Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/12/2009 pub. 16/11/2010 numac 2010000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010009850 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010009901 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, (...) type wet prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010021106 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is op 30 september 2010 de heer Roger Henneuse gekozen tot Franstalig voorzitter van het Hof, met ingang van 5 december 2010.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden - Podiumkunsten type koninklijk besluit prom. 02/11/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010024425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan het Centrum voor Publiekrecht van de Université libre de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 24/09/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010024426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010027222 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden EIGENBRAKEL. - Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010 : - wordt de heer Luc Defgnée, specifieke attaché, benoemd tot Ridder in de Kroonorde; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de de heer Gérard Arnould, administratief diensthoofd; Mevr. Bernadette Boons, gegradueerde verplee(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning aan de provincies van de subsidies in het kader van de opleiding betreffende het project buurtbemiddeling

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010031511 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20102011-0114 van 21 oktober 2010 werd de gewone zitting 2009-2010 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 21 oktober 2010.

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010009919 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 3 mei 2010 werd de heer Arnoys, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010205686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen met betrekking tot het ontslag om dringende redenen, verschillende maatregelen van orde en de tuchtregeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010205837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers"

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010018371 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 september 2010 en 30 september 2010 BENA(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING - FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HOUDE(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010009916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2010, pagina 66342, van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 waarbij de heer Schelfhout, E., aangewezen is om zijn ambt uit te oefenen in alle rech

document

type document prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroeps- bekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het De examenzittijd begint op 1 januari 2011. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010205841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs elektriciteit (niveau C) voor de Regie der Gebouwen (ANG10029). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2010. De toelaatbaarheidvereis(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

document

type document prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010205855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010205856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleiders e-HR (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG10825) werd afgesloten op 28 oktober 2010. (...) type document prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010205860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** projectleider ****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** projectleider **** (niveau ****) voor de Regie der **** (****10026) werd afgesloten op 3 november 2010. Er is 1(...) type document prom. -- pub. 16/11/2010 numac 2010205857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs Beleidsondersteuning. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs Beleidsondersteuning (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG10046) werd afges(...) Er zijn 7 geslaagden.
^