Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen

arrest

type arrest prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021020756 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt

decreet

type decreet prom. 01/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020751 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type decreet prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030918 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 oktober 2020 houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030920 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikelen 1, 4, 5 en 8 van het decreet van 1 oktober 2020 tot organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen type decreet prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030919 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 15, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de vervanging van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn mogelijk te maken bij een verlof na de geboorte of adoptie van een kind type decreet prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030959 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest, en de Franse Gemeenschapscommissie over de gegevensverwerking met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type decreet prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021030960 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones, voor wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België type decreet prom. 01/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031395 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 1 oktober 2020 tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging type decreet prom. 01/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041253 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020753 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021020754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030908 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b.2 wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2020 tot instelling van een categorie van conjunctureel beschermde afnemers van elektriciteit en gas op korte termijn in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021030917 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030922 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030923 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030949 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2020

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021031020 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 mei 2020 houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031044 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de Gewestelijke Grondallianties, hun erkenning en hun financiering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021041208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de geldigheidsduur van de maatregelen tot aanpassing van de redenen van afwezigheid van de kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders aan de opvangmilieus in het kader van de crisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021041209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de certificeringsproef bedoeld in artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041269 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitzonderingen op de verplichtingen inzake quarantaine en staalafname in kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
^