Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003197 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014009293 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde type wet prom. 08/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009315 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (2) type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/02/2015 numac 2014015265 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 (2) (3) type wet prom. 08/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank type wet prom. 08/05/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2015000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2015000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/02/2016 numac 2016000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2014 pub. 11/04/2016 numac 2016000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake energie Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/10/2017 numac 2017013735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 15/01/2015 numac 2014000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014007289 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van de titel van "Nationale necropool" aan het fort van Loncin type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014002042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende kaas type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van regionale partnerorganisaties van de gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, uitgezonderd de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1960 waarbij de Sint-Martinuskerk in Meyerode als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Sint-Barbarakerk in Iveldingen als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kerk en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1979 waarbij de kapel van Krewinkel als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kapel en haar onmiddellijke omgeving als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1982 waarbij de Sint-Annakerk in Wirtzfeld als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kerk en het daaromheen liggende kerkhof als landschap wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1937 waarbij de Sint-Bartholomeuskapel in Wiesenbach als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1959 waarbij de kerk van Neundorf als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1956 waarbij de Bücheltoren in Sankt Vith als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1973 waarbij de Sint-Antoniuskerk in Crombach als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015000007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 21/04/2015 numac 2015024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014007198 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het Onderwijs voor Sociale Promotie type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het Basis- en Secundair Onderwijs type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 19 oktober 1990 waarbij de Sint-Lambertuskerk en de 14 kruiswegstaties in Manderfeld als monument worden gerangschikt type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 9 december 1991 waarbij de Sint-Corneliuskapel in Holzheim als monument wordt gerangschikt type ministerieel besluit prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 19 oktober 1990 waarbij de Sint-Bricekapel in Merlscheid als monument wordt gerangschikt

decreet

type decreet prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031577 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het globaal raamakkoord voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en de Socialistische Republiek Vietnam anderzijds, opgemaakt te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031579 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende de bezorgdheden van het Ierse volk met betrekking tot het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031578 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het raamakkoord voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en de Filipijnse Republiek anderzijds, opgemaakt te Phnom Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031580 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het raamakkoord voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en Mongolië anderzijds, opgemaakt te Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031581 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het raamakkoord voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten enerzijds en de Republiek Irak anderzijds, opgemaakt te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 08/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014203916 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 april 2010 tot aanwijzing van de personen die met toepassing van artikel 13 van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen ermee worden belast de zorgaanbiedingen en psychiatrische verzorgingstehuizen te verifiëren type decreet prom. 08/05/2014 pub. 25/03/2021 numac 2021030596 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het ministercomité van de Raad van Europa op 7 april 2011

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ertoe strekkende de vertegenwoordiging van de oppositie in de raad van bestuur van meergemeentelijke OVM's te garanderen type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het toeristische logies type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type beschikking prom. 08/05/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015031286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « JACBOIS » te Seraing type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014027171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van kapper-kapster, schoonheidsspecialist-schoonheidsspecialiste, mecanicien auto-onderhoud en polyvalente automecanicien type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 mei 1992 tot oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités in de PMS-centra, de PMS-centra voor het gespecialiseerd onderwijs en het opleidingscentrum, georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2, van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van e-learning-onderwijsactiviteiten door het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en opvoedkundige prestaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitters en Secretarissen van de Raad van Beroep van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende bepaling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of lange type uitgereikt in de Hogescholen van de **** **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2007 tot vaststelling van de specifieke regels voor de financiering van de voortgezette opleidingen verstrekt in de Universiteiten en Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor optreden en begeleiding in het kader van de gezinsopvang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014031404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Raadgevende Commissie voor het wegverkeer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en tot vaststelling van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatieafdeling indien het aanleren van wiskunde op het studieprogramma staat

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014031502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie tariefadviseur senior bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014031504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « Brusselse Bond voor het Recht op Wonen » als vereniging bedoeld in hoofdstuk III van Titel III van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031511 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 tot aanpassing, in de ordonnanties die verwijzen naar de Huisvestingscode, van de nummering van de artikelen van deze Code type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gemachtigd ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend tegen de beslissingen die werden genomen in uitvoering van artikel 20 van het besluit van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014031527 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de overlegcommissies van 29 juni 1992 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014031545 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014031546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014031544 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 22, § 1, 11°, van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031551 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/505 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot hernieuwing van de aanstelling van de VZW « Lire et Ecrire » als gewestelijk centrum voor de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031562 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie tariefadviseur junior bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie administratief assistent voor de beschermende klanten bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie secretaresse bij BRUGEL

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/05/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014031826 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/505 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot hernieuwing van de aanstelling van de VZW "Lire et Ecrire" als gewestelijk centrum voor de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 waarbij de Sint-Sebastiaanskapel in Eibertingen als monument wordt gerangschikt type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij het bakhuis in Recht als monument wordt gerangschikt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor het centrum voor de validering van de vaardigheden FOREm - Management & Handel, dat voor het beroep autoverkoper gecontroleerd is type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 19 november 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven en van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013 tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de « Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation » type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het kadaster van de openbare huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203360 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de advies verlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de Cel belast met het prospectief onderzoek en de wetenschappelijke observatie type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203687 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde wordt gemaakt aan mandaten en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen worden aangewezen type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203732 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de cel voor financiële informatie en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/05/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 636. - Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

erratum

type erratum prom. 08/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht. - Errata type erratum prom. 08/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014031523 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de haven van Brussel. - Erratum

document

type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 september 1984 waarbij het marktkruis bij de Sint-Hubertuskerk in Amel als monument wordt gerangschikt en dit kruis en zijn omgeving met het Antoniushuisje, de Sint-Hubertuskerk en het kerkhof als landschap worden gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij de hoeve Schoppen 124 als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de "Hülsburg im Schwarzenvenn", gelegen in Born, 4770 Amel, sectie A, nr. 20 type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2000 waarbij het kruis Grawet in het bos van Ommerscheid als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 10 maart 1948 waarbij de Sint-Elooiskerk in Büllingen als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij het wegkruis "Kreuz auf der Flins" te Medendorf als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de kruiswegstaties tussen Wirtzfeld en Büllingen als monument worden gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 juli 1998 waarbij de "Römerwall" bij Holzheim als landschap wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de Antoniusboom in Sankt Vith als landschap wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de beuken van Rodt in Sankt Vith als landschap worden gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 9 juli 1987 waarbij de Mariakapel in Recht als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij het kasteel Wallerode als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de 'Schafsbrücke' in Recht als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 oktober 1996 waarbij de oude school van Nieder-Emmels als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumulus gelegen "An bzw. Auf der Lieg" in 4780 Sankt Vith , perceel gelegen sectie N, nr. 87 T2 (een grafheuvel in het midden van het perceel) type document prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de Sint-Aldegondakerk in Recht als monument wordt gerangschikt type document prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203331 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 april 2010 houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector type document prom. 08/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203907 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overgangsperiode type document prom. 08/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014203908 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een lid van de algemene vergadering van het referentiecentrum voor kankeropsporing

erratum

type erratum prom. 08/05/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015003039 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Errata
^