Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector type wet prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021201597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 09/04/2021 numac 2021020653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Bertrand DOCKIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030889 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030898 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021, - is de aanwijzing van dhr. Dams H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd v - is de aanwijzing van dhr. Vulsteke K., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030900 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Hachez J.-L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 3 (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021040628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021 wordt de heer Pascal DE MAERTELAERE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041044 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021 wordt, met ingang van 1 april 2021, de heer VANDERMEULEN Jean-François aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastingins Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021 wordt, met ingang van 1 april 2021, mevrouw AERTS Hilde aa(...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021040633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, in werking tredend op 31 augustus 2021 `s avonds, is de heer Coen L., griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn a Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, in werking tredend op 31 juli 2021 `s avonds, is mevr(...)

decreet

type decreet prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030915 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type decreet prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030929 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 december 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE

beschikking

type beschikking prom. 02/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020757 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 2 APRIL 2021 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 29 maart 2021, heeft de heer Bouteiller B., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Bij beschikki(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2020 tot instelling van een categorie van conjunctureel beschermde afnemers van elektriciteit en gas op korte termijn in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030917 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030925 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging van diverse maatregelen ingevolge COVID-19 voor het onderwijspersoneel, voor uitzonderlijke opvang in de internaten, IPO en MPIGO, busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs en contactonderzoek door de centra voor leerlingenbegeleiding voor het derde trimester van schooljaar 2020-2021

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de humanitaire diensten van het Rode Kruis en van de Raad van bestuur van de Dienst Bloed van het Belgische Rode Kruis. - Franstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021041208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de geldigheidsduur van de maatregelen tot aanpassing van de redenen van afwezigheid van de kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders aan de opvangmilieus in het kader van de crisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021041209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 24 maart 2004 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2020 pub. 09/04/2021 numac 2021041099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 692. - Verplicht telewerk. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041100 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige A2 Statuut en Arbeidsvoorwaarden (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: MNG21002 Deze selectie werd afgesloten op 24/03/2021. De lijst van geslaagden,(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201673 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0416.853.342 ELECTRO - DUC intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Service IT Managers (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20233 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2020. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten beheerders historische voertuigen (niveau C) voor het War Heritage Insitute. - Selectienummer: ANG21073 Solliciteren kan tot 30/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201703 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectivan Nederlandstalige Windows System Engineers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21107 Solliciteren kan tot 23/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201705 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project managers (niveau A3) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21091 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaa(...) type lijst prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201704 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Analyst (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21101 Solliciteren kan tot 23/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 23 februari 2021, wordt het besluit van 25 ok Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 4 maart 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren va type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 maart 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 27 januari 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - mobiele be(...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 maart 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 13 april 2017 tot ver Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij besluit van 18 maart 2021 wordt de vergunning voor het organiseren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 22 mei 2017 tot verni Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030888 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, wordt mevrouw Virginie DECREME benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021030904 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2021, bladzijde 31227, omtrent de vacante mandaten in de strafuitvoeringsrechtbanken, dienen voor de plaats van substituut bij de stra type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041212 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Oproep tot kandidaten voor Franstalige magistraten voor mandaten voor de Kamer van beroep voor de diensten van de Waalse Regering en van instellingen van openbaar nut die van het Gewest afhangen 1. Context Artikelen 186 e Deze kamer is bevoegd om een met redenen omkleed advies te geven over elk beroep tegen een voorstel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkome Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Char(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** **** administratieve ondersteuning bij de griffie van de vredegerechten ****. ****, kantons ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021041219 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021020760 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21085 Solliciteren kan tot 26/04/2021 via ****.****.****.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (****, ****, selectieprocedure, ...) ****(...) type document prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201396 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 16 februari 2021, wordt de SPRL BOUTET VINCENT, rue de la Saint-Jean 12, te 4960 Malmedy, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 63049/0003/ Bij beslissing van 16 februari 2021, wordt de SA DE BREE SOLUTIONS WALLONIE, rue de la Royenne (...) type document prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201502 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 3 maart 2021 wordt SPRL BN TRAVAUX, Michamps 54, te 6600 Bastenaken, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 82003/0005/248. type document prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie: Technische sectiechefs . - Selectienummer: BNE21001 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 23/04/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 09/04/2021 numac 2021201682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsexperten Scheepvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21022 Deze selectie werd afgesloten op 02/04/4021. Er zijn 3 laureaten. D(...)
^