Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 april 2020
gepubliceerd op 08 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie

bron
vlaamse overheid
numac
2020041219
pub.
08/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/30/2020041219/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op : -de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14; - het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 5, § 2, 2°, a), artikel 7, § 2, gewijzigd bij de decreten van 29 november 2013 en 1 maart 2019 en artikel 13; - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 2° ; - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 72 tot en met 76; - het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 11 en 13.

Vormvereiste(n) De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 30 april 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven : In het kader van de coronacrisis COVID-19 werden door de Nationale Veiligheidsraad aan aantal maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Door deze maatregelen zien vele initiatieven ter ondersteuning van kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie zich genoodzaakt om hun fysieke dienstverlening stop te zetten en enkel nog in niet-fysieke dienstverlening te voorzien. Dit zorgt er niet enkel voor dat het (fysieke) contact met de gezinnen wegvalt, maar ook dat er bij kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie een groot tekort aan vrijetijdsmateriaal bestaat. Niet alle ouders hebben immers het spelmateriaal, de ruimte, het budget of de mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden. Voor kwetsbare gezinnen kan dit een extra grote uitdaging betekenen.

Heel wat organisaties namen reeds initiatief om kinderen in kwetsbare situaties te voorzien in noodzakelijk vrijetijdsmateriaal (spel-, knutsel-, sportmateriaal, boeken en strips, enz.). Op deze manier krijgen ook kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie in deze crisisperiode toegang tot kwaliteitsvol en uitdagend spelmateriaal. De vraag naar vrijetijdsmateriaal en ondersteuning blijft echter hoog, zeker nu de maatregelen verlengd worden en er hoogstwaarschijnlijk slechts gradueel naar een versoepeling zal worden overgegaan waardoor de fysieke dienstverlening door de Huizen van het Kind en het ter beschikking stellen van vrijetijdsmateriaal niet meteen gegarandeerd kan worden.

De Vlaamse regering wil een financiële stimulans geven om de initiatieven waarvan sprake in bovenstaande alinea, uit te breiden en te faciliteren. Via een subsidie aan de Huizen van het Kind kunnen de verschillende organisaties een compensatie krijgen voor de aankoop van vrijetijdsmateriaal. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Huizen van het Kind hun doelpubliek het beste kennen en zelf kunnen oordelen welk materiaal er best wordt aangekocht, rekening houdend met het onderscheid in leeftijden en de daarbij horende noden.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving : - decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° agentschap Opgroeien regie : het intern verzelfstandigd agentschap, opgericht bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;2° coronamaatregelen : de maatregelen vastgelegd in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en in de besluiten die dit ministerieel besluit wijzigen;3° Huis van het Kind : het samenwerkingsverband met een erkenning waarvan sprake in artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;4° kind : ieder mens jonger dan dertien jaar;5° vrijetijdsmateriaal : spel-, knutsel-, sportmateriaal, gezelschapsspellen, boeken en strips;6° werkingsgebied : het werkingsgebied als vermeld in artikel 9 van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

Art. 2.Het agentschap Opgroeien regie kent een eenmalige projectsubsidie van maximaal 1.000.000 euro toe aan Huizen van het Kind met een erkenning, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, voor de compensatie van de kosten van de aankoop en de verdeling van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De subsidie wordt aangerekend op begrotingsartikel GDF-AGEF2UA-WT van de begroting van 2020 van Opgroeien regie.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt verdeeld over de Huizen van het Kind op basis van de berekeningswijze, vermeld artikel 5 van dit besluit.

De subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Om de subsidie, vermeld in artikel 2, te kunnen ontvangen, beschikt het Huis van het Kind over een erkenning, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

De subsidie wordt door het Huis van het Kind aangewend ter compensatie van de aankoop en verdeling van vrijetijdsmateriaal.

Art. 4.Het Huis van het Kind dient ten laatste op 15 november 2020 een eindverslag in. Dit eindverslag bevat minstens een kostenstaat met betrekking tot de aankoop van vrijetijdsmateriaal, alsook een rapportage van het bereiken van kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie en van de samenwerking met de relevante partners in functie van de verdeling van het vrijetijdsmateriaal.

Het Huis van het Kind ziet erop toe dat het vrijetijdsmateriaal kosteloos ter beschikking gesteld wordt en dat het vrijetijdsmateriaal ter beschikking gesteld wordt van kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden.

Het Huis van het Kind werkt samen met het lokaal bestuur dat binnen haar werkingsgebied valt, minstens wat betreft de aankoop en de verdeling van het vrijetijdsmateriaal.

Het Huis van het Kind werkt samen met de relevante partners die contact hebben met de gezinnen van kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie en waarmee het werkingsgebied deelt, minstens wat betreft de aankoop en de verdeling van het vrijetijdsmateriaal.

Art. 5.Bij de berekening inzake de verdeling van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 2 van dit besluit, houdt het agentschap rekening met : 1° het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, met uitzondering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waar 30 % van het aantal minderjarigen in rekening wordt genomen;2° het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in dat werkingsgebied. Het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt bepaald door het agentschap op basis van de gegevens die worden aangeleverd door de dienst Demografie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt bepaald door het agentschap door middel van een samengestelde indicator die is samengesteld op basis van de volgende gegevens : 1° de kansarmoede-index van Kind en Gezin;2° het aantal minderjarige rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen;3° het aantal minderjarigen in een eenoudergezin ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen. Het subsidiebedrag dat aan een Huis van het Kind kan worden toegekend, bedraagt maximaal 65.000 euro.

Art. 6.Het agentschap Opgroeien regie is belast met de controle van het eindverslag, vermeld in artikel 4, eerste lid van dit besluit.

Art. 7.Het agentschap Opgroeien regie oefent toezicht uit op de naleving van de bepalingen van dit besluit. Het Huis van het Kind verstrekt daarvoor de gevraagde inlichtingen of stukken.

Art. 8.Met behoud van de toepassing van artikel 13 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, kan het agentschap Opgroeien regie de subsidie verminderen of terugvorderen als : 1° het Huis van het Kind de bepalingen van dit besluit niet naleeft;2° uit de controle van het eindverslag en uit het toezicht blijkt dat de subsidie een overcompensatie is ten opzichte van de kosten die gemaakt werden voor de aankoop en verdeling van het vrijetijdsmateriaal.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2020.

Brussel, 30 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^