Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 november 2020
gepubliceerd op 13 november 2020

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020043580
pub.
13/11/2020
prom.
06/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/06/2020043580/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op artikel 47/15bis, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, zoals gewijzigd bij het decreet van 15 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020043949 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 15/10/2020 pub. 26/10/2020 numac 2020015831 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 47/15 en 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15ter om maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 september 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2020;

Gelet op het rapport van 19 oktober 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het intra-Franstalig Overlegorgaan, uitgebracht op 28 november 2020;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de regels inzake de quarantaineverplichtingen ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020 zijn gewijzigd;

Dat de Nationale Veiligheidsraad in dit verband de verschillende entiteiten heeft verzocht hun normen aan te passen op deze wijzigingen, waarbij de datum van 1 oktober 2020 wordt vastgesteld voor de inwerkingtreding ervan;

Dat het rechtskader dan ook is gewijzigd en gelet op de door de Nationale Veiligheidsraad vastgestelde termijn;

Gelet op advies 68.188/4 van de Raad van State, gegeven op 27 oktober 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling sluiten houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, met name die van 23 september 2020;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de categorieën personen te bepalen die een vector voor het overbrengen van COVID-19 zouden kunnen zijn en die daarom verplicht zijn zich onmiddellijk in afzondering of quarantaine te plaatsen in hun woonst of iedere andere daartoe aangepaste plaats en een opsporingstest te ondergaan overeenkomstig artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid);

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° vermoedelijk besmette persoon: een persoon categorie III zoals bepaald in artikel 1, 15°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;2° grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19: een grondgebied dat door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken als rode zone is geclassificeerd;3° personen die een nauw contact of een hoogrisico-contact hebben gehad met de besmette personen: personen categorie IV zoals bepaald in artikel 1, 15°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

Art. 2.§ 1. De volgende categorieën personen die een vector voor het overbrengen van COVID-19 zouden kunnen zijn, moeten zich onmiddellijk in afzondering of quarantaine plaatsen in hun woonst of iedere andere daartoe aangepaste plaats volgens de nadere regels bepaald in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties: 1° de besmette personen;2° de vermoedelijk besmette personen;3° de personen die een nauw contact of een hoogrisico-contact hebben gehad met de besmette personen;4° de personen die het grondgebied van het Franse taalgebied binnenkomen na een verblijf in een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19. § 2. De volgende personen zijn vrijgesteld van de verplichting tot afzondering of quarantaine: 1° de asymptomatische personen bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 4°, die een essentiële functie of opdracht uitvoeren bij personen die besmet zijn met COVID-19 en die: a) gezondheidszorgbeoefenaars zijn zoals bedoeld in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015;b) beroepsbeoefenaars zijn die bijstand en zorg verlenen aan kwetsbare personen zoals bedoeld in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. De in 1° bedoelde personen zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de uitoefening van hun functie absoluut noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg en de dienstverlening te waarborgen en op voorwaarde dat de volgende maatregelen worden toegepast: a) het dragen van een passend persoonlijk beschermingsmiddel buiten en bij het betreden van een verzorgingsinstelling of -plaats;b) naleving van de verplichte hygiënevoorschriften;c) actieve controle van de lichaamstemperatuur en van de mogelijke symptomen van COVID-19;d) het houden van een minimumafstand van anderhalve meter met het personeel;e) beperking van de sociale contacten buiten het werk;f) reisverbod;2° de personen die een zelfevaluatiedocument invullen, geïntegreerd in het Passenger Locator Form bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor zover dat het door het systeem gegeneerde resultaat negatief is;3° de personen die minder dan 48 uur in een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19 verblijven of die minder dan 48 uur in België verblijven.

Art. 3.De volgende categorieën personen die een vector voor het overbrengen van COVID-19 zouden kunnen zijn, moeten een opsporingstest ondergaan volgens de nadere regels bepaald in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties: 1° de vermoedelijk besmette personen;2° de personen die een nauw contact of een hoogrisico-contact hebben gehad met de besmette personen;3° de personen die het grondgebied van het Franse taalgebied binnenkomen na een verblijf in een grondgebied met een zeer hoog risico op besmetting met COVID-19. Asymptomatische personen bedoeld in 2° zijn tot 15 november 2020 vrijgesteld van de verplichting tot opsporingstest als bedoeld in het eerste lid.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020.

Art. 5.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 november 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^