Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021020738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt Mevr. Michèle VILAIN, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend Mevr. Michèle VILAIN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021030750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 20 december 2020, wordt de heer Jacques FRANCHOMME, rijksambtenaar bij F(...) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041116 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021 zijn benoemd : LEOPOLDSORDE RIDDER De heer Michaël Amara Werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën De heer François Antoine Werkleide Zij nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2015 voor de heer Michaël Amara en op 15 november 2(...) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041167 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3407 van 23 maart 2021, wordt kapitein-commandant O. Legat op pensioen gesteld op 1 september 2021 in toepassing van de samengeordende wetten op type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041168 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3408 van 25 maart 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 26/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021200844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 tot invoering van ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021201627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing va Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande(...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021201593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip "gemiddeld dagloon" wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van limoenkleurige zwemshorts van het merk "CKS", met referentie Dazzel, artikelnummer 4044063, EAN-code 5400822682302, geproduceerd door de firma "FNG International" type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4360 Bij ministerieel besluit van 31 maart 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen, referentie B323-405, van 14 oktober 1970

arrest

type arrest prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021020756 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021201535 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudic 1. « Schendt artikel 2.6.10 VCRO de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre het de eige(...)

decreet

type decreet prom. 19/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021020650 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3.1.13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het jaarrapport van de regulator betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021020644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/15bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021030908 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.b.2 wat betreft de risicopersonen jonger dan 65 jaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van artikel 35ter van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021201395 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 januari 2021, wordt de erkenning van het laboratorium "Synlab Analytical & Services Oosterhout B.V.", gelegen Oosterhout, Nederland, voor vijf jaar verlengd te rekenen vanaf de datum van Het laboratorium Synlab Analytical & Services Oosterhout B.V is erkend voor de categorie B, bep(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2020016415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 17/07/2020 van de leidende ambtenaren van LB. werd de onderneming SP CONSTRUCT gelegen, Landstraat 28 te 2560 KESSEL geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registratie draagt het n Bij beslissing van 1707/2020 van de leidende ambtenaren van LB. werd de onderneming VEBE-SERVIC(...) type registratie prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021020657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnische bedrijven Bij beslissing van 06/01/2021, van de leidende ambtenaren van LB. werd de onderneming TECHNI'CLIM gelegen, Avenue du Mistral 64 te 1200 BRUXELLES geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registratie Bij beslissing van 07/01/2022, van de leidende ambtenaren van LB. werd de onderneming SCHNEIDER(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041052 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3402 van 18 maart 2021: Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 2020 benoemd in de **** **** van communicatie-en informatiesystemen **** ****. Technieken van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van een lagere officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3404 van 23 maart 2021: Wordt de onderluitenant ****. **** op 26 maart 2021 benoemd in de graad van luitenant, in zijn ****. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041134 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3405 van 23 maart 2021, wordt mijnheer Danckaert Maarten, op 1 december 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anci Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041153 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3406 van 23 maart 2021, wordt Mevr. Debrackeler Julie, op 1 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van het tweede lid, da(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041211 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Paleis voor Schone Kunsten. - Vacante betrekking van directeur-generaal /directrice-generaal . - Oproep tot kandidaten De Minister van de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van directeur-generaal bij het Paleis v(...) Het doel van de vennootschap en de aangelegenheden van het beheerscontract tussen de Federale Staat(...)

document

type document prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041150 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3.1 van de "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie" gedateerd op 05-03-2021 werd op 17 mars 2021 krachtens artikel 9 van het koninklij Overlegplatform voor de verwerking van handel in plantaardige grondstoffen en producten (OVPG vzw) (...) type document prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041270 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 30 maart 2021 wordt vernietigd de beslissing van 11 februari 2021, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden van de overheid type document prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021041271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 23 maart 2021 wordt vernietigd de beslissing van 17 december 2020 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel beslist om van de plaatsing van de over(...) type document prom. -- pub. 08/04/2021 numac 2021201672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaars AutoCAD (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21005 Deze selectie werd afgesloten op 30/03/2021. Er is 1 laureaat. De lijst(...)
^