Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 16 november 2010

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen met betrekking tot het ontslag om dringende redenen, verschillende maatregelen van orde en de tuchtregeling

bron
vlaamse overheid
numac
2010205686
pub.
16/11/2010
prom.
24/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/24/2010205686/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen met betrekking tot het ontslag om dringende redenen, verschillende maatregelen van orde en de tuchtregeling


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 24, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 52bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 59, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 59ter, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 69, 72, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007, en artikel 73, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001, 13 juli 2007 en 4 juli 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 42, § 6, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 67, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 67bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 70, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, artikel 71 en 72;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 juli 2010;

Gelet op protocol nr. 734 van 16 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 501 van 16 juli 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op advies 48.591/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs

Artikel 1.In artikel 15bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden tussen de woorden "artikel 24, 4e lid," en de woorden "artikel 53bis, § 5" de woorden "artikel 52bis, 4e lid," ingevoegd.

Art. 2.In artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 4 wordt : - het woord "vier" vervangen door het woord "drie"; - een derde lid ingevoegd dat luidt als volgt : "Tijdens dit verhoor mag het personeelslid zich laten bijstaan door een raadsman."; 2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt : "§ 5.De raad van bestuur legt de preventieve schorsing op bij een met redenen omklede beslissing. Voor de leden van de pedagogische begeleidingsdienst en de personeelsleden van het vormingscentrum legt de afgevaardigd bestuurder de preventieve schorsing op.

De preventieve schorsing wordt aan het personeelslid meegedeeld per aangetekende brief. Die brief vermeldt de beroepsmogelijkheden. Als de beroepsmogelijkheden niet worden vermeld, begint de beroepstermijn, vermeld in artikel 59ter, § 1 van het decreet, niet te lopen.

De preventieve schorsing gaat in de derde kalenderdag nadat de aangetekende brief met de post is verstuurd. Bij hoogdringende omstandigheden als vermeld in paragraaf 4, tweede lid, heeft de preventieve schorsing onmiddellijk uitwerking."

Art. 3.In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "evenwel tot één jaar" vervangen door de woorden "echter tot maximum één jaar"; 2° in § 3 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In geval van beroep tegen de uitgesproken maatregel kan de preventieve schorsing worden verlengd totdat de secretaris de beslissing, vermeld in artikel 33decies, § 1 heeft meegedeeld."

Art. 4.Artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 18.Dit hoofdstuk is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 60bis van het decreet."

Art. 5.In het opschrift van hoofdstuk IVbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden tussen de woorden "artikel 24" en de woorden "en artikel 55undecies , § 2, 2°" de woorden ", artikel 52bis " ingevoegd.

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "artikel 24" en de woorden "en artikel 55undecies , § 2, 2°" de woorden ", artikel 52bis " ingevoegd;2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 73, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 24, vierde lid en artikel 52bis, vierde lid,".

Art. 7.Artikel 33bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 33ter, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de woorden "waarin ze een mandaat uitoefenen" vervangen door de woorden "van beroep".

Art. 9.Artikel 33quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 33quater.Het mandaat van de effectieve en de plaatsvervangende voorzitters en van de leden is van onbepaalde duur.

Het mandaat eindigt : 1° in geval van ontslagneming;2° op vraag van de organisatie die de betrokkene heeft aangewezen; 3° in geval van overlijden.".

Art. 10.In artikel 33quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen het woord "secretaris" en het woord "aan" de woorden "en twee plaatsvervangende secretarissen" ingevoegd; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Als de secretaris verhinderd is en zijn functie waargenomen wordt door een plaatsvervangende secretaris, wordt aan die laatste een vergoeding van 25 euro per zitting toegekend die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt buiten de normale diensttijd."

Art. 11.Aan artikel 33sexies, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid beslist de kamer van beroep bij unanimiteit wanneer ze de preventieve schorsing wenst te vernietigen, als de preventieve schorsing waartegen beroep werd aangetekend, gepaard gaat met een tuchtonderzoek."

Art. 12.In artikel 33septies, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de woorden "stuurt hij een kopie" vervangen door de woorden "stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangsbewijs een kopie".

Art. 13.In artikel 33novies, § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt het cijfer "24" telkens vervangen door het cijfer "20".

Art. 14.In artikel 33undecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden "artikel 73, 2e lid," vervangen door de woorden "artikel 24, vierde lid of artikel 52bis, vierde lid,";2° in paragraaf 1, derde lid worden de woorden "stuurt hij een kopie" vervangen door de woorden "stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een kopie";3° in paragraaf 2 worden de woorden "de termijn, vermeld in artikel 73, tweede lid, van het decreet" vervangen door de woorden "de beroepstermijn";4° in paragraaf 3 worden tussen de woorden "artikel 24, derde lid," en de woorden "van het decreet" de woorden "of artikel 52bis, derde lid," ingevoegd.

Art. 15.Artikel 33terdecies , § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : " § 1. De partijen worden met een aangetekende brief opgeroepen voor de zitting van de kamer van beroep die plaatsvindt binnen twintig werkdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Als het einde van die termijn tussen 15 juli en 15 augustus valt, dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus. Bij ontvangst van het beroepschrift tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van twintig werkdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

De partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

Naar gelang het geval kan de directeur, de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder of hun raadsman een verweerschrift indienen tot uiterlijk 5 werkdagen na de ontvangst van een kopie van het beroepschrift.

Het verweerschrift wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs verstuurd naar de kamer van beroep en naar de tegenpartij.

Verweerschriften die na de gestelde termijn zijn bezorgd, worden uit de debatten geweerd."

Art. 16.In artikel 33quater decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de woorden "aan het schoolbestuur" vervangen door de woorden "aan, naargelang van het geval, de directeur, de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder,".

Art. 17.In hoofdstuk Vter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt een afdeling IIbis, die bestaat uit artikel 33quater decies /1 tot en met 33quater decies /4, ingevoegd, die luidt als volgt : "Afdeling IIbis Preventieve schorsing Art. 33quater decies /1. § 1. Het personeelslid beschikt over de termijn, vermeld in artikel 59ter, § 1 van het decreet om met een aangetekende brief beroep in te stellen bij de kamer van beroep.

De termijn begint te lopen op de dag nadat de aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing werd verstuurd.

Het beroep moet alle middelen bevatten die tegen de preventieve schorsing en, indien van toepassing, tegen de afhouding van salaris kunnen worden ingebracht.

Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een kopie daarvan, naargelang van het geval, naar de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder.

Het beroep moet de naam en het adres, naargelang van het geval, van de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder bevatten. § 2. Nadat de beroepstermijn verstreken is of nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen, worden de preventieve schorsing en, indien van toepassing, de afhouding van salaris definitief. § 3. Bij de ontvangst van het beroepschrift vraagt de secretaris onmiddellijk de aangetekende brief en het dossier op, vermeld in artikel 59ter, § 1, van het decreet, naargelang van het geval, bij de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder.

Art. 33quater decies /2. § 1. Zodra de zaak aanhangig is gemaakt, deelt de secretaris aan de partijen de lijst mee van de effectieve en plaatsvervangende voorzitters en van de leden van de kamer van beroep.

Binnen vijf werkdagen na de ontvangst van die lijst mogen de partijen de wraking vragen van de voorzitter en een of meer leden van de kamer, tenzij de reden tot wraking later is ontstaan.

De redenen tot wraking zijn bepaald in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek. Behalve om die redenen tot wraking kunnen beide partijen één lid ongemotiveerd wraken.

Als de voorzitter of een lid van de kamer van beroep weet dat er een reden tot wraking tegen hem bestaat, moet hij zich van de zaak onthouden. § 2. Als zowel de effectieve voorzitter als beide plaatsvervangende voorzitters worden gewraakt, wijst de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een andere plaatsvervangende voorzitter aan om in de zaak te zetelen.

Art. 33quater decies /3. § 1. De partijen worden met een aangetekende brief opgeroepen voor de zitting van de kamer van beroep die plaatsvindt binnen twintig werkdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Als het einde van die termijn tussen 15 juli en 15 augustus valt, wordt de termijn verlengd tot en met 31 augustus. Bij ontvangst van het beroepschrift tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van twintig werkdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

De partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

Naar gelang het geval kan de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder of hun raadsman een verweerschrift indienen tot uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van een kopie van het beroepschrift.

Het verweerschrift wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs verstuurd naar de kamer van beroep en naar de tegenpartij.

Verweerschriften die na de gestelde termijn zijn bezorgd, worden uit de debatten geweerd. § 2. De kamer van beroep kan een aanvullend onderzoek bevelen en kan ambtshalve of op verzoek van het personeelslid of van zijn raadsman getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van het personeelslid.

De opgeroepen getuige kan zich ertegen verzetten dat hij in het openbaar wordt gehoord. § 3. De zittingen van de kamer van beroep zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden.

Op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman vindt de zitting plaats achter gesloten deuren. § 4. Als het personeelslid behoorlijk werd opgeroepen en toch niet verschijnt of niet wordt vertegenwoordigd, beslist de kamer van beroep bij verstek. Als de verhindering gewettigd is, kan het personeelslid binnen drie werkdagen nadat de beslissing hem met een aangetekende brief werd betekend, tegen de uitspraak verzet aantekenen. In dat geval wordt de kamer van beroep opnieuw bijeengeroepen en beslist ze, ongeacht of het personeelslid aanwezig is, definitief en onherroepelijk.

Art. 33quater decies /4. De secretaris deelt de met redenen omklede beslissing binnen een termijn van vijf werkdagen na de vergadering waarin de beslissing werd genomen, met een aangetekende brief mee, naargelang van het geval, aan de raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder en aan het personeelslid. De beslissing is bindend voor beide partijen.

De beslissing vermeldt de uitslag van de stemming." HOOFDSTUK 2. - Besluit van de Vlaamse Regering omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 18.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt een punt 5° toegevoegd dat luidt als volgt : "5° tijdelijk aangesteld zijn in een selectie- of bevorderingsambt, voor het ontslag vermeld in artikel 42, § 6 van het decreet."

Art. 19.In artikel 4, derde lid van hetzelfde besluit wordt de zin "Tijdens de preventieve schorsing wordt het personeelslid ontheven van de verplichting om dienstprestaties te leveren" vervangen door de zin "Tijdens de preventieve schorsing mag het personeelslid geen dienstprestaties verrichten."

Art. 20.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "overheid" vervangen door de woorden "inrichtende macht".

Art. 21.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 6.De inrichtende macht legt de preventieve schorsing op bij een met redenen omklede beslissing.

De preventieve schorsing wordt aan het personeelslid meegedeeld per aangetekende brief. Die brief vermeldt de beroepsmogelijkheden. Als de beroepsmogelijkheden niet worden vermeld, begint de beroepstermijn, vermeld in artikel 67bis, § 1 van het decreet, niet te lopen.

De preventieve schorsing gaat in de derde kalenderdag nadat de aangetekende brief met de post is verstuurd. Bij hoogdringende omstandigheden als vermeld in artikel 5, heeft de preventieve schorsing onmiddellijk uitwerking."

Art. 22.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 1998 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In geval van strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten kan de preventieve schorsing echter tot maximum één jaar na de kennisgeving, vermeld in artikel 8, § 5, vierde lid, lopen."; 2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "In geval van beroep tegen de uitgesproken maatregel kan de preventieve schorsing worden verlengd totdat de secretaris de beslissing, vermeld in artikel 17, heeft meegedeeld."

Art. 23.In het opschrift van hoofdstuk IIIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden tussen de woorden "artikel 25" en de woorden "en artikel 44decies, § 2, 2°" de woorden ", artikel 42, § 6," ingevoegd.

Art. 24.In artikel 8bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie van vastbenoemde personeelsleden, maatregelen van orde en de tucht in het gemeenschapsonderwijs en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "artikel 25" en de woorden "en artikel 44decies, § 2, 2°" de woorden ", artikel 42, § 6," ingevoegd;2° in het tweede lid worden tussen de woorden "artikel 25, vierde lid," en de woorden "van het decreet" de woorden "en artikel 42, § 6, vierde lid," ingevoegd.

Art. 25.Artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 10.Het mandaat van de effectieve en de plaatsvervangende voorzitters en van de leden is van onbepaalde duur.

Het mandaat eindigt : 1° in geval van ontslagneming;2° op vraag van de organisatie die de betrokkene heeft aangewezen; 3° in geval van overlijden.".

Art. 26.In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen het woord "secretaris" en het woord "aan" de woorden "en twee plaatsvervangende secretarissen" ingevoegd; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Als de secretaris verhinderd is en zijn functie waargenomen wordt door een plaatsvervangende secretaris, wordt aan die laatste een vergoeding van 25 euro per zitting toegekend die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt buiten de normale diensttijd."

Art. 27.Aan artikel 12, § 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid beslissen de kamers van beroep bij beroepsprocedures bij unanimiteit wanneer zij de preventieve schorsing wensen te vernietigen.".

Art. 28.In artikel 13, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de woorden "stuurt hij een kopie" vervangen door de woorden "stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een kopie".

Art. 29.In artikel 16, § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt het cijfer "24" telkens vervangen door het cijfer "20".

Art. 30.In artikel 17bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid worden tussen de woorden "artikel 25, vierde lid," en de woorden "van het decreet" de woorden "of artikel 42, § 6, vierde lid," ingevoegd;2° in paragraaf 1, derde lid worden de woorden "stuurt hij een kopie" vervangen door de woorden "stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een kopie";3° in paragraaf 2 worden de woorden "de termijn, vermeld in artikel 25, vierde lid, van het decreet," vervangen door de woorden "de beroepstermijn";4° in paragraaf 3 worden tussen de woorden "in artikel 25" en de woorden "van het decreet" de woorden ", derde lid, of artikel 42, § 6, derde lid," ingevoegd.

Art. 31.Artikel 17quinquies, § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "§ 1. De partijen worden met een aangetekende brief opgeroepen voor de zitting van de bevoegde kamer van beroep die plaatsvindt binnen twintig werkdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Als het einde van die termijn tussen 15 juli en 15 augustus valt, dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus. Bij ontvangst van het beroepschrift tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van twintig werkdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

De partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

De inrichtende macht of haar raadsman kan een verweerschrift indienen tot uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van een kopie van het beroepschrift.

Het verweerschrift wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs verstuurd naar de bevoegde kamer van beroep en naar de tegenpartij.

Verweerschriften die na de gestelde termijn zijn bezorgd, worden uit de debatten geweerd."

Art. 32.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs sluiten, wordt een afdeling IIbis, die bestaat uit artikel 17septies tot en met 17decies, ingevoegd, die luidt als volgt : "Afdeling IIbis. - Preventieve schorsing

Art. 17septies.§ 1. Het personeelslid beschikt over de termijn, vermeld in artikel 67bis, § 1, van het decreet, om met een aangetekende brief beroep in te stellen bij de kamer van beroep.

De termijn begint te lopen op de dag nadat de aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing werd verstuurd.

Het beroep moet alle middelen bevatten die tegen de preventieve schorsing en, indien van toepassing, tegen de afhouding van salaris kunnen worden ingebracht.

Op hetzelfde ogenblik als het personeelslid het beroepschrift indient, stuurt het met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs een kopie daarvan naar de inrichtende macht.

Het beroep moet de naam en het adres van de inrichtende macht bevatten. § 2. Nadat de beroepstermijn verstreken is of nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen, worden de preventieve schorsing en, indien van toepassing, de afhouding van salaris, definitief. § 3. Bij de ontvangst van het beroepschrift vraagt de secretaris onmiddellijk de aangetekende brief en het dossier op, vermeld in artikel 67bis, § 1, van het decreet, bij de inrichtende macht.

Art. 17octies.§ 1. Zodra de zaak aanhangig is gemaakt, deelt de secretaris aan de partijen de lijst mee van de effectieve en plaatsvervangende voorzitters en van de leden van de bevoegde kamer van beroep.

Binnen vijf werkdagen na de ontvangst van die lijst mogen de partijen de wraking vragen van de voorzitter en een of meer leden van de kamer, tenzij de reden tot wraking later is ontstaan.

De redenen tot wraking zijn bepaald in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek. Behalve om die redenen tot wraking kunnen beide partijen één lid ongemotiveerd wraken.

Als een voorzitter of een lid van de kamers van beroep weet dat er een reden tot wraking tegen hem bestaat, moet hij zich van de zaak onthouden. § 2. Als zowel de effectieve voorzitter als beide plaatsvervangende voorzitters worden gewraakt, wijst de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een andere plaatsvervangende voorzitter aan om in de zaak te zetelen.

Art. 17novies.§ 1. De partijen worden met een aangetekende brief opgeroepen voor de zitting van de bevoegde kamer van beroep die plaatsvindt binnen twintig werkdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Als het einde van die termijn tussen 15 juli en 15 augustus valt, wordt de termijn verlengd tot en met 31 augustus. Bij ontvangst van het beroepschrift tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van twintig werkdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

De partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

De inrichtende macht of haar raadsman kan een verweerschrift indienen tot uiterlijk vijf werkdagen na de ontvangst van een kopie van het beroepschrift.

Het verweerschrift wordt aangetekend of tegen ontvangstbewijs verstuurd naar de bevoegde kamer van beroep en naar de tegenpartij.

Verweerschriften die na de gestelde termijn zijn bezorgd, worden uit de debatten geweerd. § 2. De kamers van beroep kunnen een aanvullend onderzoek bevelen en kunnen ambtshalve of op verzoek van het personeelslid of van zijn raadsman getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van het personeelslid.

De opgeroepen getuige kan zich ertegen verzetten dat hij in het openbaar wordt gehoord. § 3. De zittingen van de kamers van beroep zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden.

Op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman vindt de zitting plaats achter gesloten deuren. § 4. Als het personeelslid behoorlijk werd opgeroepen en toch niet verschijnt of niet wordt vertegenwoordigd, beslist de bevoegde kamer van beroep bij verstek. Als de verhindering gewettigd is, kan het personeelslid binnen drie werkdagen nadat de beslissing hem met een aangetekende brief werd betekend, tegen de uitspraak verzet aantekenen. In dat geval wordt de bevoegde kamer van beroep opnieuw bijeengeroepen en beslist ze, ongeacht of het personeelslid aanwezig is, definitief en onherroepelijk.

Art. 17decies.De secretaris deelt de met redenen omklede beslissing binnen een termijn van vijf werkdagen na de vergadering waarin de beslissing werd genomen, met een aangetekende brief mee aan de inrichtende macht en aan het personeelslid. De beslissing is bindend voor beide partijen.

De beslissing vermeldt de uitslag van de stemming." HOOFDSTUK 3. - Autonome bepaling

Art. 33.Voor de beroepen die tijdens het schooljaar 2009-2010 tegen een preventieve schorsing bij de bevoegde kamer van beroep werden ingediend, worden de procedures bij die kamer van beroep geacht conform dit besluit te zijn verlopen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 34.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 35.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^