 bekleden.

De correspondenten « Administratieve vereenvoudiging » bedoeld in § 1 worden aangewezen door de dienst waaronder ze ressorteren. HOOFDSTUK III. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 13.Wat de administratieve informatica betreft, kan de dienst eWBS voor eventuele problemen een beroep doen op de bevoegde diensten van de Waalse Regering of rechtstreeks op een externe dienstverstrekker, met inachtneming van de wet op de overheidsopdrachten.

Art. 14.De Regeringen zullen deze overeenkomst en de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen regelmatig beoordelen, de eerste keer vijf jaar na de inwerkingtreding ervan.

Art. 15.Deze overeenkomst wordt voor een onbepaalde duur gesloten en treedt in werking op 21 februari 2013.

Art. 16.Zolang het mandaat voor het beheer van de dienst eWBS niet is toegekend, kan het dagelijkse beheer ervan, na gezamenlijke beslissing van de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, waargenomen worden door een vastbenoemde ambtenaar of door een ambtenaar angewezen in het kader van een tijdelijke statutaire betrekking.

In voorkomend geval kunnen de Regeringen zich op artikel 76, § 2, van de Waalse Ambtenarencode beroepen en ambtshalve een externe mobiliteitsmaatregel toepassen indien een beroep moet worden gedaan op een personeelslid met kwalificaties en een ervaring die beantwoorden aan het profiel van het ambt.

Namen, 21 februari 2013.

Voor het Waalse Gewest : R. DEMOTTE, De Minister-President Voor de Franse Gemeenschap : R. DEMOTTE, De Minister-President

^