Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 08 april 2021

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030907
pub.
08/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021030907/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op artikel 47/15bis van het Waalse wetboek van sociale Actie en gezondheid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten tot uitvoering van artikel 47/15bis, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 maart 2021;

Gelet op het rapport van 19 maart 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan van 19 maart 2021 en het overleg in het intra-Franstalige ministerieel comité voor overleg van 19 maart 2021;

Gelet op het advies 69.069/4 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling sluiten houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op de beslissingen van het Overlegcomité, met name dat van 22 januari 2021;

Overwegende dat artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt dat het aan de Regering is om de categorieën van personen die een vector voor het overbrengen van COVID-19 zouden kunnen zijn, te bepalen en die daarom onmiddellijk in afzondering of quarantaine moeten worden geplaatst en aan een opsporingstest moeten worden onderworpen, volgens de nadere regels bepaald in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties. Zij is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van vrijstellingen van deze verplichtingen. De regering oefent deze bevoegdheid uit op basis van de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties;

Ter uitvoering van deze bepaling heeft de regering een besluit van de Regering van 6 november 2020 aangenomen, waarin nu een aantal wijzigingen moet worden aangebracht. Omwille van de leesbaarheid is besloten dit besluit te vervangen door een nieuw besluit van de Regering waarin deze wijzigingen zijn opgenomen;

Het begrip "grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19" wordt gewijzigd. Het is een grondgebied dat op de site info-coronavirus.be als rode zone is geclassificeerd; Tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 22 januari 2021 heeft de federale overheid gepreciseerd dat de kleurcodes voor de beschrijving van de epidemiologische situatie in het buitenland voortaan via deze site zullen worden doorverwezen en op basis van de volgende methodologie zullen worden vastgesteld; de kleurcodes voor de landen binnen de EU/EER worden afgestemd op de kleurcodes van het "European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)"; derde landen worden als rode zones beschouwd, met uitzondering van de landen die zijn opgenomen in bijlage I bij Aanbeveling 2020/912 van de Raad van de EU De afzonderings- en quarantaineprocedures die zijn vastgelegd in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties bedoeld in artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, worden nader omschreven;

Ten slotte wordt de lijst van uitzonderingen op de quarantaine- en opsporingstestverplichtingen gewijzigd. Tijdens zijn vergadering van 5 februari 2021 heeft het Overlegcomité besloten dat de deelgebieden uiterlijk op 1 april 2021 de geharmoniseerde lijst van uitzonderingen op de quarantaine- en afnameverplichtingen in hun regelgeving moeten omzetten, die is opgesteld door de interfederale werkgroep die bij beslissing van het Overlegcomité van 22 januari 2021 is belast met de harmonisatie van de federale en gefedereerde regelgeving op dit gebied. Deze geharmoniseerde lijst is goedgekeurd tijdens het Overlegcomité van 10 februari 2021. De Risk Management Group heeft op 4 maart 2021 een gunstig advies over deze lijst uitgebracht;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de context van de gezondheidscrisis en het vitale belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met Covid-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake quarantaine en opsporingstest kunnen worden genomen, met name voor personen die terugkeren uit bepaalde zones in het buitenland;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat COVID-19 nog steeds circuleert op Europees en Belgisch grondgebied;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende derhalve dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle reactie op gewestelijk niveau vereisen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de maatregelen die binnen de verschillende bevoegde deelgebieden zijn genomen, via de maatregelen waartoe in de interfederale overlegorganen is besloten Overwegende dat, hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, sommige daarvan nog steeds bestaan en dat Covid-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard vormt;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake quarantaine en opsporingstests bij terugkeer uit het buitenland snel kunnen worden genomen, aangezien veel mensen waarschijnlijk naar het buitenland zullen vertrekken zodra het niet-essentiële reisverbod wordt opgeheven;

Gelet op het belang van duidelijke en geharmoniseerde regels voor geheel België bij terugkeer uit het buitenland;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° vermoedelijk besmette persoon: een persoon categorie III zoals bepaald in artikel 1, 15°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano; 2° een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19: een grondgebied dat op de site info-coronavirus.be als rode zone is geclassificeerd; 3° personen die een nauw contact of een hoogrisico-contact hebben gehad met de besmette personen: personen categorie IV zoals bepaald in artikel 1, 16°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

Art. 2.§ 1. Personen die vectoren van COVID-19 kunnen zijn, d.w.z. besmette personen, vermoedelijk besmette personen, personen die een nauw contact of een hoog-risico contact hebben gehad met de besmette personen, en personen die het Franse taalgebied binnenkomen na een verblijf in een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, moeten zich onmiddellijk in afzondering of quarantaine plaatsen bij hen thuis of op een andere daartoe geschikte plaats, volgens de modaliteiten die zijn bepaald in de aanbevelingen en beslissingen van de volgende federale en interfederale instanties, zoals vermeld op de site info-coronavirus.be: 1° de duur van de quarantaine of afzondering van besmette en vermoedelijk besmette personen is : c) ten minste tien dagen vanaf het begin van de symptomen en tot ten minste drie dagen na het verdwijnen van de koorts en verbetering van de ademhalingssymptomen in geval van COVID-19-symptomen;d) tien dagen na de datum van de COVID-19-opsporingstest, als er geen COVID-19-symptomen zijn;2° de duur van de quarantaine van personen die in nauw contact of met een hoog risico in contact zijn geweest met besmette personen bedraagt tien dagen vanaf het laatste nauwe contact of het laatste contact met een hoog risico, met dien verstande dat de quarantaine kan worden opgeheven indien de opsporingstest die vanaf de zevende dag van de quarantaine wordt uitgevoerd, negatief is;3° de duur van de quarantaine voor personen die het grondgebied van het Franse taalgebied binnenkomen na een verblijf op een grondgebied waar het risico van besmetting met COVID-19 zeer groot is, bedraagt tien dagen vanaf de laatste dag waarop de betrokkene op het grondgebied was waar het risico van besmetting met COVID-19 zeer groot is, met dien verstande dat de quarantaine kan worden opgeheven indien de opsporingstest die vanaf de zevende dag van de quarantaine wordt uitgevoerd, negatief is. § 2. Personen die in quarantaine of in isolatie zijn geplaatst, mogen de volgende noodzakelijke activiteiten verrichten, die na het verstrijken van de quarantaineperiode niet kunnen worden uitgesteld, mits bijzondere aandacht wordt besteed aan hygiënische maatregelen, het op afstand houden van andere personen en het dragen van een mond-neusmasker (chirurgisch masker): 1° verplaatsingen voor dringende medische zorg en toegang tot medicijnen;2° verplaatsingen om meest noodzakelijke goederen te kopen, zoals voedsel, maar alleen als niemand anders het kan doen, en alleen in uitzonderlijke gevallen;3° verplaatsingen in verband met juridische of financiële kwesties die een dringende regeling en ouderlijk gezag vereisen, mits daarvoor een rechtvaardiging wordt gegeven;4° reizen om dringende en noodzakelijke zorg te verlenen aan huisdieren, als niemand anders het kan doen;5° verplaatsingen in verband met begrafenissen. § 3. Personen die in een gebied met een zeer hoog risico van besmetting met COVID-19 hebben verbleven en die tot de volgende categorieën behoren, zijn volledig vrijgesteld van quarantaine: 1° grensbewoners of grensarbeiders die in die hoedanigheid reizen;2° personeel in het goederenvervoer en andere op vervoersgebied werkzame personen die reizen in het kader van de uitoefening van hun functie;3° zeelieden, de bemanning van sleep- en loodsboten en het industrieel personeel dat in offshore-windmolenparken wordt tewerkgesteld, op voorwaarde dat de protocollen ter beperking van het besmettingsrisico worden nageleefd;4° personen die reizen in het kader van een grensoverschrijdende co-ouderschapsregeling;5° scholieren, studenten en stagiairs die in het kader van hun studies of van een grensoverschrijdende stage dagelijks of wekelijks naar het buitenland reizen;6° de grensoverschrijdende leerlingen die in het kader van de leerplicht of in het kader van het hoger onderwijs en de sociale promotie reizen naar of van de plaats waar zij onderwijs volgen;7° de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;8° personen die twee maanden voor hun terugkeer een positieve opsporingstest hebben ondergaan. § 4. de volgende categorieën personen die beroepshalve of om een essentiële reden in een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19 hebben verbleven, worden van de quarantaine vrijgesteld met als enig doel de essentiële reden van hun reis naar België of de uitoefening van hun functie in België te vervullen: 1° leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van een examen of een verplichte dienst;2° gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en bejaardenverzorgers, nodig om een minimum aan basiszorg te garanderen;3° de leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap, mandatarissen, verkozenen en officiële vertegenwoordigers van in België gevestigde internationale organisaties en instellingen, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden uitgeoefend, onder meer per videoconferentie;4° de Staatshoofden en regeringsleiders, leden van de Regering, parlementsleden en hoge ambtenaren, alsmede diplomatiek, consulair en technisch personeel op dienstreis, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden uitgeoefend, met inbegrip van videoconferenties;5° het personeel van een internationale organisatie of door een dergelijke organisatie uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van de organisatie, met inbegrip van inspecteurs van nucleaire installaties;6° seizoenarbeiders, mits de ter beperking van het risico vastgestelde protocollen worden nageleefd;7° het personeel van politie, migratie en douane;8° personen die reizen om dwingende familiale redenen (ernstige ziekte met ziekenhuisopname, preterminale situatie, overlijden) binnen de limiet die noodzakelijk is om deze dwingende familiale reden te bereiken;9° hooggekwalificeerde personen, indien hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld, indien dit noodzakelijk is bepaald door de werkgever in overleg met de arbeidsgeneesheer, met inbegrip van beroepssportlui, beroepsbeoefenaars op cultureel gebied en wetenschappelijke onderzoekers die zich in het kader van hun beroepsbezigheden verplaatsen;10° journalisten bij de uitoefening van hun opdracht;11° transitpassagiers die minder dan achtenveertig uur in België verblijven;12° patiënten die reizen om dwingende medische redenen of om een dringende medische behandeling te ondergaan;13° personen die reizen om bijstand of verzorging te verlenen aan een bejaarde, een minderjarige, een kwetsbare of een gehandicapte persoon. Voor het in lid 1, 2°, bedoelde ziekenhuispersoneel wordt de beslissing genomen in overleg met de directie en de dienst hygiëne van het ziekenhuis.

Voor het in lid 1, 2° bedoelde eerstelijnszorgpersoneel, zoals huisartsen wordt de beslissing genomen in overleg met de dienstdoende kring.

De in lid 1 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing indien deze personen: 1° geen symptomen hebben;2° geen hoog-risico contact zijn van een besmette persoon die in hetzelfde huishouden woont;3° niet positief testen op COVID-19;4° het contact met het publiek tot een strikt minimum beperken;5° voor zover mogelijk, geen gebruik maken van het openbaar vervoer;6° niet kunnen telewerken;7° de barrièregebaren respecteren, hun mondmasker (chirurgisch masker) op hun werkplaats steeds op een correcte manier dragen;8° het contact met andere werknemers beperken door, waar mogelijk, gebruik te maken van afzonderlijke in- en uitgangen, afzonderlijke kleedkamers en afzonderlijke pauze- en eetruimten. § 5. Belgische ingezetenen die minder dan achtenveertig uur hebben doorgebracht in een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, met uitzondering van Zuid-Afrika, Zuid-Amerikaanse landen en het Verenigd Koninkrijk, zijn vrijgesteld van quarantaine. § 6. Niet-ingezetenen van België die afkomstig zijn uit een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, met uitzondering van Zuid-Afrika, de landen van Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, en die minder dan achtenveertig uur in België verblijven, zijn vrijgesteld van de quarantaine. § 7. Personen die bij de zelfbeoordeling via een "passenger locator form" negatief op COVID-19 testen, zijn vrijgesteld van quarantaine. § 8. De volgende categorieën personen zijn vrijgesteld van quarantaine met als enige doel te voldoen aan de essentiële reden van hun reis naar België of de uitoefening van hun functie in België: personen die beroepshalve of om een essentiële reden in een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19 hebben verbleven of die in nauw contact of met een hoog risico in contact zijn geweest met besmette personen: 1° mits attest van de werkgever voor zover dit relevant is, asymptomatische personen die een essentiële functie of taak vervullen en gezondheidswerkers zijn of beroepsbeoefenaars die bijstand en verzorging verlenen aan kwetsbare personen en voor zover de uitoefening van hun functie absoluut noodzakelijk is om een minimum aan basiszorg te kunnen waarborgen en op voorwaarde dat de volgende maatregelen worden toegepast: h) het dragen van een mondmasker (chirurgisch masker);i) naleving van de verplichte hygiënevoorschriften;j) actieve controle van de lichaamstemperatuur en van de symptomen van Covid-19;k) het houden van een minimumafstand van anderhalve meter met het personeel;l) beperking van de sociale contacten buiten het werk;m) geen gebruik maken van het openbaar vervoer;n) een reisverbod;2° op voorwaarde van een attest van de werkgever, voor zover dit relevant is, de werknemers die door de aard van hun werk in laboratoria in contact komen met het virus dat het agens is dat COVID-19 veroorzaakt;3° de personen die werkzaam zijn in een essentiële sector in de zin van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wanneer hun werk voldoet aan de volgende cumulatieve criteria: a) het gaat om een dringend verzoek dat door de werkgever in overleg met de arbeidsgeneesheer is vastgesteld;b) het gaat om een noodzakelijke situatie die door de werkgever in overleg met de arbeidsgeneesheer is vastgesteld;c) het gaat om een onmisbare en onvervangbare functie die in het bedrijfscontinuïteitsplan is beschreven, met dien verstande dat werkgevers van bedrijven zonder een "Business Continuity Plan" nooit een beroep zullen kunnen doen op deze quarantaine-uitzondering;d) de continuïteit van de essentiële dienstverlening van de onderneming wordt op korte termijn, tijdens de quarantaineperiode, bedreigd;e) alle alternatieve oplossingen zijn in overweging genomen en ontoereikend zijn. De in lid 1 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing indien deze personen: 1° geen symptomen hebben;2° geen hoog-risico contact zijn van een besmette persoon die in hetzelfde huishouden woont;3° niet positief testen op COVID-19;4° het contact met het publiek tot een strikt minimum beperken;5° voor zover mogelijk, geen gebruik maken van het openbaar vervoer;6° niet kunnen telewerken;7° de barrièregebaren respecteren, hun mondmasker (chirurgisch masker) op hun werkplaats steeds op een correcte manier dragen;8° het contact met andere werknemers beperken door, waar mogelijk, gebruik te maken van afzonderlijke in- en uitgangen, afzonderlijke kleedkamers en afzonderlijke pauze- en eetruimten. De in het eerste lid, 3°, bedoelde werkgever deelt een lijst van de betrokken personen ter goedkeuring mee aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en aan de arbeidsgeneesheer. Een lijst met de namen van de betrokken personen wordt dagelijks bijgehouden.

Art. 3.§ 1. Personen die vectoren van COVID-19 kunnen zijn, d.w.z. vermoedelijk besmette personen, de personen die een nauw contact of een hoog-risico contact hebben gehad met besmette personen en personen die het grondgebied van het Franse taalgebied binnenkomen na een verblijf op een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, moeten een opsporingstest ondergaan volgens de procedures die zijn vastgelegd in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties, zoals uiteengezet op de site info-coronavirus.be. § 2. Van de verplichting tot het ondergaan van een opsporingstest worden vrijgesteld: 1° personen bij wie geen staal afgenomen heeft kunnen worden om medische redenen die door een arts zijn vastgesteld;2° personen bij wie geen staal afgenomen heeft kunnen worden, volgens de arts die verantwoordelijk is voor de staalname en voor wie zij verschijnen;3° personen die twee maanden voor hun terugkeer een positieve PCR-test hebben ondergaan. § 3. Personen die hebben verbleven in een gebied met een zeer hoog risico van besmetting met COVID-19 en die tot de volgende categorieën behoren, zijn vrijgesteld de verplichting tot het ondergaan van een opsporingstest: 1° grensbewoners of grensarbeiders die in die hoedanigheid reizen;2° personeel in het goederenvervoer en andere op vervoersgebied werkzame personen die reizen in het kader van de uitoefening van hun functie;3° zeelieden, de bemanning van sleep- en loodsboten en het industrieel personeel dat in offshore-windmolenparken wordt tewerkgesteld, op voorwaarde dat de protocollen ter beperking van het besmettingsrisico worden nageleefd;4° personen die reizen in het kader van een grensoverschrijdende co-ouderschapsregeling;5° scholieren, studenten en stagiairs die in het kader van hun studies of van een grensoverschrijdende stage dagelijks of wekelijks naar het buitenland reizen;6° de grensoverschrijdende leerlingen die in het kader van de leerplicht of in het kader van het hoger onderwijs en de sociale promotie reizen naar of van de plaats waar zij onderwijs volgen;7° de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;8° personen die twee maanden voor hun terugkeer een positieve opsporingstest hebben ondergaan;9° passagiers die minder dan achtenveertig uur in België verblijven;10° Belgische ingezetenen die minder dan achtenveertig uur hebben doorgebracht in een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, met uitzondering van Zuid-Afrika, Zuid-Amerikaanse landen en het Verenigd Koninkrijk, zijn vrijgesteld van quarantaine.11° de niet-ingezetenen van België afkomstig uit een gebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19, met uitzondering van Zuid-Afrika, de landen van Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, die minder dan achtenveertig uur in België verblijven;12° personen die bij de zelfbeoordeling via een "passenger locator form" negatief op COVID-19 testen, zijn vrijgesteld van quarantaine.

Art. 4.Het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021.

Art. 6.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^