Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031357
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031357/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, artikel 58, eerste lid;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, artikel 51;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het rapport van 8 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 april 2021 ;

Gelet op advies nr. 69.238/2 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dienstenchequebedrijven ingevolge de beslissingen van het Overlegcomité hun omzet blijven zien dalen of zelfs verdwijnen en dat hierdoor het inkomen van de ondernemers en van hun werknemers (-neemsters) in het gedrang komt;

Overwegende dat deze steun onder meer tot doel heeft om de ontstane moeilijkheden het hoofd te bieden en het behoud van een volledig salaris mogelijk te maken voor zeer kwetsbare werknemers (-neemsters);

Overwegende dat de maatregelen genomen door het Overlegcomité ter bestrijding van de gezondheidscrisis een rechtstreeks en onmiddellijk effect hebben en dat het derhalve niet aanvaardbaar is dat de uitvoering van de steunmaatregel vertraging oploopt;

Overwegende dat het fundamenteel is dat de steun zo snel mogelijk moet kunnen uitgekeerd worden;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Om de kosten eigen aan hun activiteiten te dekken en om de daadwerkelijke bezetting van hun werknemers (-neemsters) te handhaven ondanks de daling van de activiteit als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de gezondheidscrisis Covid-19, wordt een premie toegekend aan alle structuren die door het Waalse Gewest als Dienstenchequebedrijven erkend worden, die in het eerste kwartaal van 2021 actief waren en die over een vestigingseenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken.

Onder vestigingseenheid in de zin van dit besluit, wordt verstaan de vestigingseenheid zoals bepaald in artikel I.2, 16°, van het Wetboek van economisch recht.

Art. 2.Het bedrag van de in artikel 1 bedoelde premie is gelijk aan 360 € vermenigvuldigd met het aantal werknemers (-neemsters) die tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques door de dienstenchequeonderneming tewerkgesteld zijn in een in het Waalse Gewest gelegen vestigingseenheid en die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° de dienstencheque-werknemer (-neemster) wordt tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 niet tijdelijk werkloos gesteld door de dienstenchequeonderneming;2° de dienstencheque-werknemer(-neemster) was vóór 1 april 2021 in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques door de dienstenchequeonderneming tewerkgesteld.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde premie die overeenkomstig artikel 2 berekend is, wordt toegekend op voorwaarde dat: 1° de onderneming niet het voorwerp uitmaakt van een inhoudings- of invorderingsprocedure als bedoeld bij de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, of waarvoor is vastgesteld dat er een achterstand is van achterstallige bijdragen die door een instantie voor de inning van socialezekerheidsbijdragen moeten worden geïnd of achterstallige belastingen;2° het aantal werknemers (-neemsters) die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques in een in het Waalse Gewest gelegen vestigingseenheid tewerkgesteld zijn en die tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 tijdelijk werkloos worden gesteld door de dienstenchequeonderneming, gelijk is aan of kleiner is dan 50% van het totale aantal werknemers (-neemsters) die tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques in een in het Waalse Gewest gelegen vestigingseenheid tewerkgesteld zijn door de dienstenchequeonderneming. Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, worden achterstallige betalingen waarvoor een naar behoren nageleefd betalingsplan bestaat en verschuldigde bedragen van minder dan 2.500 EUR niet als achterstallige betalingen beschouwd.

Art. 4.Deze toelage wordt toegekend door de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) en wordt door deze laatste in één schijf uitbetaald.

Art. 5.De in artikel 1 bedoelde premie zal worden uitbetaald nadat de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi " een verklaring op erewoord van de werkgever heeft ontvangen betreffende de naleving van de in de artikelen 1 tot 3 bedoelde voorwaarden, volgens de door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" vastgestelde modaliteiten.

Elk onverschuldigd uitgekeerd bedrag wordt door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" met alle rechtsmiddelen teruggevorderd.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op 15 april 2021.

Namen, 29 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^