Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/08/2012 pub. 22/10/2013 numac 2012015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Luxemburg op 1 juni 2006 (2) type wet prom. 17/08/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 oktober 2013 wordt het mandaat van de heer David DELADRIER, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut, met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013002050 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, is aan de heer Erik VAN RENTERGHEM, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, eervol on Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013, wordt Mevr. Marie-Claire VANEERDEWEGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekki Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013, wordt de heer Benjamin LIBENS, bevorderd door verho(...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014397 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014396 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014607 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 2010 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden. - Addendum type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014606 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013015232 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde admini Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013015233 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde admini Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50bis van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor de werknemers onder de 21 jaar type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43terdecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007 en nr. 43undecies van 10 oktober 2008 type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43duodecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007 en nr. 43undecies van 10 oktober 2008 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013205777 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 16 oktober 2013 : - is het verzoek tot associatie van de heer Smeets, K., notaris ter standplaats Hasselt , en van de heer Verhaeren, Ph., kandidaat-notaris, om de (...) De heer Verhaeren, Ph., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hasselt (grondgebied(...)

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 februari 2013 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake geïntegreerd en inclusief onderwijs voor jongeren met een handicap type decreet prom. 17/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van wijzigingen bij het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco op 14 april 2005 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205517 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205519 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205520 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 26 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205518 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, en met het Protocol betreffende culturele samenwerking, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012 type decreet prom. 23/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205521 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205647 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van het in overweging nemen van personen met een handicap in het kader van een beheerscontract of van hun informatieverplichtingen type decreet prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205716 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het medisch-sanitair vervoer al dan niet aangepast

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013205778 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 8 oktober 2013 werd de heer Vermylen, Ch.-Ph., emeritus kamervoorzitter, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 8 oktober 2013, het a

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031791 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Marie-Pierre DURT, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst sociale cohesie, bij het Directiebestuur van sociale zaken en gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031788 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Sandrine VERMEULEN, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst openbaar ambt, van juridische zaken, overheidsopdrachten en verzekeringen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031789 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Pascale PENSIS, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst van het secretariaat-generaal, bij de Algemene Directie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031790 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling door mutatie van de heer Jean-Pierre JAUMOTTE, adviseur-diensthoofd , bij de dienst van de algemene organisatie van de onderwijssites, vanaf 1 oktober 2013 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031792 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Dominique MAUN, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst inspectie, bij de Algemene Directie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031793 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de bevordering door verhoging in graad van de heer Frédéric MOTTE, eerstaanwezend attaché , tot de graad van adviseur-dienstchef (rang 13), in de dienst voor informatica en documentbeheer bij het Directiebestuur van human resources

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het toetsingskader nieuwe om te vormen en nieuwe hbo5-opleidingen, type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035965 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsschrijnwerker - houtskeletbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035966 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkplaatsbinnenschrijnwerker type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gids type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slagerspekslager type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slager distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013035977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bereider van vleesproducten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205649 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek V, Titel VII, van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie EFT-OISP

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de Lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 25 mei 2014

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013003343 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 1 oktober 2013, geen bez Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk door de High Court of Justice toegestaan op 12 sept(...) type mededeling prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013003346 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 23 april 2013, geen bezw Deze overdracht omvat de risico's onderschreven door Nippon Insurance Company of Europe Limited via(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices octobre 2013 Moyen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013205780 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2013 is in het ministerieel besluit van 4 september 2013, waarbij de stage van Mevr. De Buck, L., is verlengd, de datum van "5 november 2013" vervangen door de datum Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2013 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Jean-Pierre FEYAERTS,adv Johan ISSELEE, adviseur bij de Algemene Directie Mededinging met ingang van 15 november 2012; Fi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2013, dat in w Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ROELANDT, Dominique, attaché geneesheer-inspecteur, benoemd bij (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013205779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - Referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referendar Elke kandidatuur voor een benoeming moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schri(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/10/2013 numac 2013205786 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-ontwikkelaar De vergelijkende selectie van **** ****-ontwikkelaar (niveau ****) voor het Fonds van beroepsziekten (****13111) werd afgesloten op 17 oktober 201(...) Er zijn 0 geslaagden.
^