Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 09 april 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030917
pub.
09/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021030917/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, artikelen 14 en 17, §§ 1 en 4, gewijzigd bij het decreet van 26 mei 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten;

Gelet op het rapport van 23 oktober 2020, bedoeld in artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2020;

Gelet op het advies nr. A1457 van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling, gegeven op 13 januari 2021;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Forem, gegeven op 13 januari 2021;

Gelet op het advies nr. 68.900/2 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Union des villes et des communes de Wallonie" (Waalse Vereniging van steden en gemeenten), gegeven op 22 januari 2021;

Op de voordracht van de Minister van Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 ervan.

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 4 april en 29 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 wordt het eerste lid aangevuld met punt 13°, luidend als volgt: "13° de uren van afwezigheid van de stagiair wegens overmacht, op grond van een bewijsstuk";b) paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten, wordt het vierde lid vervangen als volgt: "Na afloop van de vorming vult het centrum het eindevormingsattest in, waarvan de modellen opgemaakt worden door de administratie, met melding van de duur van de vorming en de door de stagiair verworven vaardigheden. Het overhandigt ook aan de stagiair een synthese van zijn navormingsproject.".

Art. 4.In artikel 17, § 1, lid 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten, wordt punt 8° vervangen als volgt: "8° de resultaten inzake inschakeling in het arbeidsproces of in een andere opleiding binnen de drie maanden na het einde van de vorming, medegedeeld door de stagiair, op vraag van het centrum.Daarenboven worden, voor de stagiairs die een opleidingsovereenkomst met de Dienst hebben gesloten, de resultaten van de inschakeling om de zes maanden door de Dienst aan het centrum meegedeeld.".

Art. 5.In artikel 31, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het centrum kan de steun bedoeld in artikel 14 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, aanwenden voor de verwezenlijking van opleidingsuren ten belope van het aantal uren die niet erkend worden krachtens artikel 3 van het decreet en die niet voor het overige worden gesubsidieerd.".

Art. 6.Het artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020 et het artikel 5 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^