Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031307
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031307/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 47/15bis, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid Gelet op het verslag van 27 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling sluiten houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19;

Gelet op de beslissingen van het Overlegcomité, met name die van 22 januari 2021, 10 maart 2021 en 23 april 2021;

Overwegende dat artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt dat het aan de Regering is om de categorieën van personen die een vector voor het overbrengen van COVID-19 zouden kunnen zijn, te bepalen en die daarom onmiddellijk in afzondering of quarantaine moeten worden geplaatst en aan een opsporingstest moeten worden onderworpen, volgens de nadere regels bepaald in de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties. Zij is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van vrijstellingen van deze verplichtingen. De regering oefent deze bevoegdheid uit op basis van de aanbevelingen en beslissingen van de federale en interfederale instanties;

Overwegende dat de regering ter uitvoering van deze bepaling een besluit van de regering van 6 november 2020 heeft aangenomen, dat is vervangen door een nieuw besluit van de regering van 1 april 2021;

Overwegende dat tijdens zijn vergadering van 5 februari 2021, het Overlegcomité heeft besloten dat de deelgebieden uiterlijk op 1 april 2021 de geharmoniseerde lijst van uitzonderingen op de quarantaine- en afnameverplichtingen in hun regelgeving moeten omzetten, die is opgesteld door de interfederale werkgroep die bij beslissing van het Overlegcomité van 22 januari 2021 is belast met de harmonisatie van de federale en gefedereerde regelgeving op dit gebied. Deze geharmoniseerde lijst is goedgekeurd tijdens het Overlegcomité van 10 maart 2021. De Risk Management Group heeft op 4 maart 2021 een gunstig advies over deze lijst uitgebracht;

Overwegende dat, wegens het opduiken en de gevaarlijkheid van de nieuwe Indische variant B.1 .617, het Overlegcomité op 23 april 2021 besloten heeft maatregelen te nemen om de invoer van de Indiase variant zoveel mogelijk te bestrijden, met name door India toe te voegen aan de landen waarvoor geen uitzondering geldt op het testen en de quarantaine wanneer een niet-ingezetene van België minder dan 48 uur in België verblijft of wanneer een ingezetene van België minder dan 48 uur in een hoog-risico-land of zone heeft verbleven (momenteel Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door de context van de gezondheidscrisis en het vitale belang voor de volksgezondheid en om de heropleving van de pandemie in verband met COVID-19 te voorkomen, dat de nodige maatregelen inzake quarantaine en opsporingstest kunnen worden genomen, met name voor personen die terugkeren uit bepaalde zones in het buitenland;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de deelgebieden en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid;

Gelet op artikel 191 van het EU-Verdrag waarin het voorzorgsbeginsel vastgeschreven is in het kader van het beheer van een internationale sanitaire crisis en de actieve voorbereiding op het potentieel voorvallen van deze crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer er een ernstig risico zich naar alle waarschijnlijkheid kan voordoen, de publieke overheden dringende en voorlopige maatregelen dienen te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat Covid-19 nog steeds circuleert op Europees en Belgisch grondgebied;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende derhalve dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle reactie op gewestelijk niveau vereisen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de maatregelen die binnen de verschillende bevoegde deelgebieden zijn genomen, via de maatregelen waartoe in de interfederale overlegorganen is besloten Overwegende dat, hoewel de gunstige ontwikkelingen het mogelijk hebben gemaakt de algemene beperkingen die aan de bevolking worden opgelegd te beperken, sommige daarvan nog steeds bestaan en dat Covid-19 nog steeds een groot gezondheidsrisico van uitzonderlijke en ongekende aard vormt;

Overwegende dat het voor de volksgezondheid van vitaal belang is de verspreiding van de Indiase variant te beperken door dringend de uitzonderingen te beperken op de quarantaine- en opsporingstestverplichting voor mensen die uit India terugkeren, zoals het geval is in sommige landen waar gevaarlijke en besmettelijke varianten zijn ontdekt ;

Gelet op het belang van duidelijke en geharmoniseerde regels voor geheel België bij terugkeer uit het buitenland ;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, paragrafen 5 en 6, van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, worden de woorden "met uitzondering van Zuid-Afrika, Zuid-Amerikaanse landen en het Verenigd Koninkrijk" telkens vervangen door de woorden "met uitzondering van Zuid-Afrika, de Zuid-Amerikaanse landen, het Verenigd Koninkrijk en India".

Art. 2.In artikel 3, paragraaf 3, 10° en 11°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "met uitzondering van Zuid-Afrika, Zuid-Amerikaanse landen en het Verenigd Koninkrijk" telkens vervangen door de woorden "met uitzondering van Zuid-Afrika, de Zuid-Amerikaanse landen, het Verenigd Koninkrijk en India".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 29 april 2021.

Art. 4.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^