Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 mei 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 19 november 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven en van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013 tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203361
pub.
02/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/08/2014203361/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 19 november 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven en van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven, artikelen 1, tweede lid, 2, § 1, derde en zesde lid, en 3, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven;

Overwegende dat de Waalse Regering van plan is gebruik te maken van de machtiging die haar verleend wordt krachtens artikel 1, tweede lid, van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven;

Overwegende dat het gebruik van die machtiging gewettigd wordt door de wijzigingen aangebracht bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206949 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen alsook door de wijzigingen aangebracht bij het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 februari 2007 tot uitvoering van het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen;

Dat, door de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen gelijk te stellen met plaatselijke besturen in de zin van genoemd decreet, het evenwel niet aan hen is om in het beheer van de inschakelingsbedrijven tussen te komen;

Overwegende eveneens dat de Regering met die gelijkstelling van plan is geen wijzigingen aan te brengen in de opdrachten van de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen zoals omschreven in artikel 3, eerste lid, van het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen;

Overwegende dat de Regering wenst dat de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen niet via de hen verleende toelagen deelnemen in het kapitaal van de inschakelingsbedrijven, overeenkomstig artikel 3, eerste lid, 6°, van voornoemd decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 december 2013;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 20 januari 2014;

Gelet op het advies nr. A. 1167 van de "Conseil économique et social de la Région wallonne " (Sociaal-economische raad van Wallonië), gegeven op 27 januari 2014;

Gelet op het advies nr. 16 van de "Conseil wallon de l'économie sociale" (Waalse raad voor sociale economie), gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies nr. 55.878/2 van de Raad van State, gevraagd binnen een termijn van hoogstens dertig dagen, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en gegeven op 23 april 2014;

Overwegende dat de bepalingen van dit besluit terugwerkende kracht op 31 januari 2013 moeten krijgen;

Overwegende dat die terugwerkende kracht bij wijze van uitzondering toegelaten moet worden omdat ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst (wat betreft de artikelen 2, 3, 4, van dit besluit) en voor de regularisatie van een feitelijke toestand (wat betreft artikel 1 van dit besluit);

Overwegende immers dat de Diensten van de Regering, zonder wijziging van de bij besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten vastgelegde termijnen, die termijnen niet zouden kunnen naleven vanwege het aantal te behandelen dossiers en bijgevolg besluiten tot weigering van erkenning zouden moeten overleggen;

Overwegende dat de terugwerkende kracht voldoet aan de eisen inzake de rechtszekerheid en de individuele rechten;

Overwegende immers dat de aanvraagsters die sinds de inwerkingtreding van voornoemd decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten, met name 31 januari 2013, een erkenningsaanvraagdossier ingediend hebben, er belang bij hebben dat de Diensten van de Regering rekening kunnen houden met de bij dit besluit aangebrachte wijzigingen opdat de hangende aanvragen onderzocht kunnen worden op grond van die wijzigingen;

Overwegende dat de dossiers van de erkenningsaanvragers zonder die wijzigingen het voorwerp zouden uitmaken van negatieve besluiten waardoor ze van subsidiëring verstoken zouden zijn, met als gevolg dat de betrokken banen op de helling zouden komen te staan;

Overwegende dat de bij dit besluit aangebrachte wijzigingen de behandeling van de dossiers die er niet bij betrokken zijn, noch de sinds 31 januari 2013 gestelde bestuurshandelingen in geen geval op het spel zullen zetten;

Overwegende dat de op de artikelen 2, 4°, en 5, van genoemd project toegepaste terugwerkende kracht beperkt wordt tot een overgangsfase, waardoor de afwijkingsbevoegdheid van de Minister beperkt wordt;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën;

Na beraadslaging, Besluit: HOOFDSTUK I. - Wijziging aangebracht in het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, 9°, van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven wordt aangevuld als volgt : « j) de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen. ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aangebracht in het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013200213 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen als volgt : « Ze wordt ondertekend door het bedrijfshoofd of, in voorkomend geval, door de persoon bevoegd om het inschakelingsbedrijf juridisch te binden als een procedure tot indienstneming of tot vervanging van het bedrijfshoofd aan de gang is en indien de verzoekende partij zich ertoe verbindt een arbeidsovereenkomst met het toekomstige bedrijfshoofd te sluiten binnen zes maanden na de datum van kennisgeving van de erkenning.Ze gaat vergezeld van een dossier bestaande uit: »; 2° in paragraaf 1, eerste lid, 12°, worden de woorden « of, desgevallend, door de persoon die gemachtigd is om het inschakelingsbedrijf juridisch te binden » ingevoegd na de woorden « van het decreet »; 3° in paragraaf 1, eerste lid, 14°, worden de woorden « in geval van coëxistentie » vervangen door de woorden « in geval van effectieve of geplande coëxistentie ».; 4° in paragraaf 1 wordt na het eerste lid volgend lid ingevoegd : « De Minister kan, op de voordracht van de Commissie en volgens de modaliteiten die hij bepaalt, de aanvraagster op behoorlijk gemotiveerd verzoek vrijstellen van de verplichting tot verstrekking van één of meer elementen bedoeld in het eerste lid, met inachtneming van de modaliteiten waarin artikel 7, tweede lid, voorziet.».

Art. 3.Artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De termijn bedoeld in het eerste lid, 2°, kan met hoogstens dertig dagen worden verlengd op gemotiveerd verzoek van de aanvraagster dat door de Administratie aangenomen wordt. Na afloop van die termijn of met ingang van de datum waarop het dossier volledig bevonden wordt, geeft de gemachtigd ambtenaar de aanvraagster binnen vijftien dagen te kennen dat de Administratie over een volledig dossier beschikt of dat het onvolledige dossier als dusdanig voor advies aan de Commissie zal worden voorgelegd en dat ze de ontbrekende elementen of de gemotiveerde argumenten tot verantwoording van de onmogelijkheid van de verzending van die elementen zo spoedig mogelijk aan de Administratie moet sturen. ».

Art. 4.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « bericht van volledigheid » vervangen door de woorden « vanaf de datum van dat advies over de volledigheid van het dossier ».

Art. 5.Artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « De Minister kan, op gemotiveerd verzoek van de Commissie, ook een verlenging van de termijn toestaan waarin ze advies zal uitbrengen. ».

Art. 6.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : « Voor de toepassing van het criterium bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, van het decreet, worden met benadeelde werknemers gelijkgesteld de werknemers die niet beschikken over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma die : 1° of het voorwerp zijn geweest van een collectief ontslag in de zin van artikel 2, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van 29 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/01/2004 pub. 10/03/2004 numac 2004200661 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen;2° of krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld waren binnen het bedrijf op de dag van de erkenning ervan of in het erkende inschakelingsbedrijf opgenomen worden binnen zes maanden na het einde van de activiteiten en de desbetreffende arbeidsovereenkomsten : a) van een plaatselijk tewerkstellingsagentschap;b) van een door het Waalse Gewest erkende sociaal-professionele inschakelingsvereniging zonder winstoogmerk;c) van een dienst of orgaan opgericht op initiatief van één van de instellingen bedoeld onder de punten 1° en 2° of op initiatief van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een plaatselijk ontwikkelingsagentschap of een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.».

Art. 7.De artikelen 1 tot 5 van dit besluit hebben uitwerking op 31 januari 2013 en de artikelen 2, 4°, en 5 houden op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT

^